Drukuj

 

 

Karta informacyjna wg stanu na dzień 25.06.2018 r.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 poz. 978 z późn.zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tj: Dz.U. z 2017 r. poz. 250)
5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937)
6) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377 z późn.zm.)
7) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj:Dz. U. z 2018 r. poz.1044).

Wymagane dokumenty

I) Wniosek
II) Załączniki:
1) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,
z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie
o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat,
z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tJ:Dz. U. z 2018 r. poz. 2046) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie
o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej
w Rzeczypospolitej Polskiej,
2) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi jeżeli zmiana dotyczy ważności uzyskanego uprawnienia,
3) kserokopia posiadanego prawa jazdy jeżeli wydanie dokumentu następuje z powodu zmiany danych lub zniszczenia dokumentu,
4) pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę.
Do wglądu :
- dowód osobisty

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy

Opłaty

1) Opłata za wydanie prawa jazdy - 100 zł + 0,50 zł
Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaśle: Starostwo Powiatowe w Jaśle Bank Spółdzielczy w Rymanowie 108636 0005 2001 0004 5740 0007 lub bezpośrednio w Kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 ( II piętro)
2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wpisu lub kopii, poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) -17 zł
Wpłat z tytułu opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła: Gmina Miasto Jasło Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003 lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła ul. Rynek 12 II piętro.
Potwierdzenie wniesienia opłat należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu - pokój nr 228 II piętro tel. 0 13 448 64 55

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu - pokój nr 228 II piętro lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,

Termin załatwienia sprawy

Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku prawa jazdy wynosi 30 dni. Przy czym przekazanie danych producentowi - 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów, wytworzenie dokumentu przez producenta i przesłanie go do organu wydającego uprawnienia - 7 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 13 4486423

Cel przetwarzania: Wydanie wtórnika prawa jazdy.
Podstawa prawna przetwarzania:
Ustawa z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.).
Informacje o odbiorcach: CEPiK
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Informacja o zgonie kierowcy lub przekazanie akt kierowcy do innego urzędu.

Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz och sprostowania
- wniesienia skargi do organu nadzorczego

Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE

Informacje dodatkowe

Po odbiór prawa jazdy należy zgłosić się z dowodem osobistym oraz z prawem jazdy. Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem obowiązana zawiadomić starostę w terminie 30 dni o fakcie zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany prawa jazdy w terminie jak wyżej. Prawa jazdy wydaje się osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
a) za pośrednictwem poczty, z wyjątkiem warunkiem otrzymania nowego dokument posiadanego - przesyłając dokument ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
b) bezpośrednio- za pokwitowaniem odbiór z dokonanym we wniosku
W przypadku odzyskania utraconego dokumentu, dokument ten należy zwrócić do Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18- pokój nr 228 (II piętro)
Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy. Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.