Karta informacyjna wg stanu na dzień 11.07.2019 r.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 poz. 1885),
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200),
4) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 1288),
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

Wymagane dokumenty

I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na wykładowców / kursu uzupełniającego dla wykładowców (w przypadku rozszerzenia uprawnień wykładowcy),
2) zaświadczenie o niekaralności,
3) dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji wykładowców oraz opłaty ewidencyjnej,
4) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o wpis do ewidencji wykładowców

Opłaty

1) Opłata za wpis do ewidencji wykładowców w wysokości: 50 zł.
2) Opłata ewidencyjna w wysokości: 1 zł (od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 138a ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).
3) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – w wysokości: 17 zł.
4) Wpłat z tytułu opłaty za wpis do ewidencji wykładowców można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaśle:
Starostwo Powiatowe w Jaśle Bank Spółdzielczy w Rymanowie nr konta: 10 8636 0005 2001 0004 5740 0007 lub bezpośrednio w Kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18.
5) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle
33 8627 1011 2001 0048 6891 0003 lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.
6) Potwierdzenie wniesienia ww. opłat należy załączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 223,  tel. 013 4486459

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski z siedzibą ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Celem przetwarzania jest:
- wpisanie osoby (odmowa wpisu) do ewidencji wykładowców, wydanie zaświadczenia o wpisie oraz nadanie wykładowcy numeru ewidencyjnego,
- skreślenie wykładowcy z ewidencji,
- skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
- prowadzenie ewidencji wykładowców,
Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, który wynika z ustaw:
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody (dotyczy nr telefonu/faksu/adresu e-mail), w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, z wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody.
Nie podanie danych obowiązkowych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
Odbiorcami Państwa danych będą:
- Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę Podkarpackiego,
- Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Kierowców) – dotyczy wykładowców prowadzących szkolenie. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której dane te zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 10 lat od daty wykreślenia wpisu z ewidencji (kategoria archiwalna BE10) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Posiadają Państwo następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji i nie będą profilowane.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Wykładowcą jest osoba, która:
1) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu;
2) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
4) jest wpisana do ewidencji wykładowców.
Ewidencję wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, który:
- wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą wymagania określone powyżej,
- wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji;
- nadaje wykładowcy numer ewidencyjny;
- odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
a) nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6-8 ustawy o kierujących pojazdami, lub
b) została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia - w okresie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
Starosta skreśla wykładowcę z ewidencji wykładowców w przypadku:
1) śmierci wykładowcy;
2) niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 33 ust. 1 pkt 6-8 ustawy o kierujących pojazdami;
3) nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego;
4) dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez:
a) wielokrotne przeprowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem szkolenia,
b) potwierdzenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej szkolenia.
W przypadku skreślenia z ewidencji wykładowcy, który dopuścił się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia, ponowny wpis do ewidencji może być dokonany:
- nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna, oraz
- po ponownym złożeniu egzaminu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy o kierujących pojazdami, z wynikiem pozytywnym.
W przypadku skreślenia z ewidencji wykładowcy ze względu na nieprzedłożenie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego, ponowny wpis do ewidencji może być dokonany po odbyciu warsztatów doskonalenia zawodowego.

 

 

Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 280, z późn. zm.),
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2018 r. poz. 661),
4) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377, z późn. zm.)
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na wykładowców / kursu uzupełniającego dla wykładowców (w przypadku rozszerzenia uprawnień wykładowcy),
2) zaświadczenie o niekaralności,
3) dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji wykładowców oraz opłaty ewidencyjnej,
4) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Formularz/wnioski do pobrania Wniosek o wpis do ewidencji wykładowców

Opłaty 1) Opłata za wpis do ewidencji wykładowców w wysokości: 50 zł.

2) Opłata ewidencyjna w wysokości: 1 zł (od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 138a ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).

3) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – w wysokości: 17 zł.

4) Wpłat z tytułu opłaty za wpis do ewidencji wykładowców można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaśle:
Starostwo Powiatowe w Jaśle Bank Spółdzielczy w Rymanowie
nr konta: 10 8636 0005 2001 0004 5740 0007
lub bezpośrednio w Kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18.

5) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła:
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle
36 1600 1462 1844 2153 9000 0003
lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

6) Potwierdzenie wniesienia ww. opłat należy załączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 223,
tel. 013 4486459
Miejsce składania dokumentów Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter)
lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje
dotyczące przetwarzanych danych osobowych Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423
Cel przetwarzania:
- wpisanie osoby (odmowa wpisu) do ewidencji wykładowców, wydanie zaświadczenia o wpisie oraz nadanie wykładowcy numeru ewidencyjnego,
- skreślenie wykładowcy z ewidencji,
- skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
- prowadzenie ewidencji wykładowców,
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.).
Informacje o odbiorcach (kategoriach odbiorców): Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę Podkarpackiego.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania (brak możliwości załatwienia sprawy).
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 10 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po dacie wykreślenia wpisu z ewidencji (chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie podwyższy kwalifikację archiwalną).
Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dodatkowe Wykładowcą jest osoba, która:
1) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu;
2) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
4) jest wpisana do ewidencji wykładowców.
Ewidencję wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, który:
- wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą wymagania określone powyżej,
- wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji;
- nadaje wykładowcy numer ewidencyjny;
- odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
a) nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6-8 ustawy
o kierujących pojazdami, lub
b) została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia - w okresie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
Starosta skreśla wykładowcę z ewidencji wykładowców w przypadku:
1) śmierci wykładowcy;
2) niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 33 ust. 1 pkt 6-8 ustawy o kierujących pojazdami;
3) nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego;
4) dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez:
a) wielokrotne przeprowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem szkolenia,
b) potwierdzenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej szkolenia.
W przypadku skreślenia z ewidencji wykładowcy, który dopuścił się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia, ponowny wpis do ewidencji może być dokonany:
- nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna, oraz
- po ponownym złożeniu egzaminu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy o kierujących pojazdami, z wynikiem pozytywnym.
W przypadku skreślenia z ewidencji wykładowcy ze względu na nieprzedłożenie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego, ponowny wpis do ewidencji może być dokonany po odbyciu warsztatów doskonalenia zawodowego.