Drukuj

Karta informacyjna wg stanu na dzień 24.08.2018 r.

 

Podstawa prawna

- art. 43-45, 82-91 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd z określeniem celu, na jaki ma być wykorzystywana.
2. Statut jednostki organizacyjnej.
3. Upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

Formularz/wnioski do pobrania

Nie.

Opłaty

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł. Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy :
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości pok. nr 2, tel. (13) 448 64 76 lub (13) 448 34 10 wew. 205.
Miejsce składania dokumentów
Osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 - Punkt Obsługi Klienta (parter) lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji:
- w przypadku gruntów Skarbu Państwa odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego,
- w przypadku gruntów stanowiących własność Powiatu Jasielskiego odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Jaśle.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski
ul. Rynek 18
38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;
telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd na podstawie przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:
Dane mogą być udostępniane stronom postępowania, organom odwoławczym, (Wojewoda Podkarpacki, Samorządowe Kolegium Odwoławcze), sądy administracyjne.

d) okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 - ciu lat w archiwum zakładowym Starostwa, a następnie będą podlegać ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez archiwum państwowe lub archiwum wyodrębnione.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Ma Pan/Pani:
- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej, a nieruchomości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego – odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej.
Trwały zarząd ustanawia się na czas nie oznaczony lub czas oznaczony.
Z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu występuje jednostka organizacyjna.
Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji.
Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo –odbiorczego. Trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na który został ustanowiony, albo na skutek wydania decyzji właściwego organu o jego wygaśnięciu.
Ustanowienie trwałego zarządu jest odpłatne. Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości ustalonej na podstawie jej wartości, poprzez sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego. W przypadkach szczególnych, opłat nie ustala się - art. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) oraz art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).