Drukuj

 

Karta informacyjna wg stanu na dzień 01.01.2020 r.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r. poz. 202),
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1605),
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916, z późn. zm.),
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 

Wydanie/zmiana/przedłużenie zezwolenia
I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
2) informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
3) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
4) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
5) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi,
6) w przypadku zmiany zezwolenia – kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy,
7) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.
Do wglądu: oryginały dokumentów, których kserokopie stanowią załączniki do wniosku.

Wydanie odstępstwa
I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
2) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
3) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną
i przystankami,
4) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi,
5) kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy,
6) dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu w wysokości 40 zł,
7) inne dokumenty istotne w sprawie.
Do wglądu: oryginały dokumentów, których kserokopie stanowią załączniki do wniosku.

 

Formularz/wnioski do pobrania

1) Wniosek o wydanie zezwolenia,
2) Wniosek o zmianę zezwolenia,
3) Wniosek o przedłużenie zezwolenia,
4) Wniosek o wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu.

Opłaty

 

1) Opłata za wydanie zezwolenia.
Opłata ta uzależniona jest od okresu ważności zezwolenia – zezwolenia udziela się na okres do 5 lat – i wynosi:
a) 125 zł – gdy zezwolenie wydawane jest na okres do 1 roku,
b) 150 zł – gdy zezwolenie wydawane jest na okres do 2 lat:,
c) 175 zł – gdy zezwolenie wydawane jest na okres do 3 lat,
d) 225 zł – gdy zezwolenie wydawane jest na okres do 4 lat,
e) 275 zł – gdy zezwolenie wydawane jest na okres do 5 lat.
Jest to 50% odpowiedniej opłaty jak za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych.

2) Opłata za zmianę zezwolenia wynosi: 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

3) Opłata za wydanie wtórnika zezwolenia.
a) w przypadku utraty zezwolenia na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy opłata wynosi: 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
b) w innych przypadkach utraty zezwolenia opłata wynosi: 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

4) Za przedłużenie ważności zezwolenia pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia.

5) Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia.
a) Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia opłata wynosi: 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
b) Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia opłata wynosi: 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
c) Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu opłata wynosi: 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
d) Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, opłata wynosi: 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

6) Opłata za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu wynosi 40 zł

7) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.

8) Wpłat z tytułu opłaty administracyjnej można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaśle:
Starostwo Powiatowe w Jaśle Bank Spółdzielczy w Rymanowie
nr konta: 10 8636 0005 2001 0004 5740 0007
lub bezpośrednio w Kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18.

9) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła:
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle
33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

10) Potwierdzenie wniesienia ww. opłat należy przedłożyć przed odbiorem dokumentów.

 

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 223 lub 230, tel. 013 4486456 lub 013 4486459

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Celem przetwarzania jest:
- udzielanie, zmiana, przedłużanie ważności i cofanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- wydanie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, który wynika z ustaw:
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy – art. 44 ust. 3,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody (dotyczy nr telefonu/faksu/adresu e-mail), w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, z wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody.
Nie podanie danych obowiązkowych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
Odbiorcami Państwa danych będą:
- Minister właściwy do spraw gospodarki (prowadzący CEIDG),
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której dane te zostały zebrane, a następnie będą przechowywane bezterminowo (kategoria archiwalna A), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Posiadają Państwo następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji i nie będą profilowane.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Przewóz regularny specjalny to niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób.
Wykonywanie przewozów regularnych specjalnych wymaga uzyskania zezwolenia.
Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu wydaje starosta, w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej.
Zezwolenie wydaje się na wniosek przedsiębiorcy na okres nie dłuższy niż 5 lat. Po upływie tego okresu, zezwolenie przedłuża się na wniosek przedsiębiorcy – o ile nie zachodzą okoliczności do cofnięcia zezwolenia – na okres nieprzekraczający 5 lat.
Załącznikiem do zezwolenia jest obowiązujący rozkład jazdy.
Organ wydający zezwolenie wydaje przedsiębiorcy wypis lub wypisy z zezwoleń w licznie określonej we wniosku przedsiębiorcy.
Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 22 ustawy o transporcie drogowym, nie później niż 14 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany te obejmują dane zawarte w zezwoleniu, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza w razie zmiany oznaczenia przedsiębiorcy, siedziby i adresu.
Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany: przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.
Warunków określonych w zezwoleniu nie stosuje się w przypadku wystąpienia niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przewozów zgodnie z określonym w zezwoleniu przebiegiem trasy przewozów, w szczególności awarii sieci, robót drogowych, lub blokad drogowych.
W przypadku gdy okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przewozów, trwają dłużej niż 14 dni, organ właściwy w sprawach zezwoleń, na wniosek przedsiębiorcy, wydaje decyzję w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu. Decyzja ta nie może być wydana na okres dłuższy niż okres ważności zezwolenia.
Zezwolenie cofa się w razie:
- cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji;
- naruszenia lub zmiany warunków, na jakich zezwolenie zostało wydane oraz określonych w zezwoleniu;
- niewykonywania przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności zależnych od niego, przewozów regularnych co najmniej przez 3 miesiące;
- odstąpienia zezwolenia osobie trzeciej, przy czym nie jest odstąpieniem zezwolenia powierzenie wykonania przewozu innemu przewoźnikowi, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe.
W razie cofnięcia zezwolenia wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie może być rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja
o cofnięciu stała się ostateczna.