Drukuj

 

Karta informacyjna wg stanu na dzień 25.06.2018 r.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 poz. 978 z późn.zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (tj: Dz. U z 2017 r., poz. 140 z późn.zm.)
3) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1377 z późn. zm.)
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców(tj: Dz. U. z 2017 r. poz. 250)
5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Dz. U. z 2014 r. poz. 937)
6) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj: Dz. U. z 2017 r. poz.1044).

Wymagane dokumenty

I) Wniosek
II) Załączniki:
1) kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
2) kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
3) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
4) Pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę.
Do wglądu:
- dowód osobisty

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek

Opłaty

1) Opłata za wydanie zezwolenia - 50 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna).
Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaśle: Starostwo Powiatowe w Jaśle Bank Spółdzielczy w Rymanowie 108636 0005 2001 0004 5740 0007 lub bezpośrednio w Kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (pokój 222 II piętro)
2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wpisu lub kopii, poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) -17 zł
Wpłat z tytułu opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła: Gmina Miasto Jasło Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003 lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła ul. Rynek 12 II piętro.
Potwierdzenie wniesienia opłat należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu – pokój nr 228 II piętro, tel. 013 448 64 55

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu - pokój nr 228 II piętro lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

W terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia, w którym dokonano pozytywnego wyniku weryfikacji wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 13 4486423
Cel przetwarzania: Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym/przewożącym wartości pieniężne
Podstawa prawna przetwarzania:
1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.),
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)
Informacje o odbiorcach: CEPiK
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Informacja o zgonie kierowcy lub przekazanie akt kierowcy do innego urzędu.
Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz och sprostowania
- wniesienia skargi do organu nadzorczego
Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE

Informacje dodatkowe

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.
W celu wydania zezwolenia osoba ta składa do starosty:
1) wniosek o wydanie zezwolenia;
2) kopię ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 - Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
3) kopię ważnego orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 6 - Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami , o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
4) kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy. Od dnia 25.05.2013 r. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje starosta :
1) osobie ubiegającej się o wydanie zezwolenia po otrzymaniu:
a) wniosku o wydanie zezwolenia;
b) kopii orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
c) kopii orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
d) kopii zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.
Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia musi spełniać następujące warunki:
a) mieć ukończone 21 lat;
b) posiadać prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
c) uzyskać orzeczenie:
- lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
d) ukończyć kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:
a) 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;
b) 19 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;
c) 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D.
2) osobie ubiegającej się o przedłużenie ważności zezwolenia po otrzymaniu:
a) wniosku o przedłużenie ważności zezwolenia
b) kopii orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych na podstawie badań o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6 - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Starosta rozszerza zakres zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą, odpowiednio do przedstawionego zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.
Żołnierzom Sił Zbrojnych RP, funkcjonariuszom oraz pracownikom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, i organów kontroli skarbowej, a także pracownikom wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieodpłatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są zatrudnione. Do dnia 03.06.2018 r. nie pobiera się opłaty ewidencyjnej od wniosku za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Koszty kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.