Karta informacyjna wg stanu na dzień 11.07.2019 r.

Podstawa prawna

1) art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
3) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. 454),
4) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.),
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000),

Wymagane dokumenty

I. Wniosek zawierający: imię i nazwisko wnioskodawcy (wnioskodawcą może być zarząd drogi, organ zarządzający ruchem, inwestor lub jednostka, o której mowa w § 12 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r Dz. U. z 2017r. poz.784, osoba realizująca zamówienia w/w jednostek) adres oraz przedmiot opracowania.
II. Załączniki do wniosku:
1) dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu, który winien zawierać:
a) plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
b) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- parametry geometrii drogi,
c) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
d) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy,
e) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót,
f) przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz terminy wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,
g) imię, nazwisko i podpis projektanta,
h) opinię Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle (opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu czasowej organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego),
i) opinię zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt

Formularz/wnioski do pobrania

Brak

Opłaty

Opłata skarbowa:
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Wpłat z tytułu opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle
33 8627 1011 2001 0048 6891 0003  lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12. Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, pok.228, 230 (II piętro) tel. 13 448 64 56

Miejsce składania dokumentów

Punkt Obsługi Klienta ul. Rynek 18, (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Celem przetwarzania jest:
- rozpatrzenie projektu organizacji ruchu oraz wniosku dotyczącego zmian organizacji ruchu,
- zatwierdzenie organizacji ruchu na podstawie złożonego projektu organizacji ruchu.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, który wynika z ustaw:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu drogowym,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody (dotyczy nr telefonu/faksu/adresu e-mail), w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy,
z wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody.
Nie podanie danych obowiązkowych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
Odbiorcami Państwa danych będą: Policja, Burmistrz/Wójt/Powiatowy Zarząd Dróg (Zarządca Drogi).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której dane te zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez 5 lat od daty zakończenia sprawy (kategoria archiwalna B5) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Posiadają Państwo następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji
i nie będą profilowane.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

 

 

Informacje dodatkowe

1) W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:
a) opis techniczny zawierający charakterystykę robót,
b) powtarzalny schemat umieszczania na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
c) sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze (w szczególności
dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi).
2) Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:
a) dołączenia do projektu organizacji ruchu:
- profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
- danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej,
b) złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.
3) Procedura dotyczy dróg publicznych, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Jasielski.

 

Podstawa prawna
1) art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (,(Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
3) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.),
4) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.),
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).