Karta informacyjna wg stanu na dzień 10.07.2019 r.

 

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

 

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zgłoszeniu obowiązkowych informacji w zakresie:
1) Numeru ewidencyjnego ośrodka / innego podmiotu, w którym instruktor/wykładowca prowadzi szkolenie,
2) Zmiany danych objętych wpisem (w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia),
3) Corocznego uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego
(w załączeniu zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego),
4) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Formularz/wnioski do pobrania

Zawiadomienie o zgłoszeniu obowiązkowych informacji

Opłaty

1) Zawiadomienie o zgłoszeniu obowiązkowych informacji dotyczących instruktora/wykładowcy nie podlega opłacie.
2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – w wysokości: 17 zł.
3) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła:
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle
33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.
4) Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 223,  tel. 013 4486459

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski z siedzibą ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Celem przetwarzania jest zgłoszenie informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1-3 i art. 38 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz prowadzenie ewidencji instruktorów/wykładowców.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, który wynika z ustaw:
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody (dotyczy nr telefonu/faksu/adresu e-mail), w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane szczególne, dotyczące zdrowia, są przetwarzane ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.
Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, z wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody.
Nie podanie danych obowiązkowych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
Odbiorcami Państwa danych będą:
- Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie:
- Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Kierowców) – dotyczy instruktorów/wykładowców prowadzących szkolenie. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której dane te zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 10 lat od daty wykreślenia wpisu z ewidencji (kategoria archiwalna BE10), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Posiadają Państwo następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji i nie będą profilowane.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Instruktor jest obowiązany:
1) przekazywać staroście:
a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-5 ustawy o kierujących pojazdami - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami;
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami;
4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
6) posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.
Obowiązek, o którym mowa w pkt 2 i 3, nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Wykładowca jest obowiązany:
1) przekazywać staroście:
a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 38 ust. 3 pkt 2-5 ustawy o kierujących pojazdami - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami;
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach;
4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
6) posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.
Obowiązek, o którym mowa pkt 2 i 3, nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia wykładowcy w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.