Podstawa prawna

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wymagane dokumenty

- formularz zamówienia;

- w przypadku, gdy zamawiający nie jest właścicielem, władającym ani osobą mającą interes prawny
w tym zakresie – pełnomocnictwo od właściciela lub władającego.

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o udostępnienie danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Wniosek udostępnienie danych PZGiK P1

Wniosek udostępnienie danych PZGiK P2

Wniosek udostępnienie danych PZGiK P3

Wniosek udostępnienie danych PZGiK P4

Wniosek udostępnienie danych PZGiK P5

Wniosek udostępnienie danych PZGiK P6

Wniosek udostępnienie danych PZGiK P7

Wydanie_wypisu_odgik

 Opłaty

Opłaty za wydanie materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Jaśle:

15 8636 0005 2006 0004 5740 0055  Bank Spółdzielczy w Rymanowie


Opłata za wysłanie materiałów pod wskazany adres jest naliczana zgodnie z ust. 14 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Odbiór/wysyłka zamówionych materiałów następuje po uprzednim okazaniu dowodu wpłat.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle; Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

- pokój nr 12, tel. (13) 448 64 86 lub (13) 448 34 10 wew. 216

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle;

- pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18 38-200 Jasło;

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Jaśle ePUAP.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie materiałów następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca.

Odbiór/wysyłka zamówionych materiałów następuje po uprzednim okazaniu dowodu wpłat.
Załatwienie sprawy drogą korespondencyjną: po otrzymaniu zamówienia wysyłany jest rachunek, a po jego opłaceniu dosyłane są dokumenty.

Tryb odwoławczy

Na decyzję o odmowie udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego służy odwołanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,  35-959 Rzeszów za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku ze złożeniem przez Państwa wniosku o udostępnienie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  Starostwo Powiatowe w Jaśle,  ul. Rynek 18,
38-200 Jasło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek ciążący na Administratorze, który wynika z:

-  ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne;

- rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: wnioskodawcy, osoby, których dane dotyczą oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarto umowy gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych.

Dane osobowe wraz z aktami postępowania będą przechowywane zgodnie z nadaną kategorią archiwalną B5 na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Posiadają Państwo następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,

- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji wniosku.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl,
w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Brak.