Karta informacyjna wg stanu na dzień 25.06.2018 r.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U.z 2017 poz. 978 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tj: Dz.U. z 2017 r. poz. 250)
5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937)
6) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377 z późn. zm.)
7) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).

Wymagane dokumenty

I) Wniosek
II) Załączniki do wniosku:
1) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj: Dz. U. z 2018 r. poz. 2046) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
2) kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem, na język polski przez tłumacza przysięgłego, lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
3) kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium RP albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy
4) pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę.
Uwaga. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą jest dokumentem terminowym, który wkrótce utraci ważność, w celu wymiany prawa jazdy, należy dołączyć orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
Do wglądu: -dowód osobisty

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o wymianę prawa jazdy.

Opłaty

1) Opłata za wydanie prawa jazdy - 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaśle: Starostwo Powiatowe w Jaśle Bank Spółdzielczy w Rymanowie 108636 0005 2001 0004 5740 0007 lub bezpośrednio w Kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 ( pokój 222 II piętro)
2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wpisu lub kopii, poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) -17 zł Wpłat z tytułu opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła: Gmina Miasto Jasło Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003 lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła ul. Rynek 12 II piętro. Potwierdzenie wniesienia opłat należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu - pokój nr 228 II piętro, tel. 0 13 448 64 55

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu - pokój nr 228 II piętro lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku prawa jazdy wynosi 30 dni. Przy czym przekazanie danych producentowi - 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów, wytworzenie dokumentu przez producenta i przesłanie go do organu wydającego uprawnienia- 7 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 13 4486423

Cel przetwarzania: Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą.
Podstawa prawna przetwarzania:
Ustawa z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.).
Informacje o odbiorcach: CEPiK
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Informacja o zgonie kierowcy lub przekazanie akt kierowcy do innego urzędu.
Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz och sprostowania
- wniesienia skargi do organu nadzorczego
Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE

Informacje dodatkowe

1. W przypadku ubiegania się o wymianę wydanego za granicą jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, przedkładają wskazane dokumenty w celu wygenerowania profilu Kandydata na Kierowcę umożliwiającego podanie się egzaminowi państwowemu z części teoretycznej w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.
2. W przypadku ubiegania się o wymianę krajowego prawa jazdy wydanego przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz inne państwa, które na podstawie umów z Unią Europejską korzystają ze swobodnego przepływu osób, wraz z załącznikami składa się bezpośrednio do Wydziału Komunikacji i Transportu (w tych przypadkach nie wymaga się zdania, części teoretycznej egzaminu państwowego).
3. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne prawo wydane przez:
a) państwo członkowskie Unii Europejskiej – w okresie ważności prawa jazdy;
b) państwo:
- będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5 poz. 40 i 44)
- państwo trzecie, którego wzór prawa jazdy zgodny ze wzorem określonym w Konwencji, o której mowa powyżej, w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy.
4. Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
a) za pośrednictwem poczty – przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (w przypadku pozostawienia wymienianego dokumentu przy składaniu wniosku)
b) bezpośrednio- za pokwitowaniem odbioru dokonywanym we wniosku po zwrocie przez osobę dotychczas posiadanego prawa jazdy.
5. Osoba posiadająca upoważnienie od wnioskodawcy może odebrać prawo jazdy po okazaniu swojego dokumentu tożsamości oraz po zwrocie dotychczas posiadanego przez wnioskodawcę prawa jazdy.
6. Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie, którego wydano polskie krajowe prawo jazdy, jest zatrzymywane przez organ i niezwłocznie przesyłane do państwa, które je wydało, z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy.