Karta informacyjna wg stanu na dzień 10.07.2019 r.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40 poz. 275),
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776, z późn zm.),
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2261, z późn. zm.),
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264),
7) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

 

Wymagane dokumenty

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
I. Wniosek o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy o następującej treści:
"Oświadczam, że:
- dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
- znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.".
Oświadczenie powinno również zawierać:
- firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji;
II. Załączniki do wniosku:
1) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.
2) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Zmiana wpisu w rejestrze.
I. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze.
II. Załączniki do wniosku:
1) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności,
2) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Wykreślenie wpisu z rejestru.
I. Wniosek o wykreślenie wpisu,
II. Załączniki do wniosku:
1) Pieczątki stacji kontroli pojazdów i zatrudnionych diagnostów,
2) Rejestr badań technicznych w formie informatycznego nośnika danych (płyta CD).
3) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela

 

Formularz/wnioski do pobrania

1) Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wraz z oświadczeniem,
2) Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
3) Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Opłaty

 

1) Opłata skarbowa w wysokości:
- 412 zł – za wpis do rejestru działalności regulowanej,
- 206 zł – za zmianę wpisu, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności.

2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – w wysokości: 17 zł.

3) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła:
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle
33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

4) Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

5) Wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów nie podlega opłacie.

 

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 223, tel. 013 4486459

Miejsce składania dokumentów 

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu oraz decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Celem przetwarzania jest:
- wpisanie przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
- zmiana (lub sprostowanie) wpisu przedsiębiorcy w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
- wydanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,
- skreślenie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, który wynika z ustaw:
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu drogowym,
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy – art. 44 ust. 3,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody (dotyczy nr telefonu/faksu/adresu e-mail), w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, z wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody.
Nie podanie danych obowiązkowych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
Odbiorcami Państwa danych będą:
- Minister właściwy do spraw gospodarki (prowadzący CEIDG),
- Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Pojazdów).
Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest jawny i publikowany w BIP z wyłączeniem danych dotyczących zatrudnionych diagnostów.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której dane te zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 10 lat od daty wykreślenia wpisu z rejestru (kategoria archiwalna BE10), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Posiadają Państwo następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji i nie będą profilowane.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

 

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.
W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, jest on obowiązany uzyskać wpis
w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.

Stację kontroli pojazdów mogą prowadzić następujące podmioty niebędące przedsiębiorcami:
1) szkoła lub centrum kształcenia, kształcące w zawodach związanych
z naprawą i eksploatacją pojazdów;
2) jednostka:
a) organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
b) organizacyjna podległa lub nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego lub ministra właściwego do spraw transportu,
c) ochrony przeciwpożarowej,
d) systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
W stosunku do podmiotów, o których mowa wyżej, stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do przedsiębiorców.

Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
- posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
- nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej,
- posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,
- posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
- zatrudnia uprawnionych diagnostów.
Poświadczenie, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.
Właściwy starosta wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
Właściwy starosta prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.
Właściwy starosta, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru,
w przypadku gdy:
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
- przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.
Starosta wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:
- złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 83a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, niezgodne ze stanem faktycznym,
- nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starostę terminie,
- rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.
Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów z ww. przyczyn, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania powyższej decyzji. Dotyczy to także przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru działalności regulowanej.
Właściwy starosta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów również na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

 

 

 

1) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646),
2) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40 poz. 275),
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776, z późn zm.),
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2261, z późn. zm.),
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r.
w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264),
7) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).