Karta informacyjna wg stanu na dzień 01.01.2020 r.

Podstawa prawna

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE (Dz. U. UE. L.09.300.51, z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377),
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916, z późn. zm.),
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 

Udzielenie zezwolenia.
I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem" oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
2) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (tj. posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej, wymagana kwota zabezpieczenia to: - 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
- 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy);
3) oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy;
4) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2;
5) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;
6) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
b) prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy -
o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a;
7) Oświadczenie osób, o których mowa w pkt 6, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
8) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Po uzyskaniu zezwolenia przedsiębiorca przedkłada do organu wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Zmiana zezwolenia.
I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (w przypadku zmiany adresu i siedziby przedsiębiorcy);
2) Dowód uiszczenia opłaty za zmianę zezwolenia i wypisów
z tego zezwolenia;
3) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela;
4) Przy odbiorze nowego zezwolenia i wypisu(ów) – zwrot dotychczasowych dokumentów.

Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia.
I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące dane: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;
2) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej,
3) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Wydanie wtórnika zezwolenia lub wydanie wypisu w przypadku jego utraty.
I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) Dotychczasowe zezwolenie lub wypis (-y) w przypadku zniszczenia w stopniu powodującym ich nieczytelność,
2) W przypadku kradzieży – kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży),
3) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika zezwolenia lub wypisu,
4) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela

 

Formularz/wnioski do pobrania

1) Wniosek o udzielenie zezwolenia,,
2) Wniosek o zmianę treści zezwolenia,
3) Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia,
4) Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej,
5) Oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
6) Oświadczenie o niekaralności,
7) Oświadczenie dotyczące kierowców,
8) Wykaz pojazdów,
9) Informacja o zmianie pojazdów,
10) Informacja o zmianie zarządzającego transportem,
11) Wniosek o wydanie wtórnika zezwolenia lub wydanie wypisu w przypadku jego utraty.

Opłaty

1) Opłata za udzielenie zezwolenia – podstawa: 1000 zł.

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu, pobiera się w/w opłatę powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.

2) Opłata za zmianę zezwolenia - Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, o której mowa wyżej (1000 zł) stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

3) Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia:

- Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, o której mowa wyżej (1000 zł) stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.
- Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd samochodowy niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty, o której mowa wyżej (1000 zł) stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.
- Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, o której mowa wyżej (1000 zł) stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.
- Za wydanie wypisu z zezwolenia w innych przypadkach pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, o której mowa wyżej (1000 zł) stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

4) Opłata za wydanie wtórnika zezwolenia:
- Za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, o której mowa wyżej (1000 zł) stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.
- Za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty, o której mowa wyżej (1000 zł) stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

5) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.

6) Wpłat z tytułu opłaty administracyjnej można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaśle:
Starostwo Powiatowe w Jaśle Bank Spółdzielczy w Rymanowie
nr konta: 10 8636 0005 2001 0004 5740 0007
lub bezpośrednio w Kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18.

7) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła:
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle
33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

8) Potwierdzenie wniesienia ww. opłat należy załączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 223, tel. 013 4486459

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
Wniosek wraz z ząłącznikami można również złożyć za pomocą platformy EPUAP na formularzu Pisma Ogólnego do Urzędu

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego). Zgodnie z art. 11 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.: Właściwy organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Celem przetwarzania jest:
- udzielanie, zmiana, zawieszanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
- wydawanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- zgłaszanie zmiany danych, o których mowa w art. 7a ustawy o transporcie drogowym,
Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, który wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE (Dz. U. UE. L.09.300.51, z późn. zm.) oraz z niżej wymienionych ustaw:
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy – art. 44 ust. 3
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody (dotyczy nr telefonu/faksu/adresu e-mail), w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, z wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody.
Nie podanie danych obowiązkowych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
Odbiorcami Państwa danych będą:
- Minister właściwy do spraw gospodarki (prowadzący CEIDG),
- Główny Inspektor Transportu Drogowego (prowadzący KREPTD).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której dane te zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat od daty cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia (kategoria archiwalna BE5), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Posiadają Państwo następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji i nie będą profilowane.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Krajowy transport drogowy - podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży i przejazdu oraz droga znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego, z zastrzeżeniem art. 5b ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym, wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (art. 5b ust. 1 i 2 - podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, taksówką, oraz podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji).
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:
1) spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009;
2) w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
Za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji uznaje się przestępstwa umyślne określone w:
1) art. 173-175, art. 178-180, art. 189a, art. 218-221, art. 296-306 i art. 308 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137);
2) art. 586-589 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 i 1579);
3) art. 522 i art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
4) art. 53-64 i art. 68 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437);
5) art. 399 i art. 400 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 i 1579).
Za przestępstwa, o których mowa powyżej, uznaje się także przestępstwa wymienione w:
1) art. 585 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 i 1579), w brzmieniu obowiązującym do dnia 12 lipca 2011 r.;
2) art. 107 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 7), w brzmieniu obowiązującym do dnia 12 lipca 2011 r.;
3) art. 522 i art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. - zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U., poz. 1935)
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.
Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia jest - starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Obowiązek uzyskania zezwolenia nie dotyczy przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:
- o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony,
- zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.
Baza eksploatacyjna - miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.
Dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej zdolności finansowej są:
- roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,
- gwarancja bankowa,
- ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.
Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady WE nr 1071/2009:
„W celu spełnienia wymogu określonego w art. 3 ust. 1lit. c) przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.[….]
W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone w ust. 1 akapit pierwszy.
Przedsiębiorca, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować swoją zdolność finansową gwarancją bankową lub ubezpieczeniem w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.
Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydaje wypis lub wypisy z tego zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie zezwolenia, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niego wynikających na osobę trzecią.
Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub
w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił: zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zmiany danych, o których mowa w art. 7a nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia. Jeżeli zmiany, o których mowa wyżej, polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013r., poz. 567) Przedsiębiorcę posiadającego – w dniu 15.08.2013 r. – licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, […] uznaje się za posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.