Karta informacyjna wg stanu na dzień 10.07.2019 r.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 764),
3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. poz. 366),
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.),
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

Wymagane dokumenty

Wydanie zezwolenia kategorii II
I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia
2) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Wydanie zezwolenia kategorii III
I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia
2) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Formularz/wnioski do pobrania

1) Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II,
2) Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III

Opłaty

1) Za wydanie zezwolenia kategorii II – 100 zł,

2) Za wydanie zezwolenia kategorii III:
a) 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d) 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

3) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.

4) Wpłat z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaśle:
Starostwo Powiatowe w Jaśle Bank Spółdzielczy w Rymanowie
nr konta: 10 8636 0005 2001 0004 5740 0007
lub bezpośrednio w Kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18.

5) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła:
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle
33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

6) Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 223, tel. 013 4486459

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy

Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Celem przetwarzania jest:
- wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego,
- wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego,
- prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, który wynika z ustaw:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu drogowym,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody (dotyczy adresu e-mail), w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, z wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody.
Nie podanie danych obowiązkowych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
Odbiorcami Państwa danych będą: nie dotyczy.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której dane te zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez 5 lat od daty zakończenia sprawy (kategoria archiwalna B5), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Posiadają Państwo następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji i nie będą profilowane.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Pojazd nienormatywnym – to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Ruch pojazdu nienormatywnego wymaga uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ.
Zezwolenia na wykonywanie przewozów pojazdami nienormatywnym są wydawane w siedmiu kategoriach. Kategoria I i II zezwoleń będzie wydawana dla ładunków podzielnych natomiast kategorie od III do VII są wydawane dla ładunków niepodzielnych (ładunek niepodzielny to ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków).
Starosta (właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu) wydaje zezwolenia kategorii II i III.
Zezwolenie kategorii II:
- wydawane jest na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej,
- wydawane jest dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych,
- wydawane jest na okres 12 miesięcy,
- wydawane jest dla następujących pojazdów:
a) o długość, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych;
b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
c) o szerokości nieprzekraczającej 3, 5 m.
Pojazdy wykorzystujące zezwolenia kat. II mogą poruszać się także z ładunkiem podzielnym.

Zezwolenie kategorii III:
- wydawane jest na wskazany we wniosku okres: miesiąca,
6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy,
- wydawane jest dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych,
- wydawane jest dla następujących pojazdów:
a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych;
b) o szerokości nieprzekraczającej 3, 2 m;
c) o długości nieprzekraczającej:
- 15 m dla pojedynczego pojazdu,
- 23 m dla zespołu pojazdów.
d) o wysokości nieprzekraczającej 4, 3 m.

Nie wymaga się zezwoleń dla następujących pojazdów:
- autobusu – w zakresie nacisków osi;
- pojazdu, którego szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych, przewożącego ładunek wystający poza boczne, tylne i przednie obrysy pojazdu, jednakże:
a) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2, 55 m, a przy szerokości pojazdu 2, 55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;
b) ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość liczy się od osi przyczepy;
c) ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większa niż 0, 5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1, 5 m od siedzenia kierującego;
d) każdy ładunek wystający poza obrysy pojazdu powinien być oznakowany zgodnie z zasadami podanymi w art. 61 ust. 8 i ust. 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym.