Drukuj

 

Karta informacyjna wg stanu na dzień 18 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna

art. 168 ust.1,4 i 9 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz., 59 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej.

Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;
3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) statut szkoły lub placówki;
5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, którym z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,
7) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Formularz/wnioski do pobrania

brak

Opłaty

brak

Komórka odpowiedzialna  za prowadzenie sprawy

Wydział Edukacji pok. 201 tel. (0-13) 4486404

Miejsce składania dokumentów

osobiście w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, pok. 34 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

do 30 dni

Tryb odwoławczy

Wpis do ewidencji może zostać wykreślony w trybie i w przypadkach określonych w art. 169 ust. 1 pkt. 1-5 i ust. 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) tj: 

1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;
3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum- również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art.168 ust. 4 pkt.6, jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu dokonania wpisu szkoły/placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Jasielskiego na podstawie art. 168 ust.1,4 i 9 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz., 59 ze zm.).
Odbiorcą danych osobowych jest Kurator Oświatowy. oraz Urząd Skarbowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania zaświadczenia.
Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania,
- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie: www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 Informacje dodatkowe

brak