Karta informacyjna wg stanu na dzień 18.01.2019 r.

Podstawa prawna

1) § 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034);
2) art. 28 ust.4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r. poz. 277).

Wymagane dokumenty

1. Pisemny wniosek dzierżawcy i wydzierżawiającego.
2. Umowa dzierżawy (oryginał lub poświadczona kopia).

Formularz/wnioski do pobrania

 Wniosek o wprowadzenie umowy dzierżawy do operatu ewidencji gruntów i budynków o wprowadzenie umowy dzierżawy do operatu ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o rozwiązanie/wykreślenie umowy dzierżawy z operatu ewidencji gruntów i budynków

 Opłaty

Nie podlega opłacie.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle pok. 20 tel. (13) 448 34 10 wew. 204.

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w pokojach nr 20 (parter) Starostwa Powiatowego w Jaśle lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Ujawnienie umowy dzierżawy w operacie ewidencyjnym nie później niż w ciągu 1 miesiąca po otrzymaniu kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

W ewidencji gruntów wykazuje się umowy dzierżawy sporządzone stosownie do art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 poz. 277). Dane ewidencyjne o gruntach będących przedmiotem dzierżawy oraz dzierżawcach ujawnia się w ewidencji wyłącznie na wspólny wniosek podmiotów, które zawarły umowę dzierżawy.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

         Starosta Jasielski

         ul. Rynek 18

         38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Starostwo Powiatowe w Jaśle,

         Rynek 18, 38-200 Jasło,

         pokój nr 218;

         telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:

Wprowadzanie umów dzierżawy do operatu ewidencji gruntów na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336 ze zm.) i przepisów wykonawczych.

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe mogą być udostępniane organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

d) okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt b, a po tym czasie będą przetwarzane do celów archiwalnych w interesie publicznym w archiwum zakładowym Starostwa, a następnie w archiwum państwowym – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Ma Pan/Pani:

- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.