Drukuj

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Wymagane dokumenty

- wniosek;

- załączniki:

 1. wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przypadku jego braku ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dla działki objętej wnioskiem);
 2. projekt zagospodarowania nieruchomości objętych wnioskiem, z zaznaczonym graficznie kolorowym, wyraźnym obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączenia oraz liczbowym zbilansowaniem tej powierzchni – z rozbiciem na działki i klasy gruntów, podpisanym przez wykonawcę projektu;
 3. 3 egzemplarze mapy uzupełniającej z projektem podziału użytków;
 4. dokument umożliwiający ustalenie wartości rynkowej 1 m2 gruntu podlegającego wyłączeniu (operat szacunkowy gruntu wyłączonego z produkcji lub opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego, określające jego wartość w dniu wyłączenia z produkcji, akt notarialny przeprowadzonej transakcji kupna – sprzedaży dla gruntu objętego decyzją o wyłączeniu z produkcji lub inne dowody określające wartość gruntu) - nie jest wymagana informacja o wartości wyłączanego gruntu przy inwestycjach na cele budownictwa mieszkaniowego - a mianowicie przy wyłączaniu gruntu do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego oraz do 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny,
  w przypadku budynku wielorodzinnego;
 5. dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntu w przypadku prowadzenia inwestycji na gruntach nie stanowiących własności inwestora;
 6. w przypadku gdy grunt jest współwłasnością kilku osób, zaś wnioskodawcą jest tylko jedna z nich należy dołączyć zgody pozostałych współwłaścicieli;
 7. upoważnienie  udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony + opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej.

Opłaty

Wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika cz. III ust. 44 pkt. 3 kolumna 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawca jest podmiotem zwolnionym z opłaty skarbowej). Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle
ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy nr: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, Referat Ewidencji Gruntów i Budynków, pokój nr 6,
tel. (13) 448 64 81 lub (13) 448 34 10 wew. 211.

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle;

- pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18 38-200 Jasło;

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Jaśle ePUAP.

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku ze złożeniem przez Państwa wniosku z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:

 1. uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych,
 2. trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej oraz wydanie informacji o konieczności wyłączenia
  z produkcji rolniczej

konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  Starostwo Powiatowe w Jaśle,  ul. Rynek 18,
38-200 Jasło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek ciążący na Administratorze, który wynika z:

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dodatkowo dla pkt. 1).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być strony postępowania oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarto umowy gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych.

Dane osobowe wraz z aktami postępowania będą przechowywane zgodnie z nadaną kategorią archiwalną BE10 na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Nie planuje się usunięcia danych wprowadzonych do operatu ewidencji gruntów i budynków.

Posiadają Państwo następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,

- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji wniosku.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl,
w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Wniosek oraz oświadczenia powinny być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętej wnioskiem lub przez pełnomocnika z dołączonym pełnomocnictwem oraz oryginalnym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej z tego tytułu. Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia wynosi 17,00 zł.