Karta informacyjna wg stanu na dzień 16.02.2018 r. 

Podstawa prawna

Art. 136 - 142, 216, 217 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek.
2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w dacie wywłaszczenia (odpis z księgi wieczystej z wpisami w dziale I i II dokonanymi przed datą wywłaszczenia, umowa nabycia prawa własności nieruchomości, decyzja lub orzeczenie sądu o nadaniu prawa własności).
3. Prawomocne postanowienie spadkowe stwierdzające nabycie praw do spadku, jeżeli o zwrot ubiegają się następcy prawni poprzedniego właściciela (oryginał lub kopia urzędowo potwierdzona).
4. Decyzja o wywłaszczeniu lub akt notarialny o nabyciu nieruchomości przez Skarb Państwa.
5. Pełnomocnictwo w przypadku występowania pełnomocnictwa.

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Opłaty

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości pok. nr 1, tel. (13) 4486474 lub (13) 448 34 10 wew. 203.

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, pok. 34 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

- załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu 1 miesiąca,
- sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Na decyzję służy stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Starostwo Powiatowe w Jaśle informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło;
2) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji wniosku i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wniosku.

Informacje dodatkowe

Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli:
1) pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo;
2) pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.
Jeżeli cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomości, zwrotowi podlega pozostała część. W razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego, w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, ustalone w decyzji odszkodowanie, a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania. Odszkodowanie pieniężne podlega waloryzacji, z tym że jego wysokość po waloryzacji, z zastrzeżeniem art. 217 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie może być wyższa niż wartość rynkowa nieruchomości w dniu zwrotu, a jeżeli ze względu na rodzaj nieruchomości nie można określić jej wartości rynkowej, nie może być wyższa niż jej wartość odtworzeniowa. Jeżeli zwrotowi podlega część wywłaszczonej nieruchomości, zwracaną kwotę odszkodowania ustala się proporcjonalnie do powierzchni tej części nieruchomości.