Drukuj

Karta informacyjna wg stanu na dzień 24.08.2018 r.

 

Podstawa prawna

- art. 128-135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o odszkodowanie.
2. Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości / decyzja wywłaszczeniowa/ decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości pod drogi publiczne.
3. W przypadku spadkobiercy należy dołączyć postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku.
4. Upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

Formularz/wnioski do pobrania

Tak.

Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00zł.
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy :
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości pok. nr 1, tel. (13) 448 64 74 lub (13) 448 3410 wew. 203.

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 - Punkt Obsługi Klienta (parter) lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Na decyzję służy stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;
telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:
Ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:
Dane mogą być udostępniane stronom postępowania, organom odwoławczym (Wojewoda Podkarpacki, Samorządowe Kolegium Odwoławcze), sądy administracyjne.

d) okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 - ciu lat w archiwum zakładowym Starostwa, a następnie będą podlegać ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez archiwum państwowe lub archiwum wyodrębnione.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Ma Pan/Pani:
- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Odrębna decyzja o odszkodowaniu wydawana jest przy ustalaniu odszkodowania:
1. za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne w ramach podziału nieruchomości (art. 98 ust. 3 w zw. z art. 129 ust. 5 u.g.n.);
2. w ramach postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości za działki gruntu, wydzielone pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, a także za urządzenia, których właściciele lub użytkownicy wieczyści nie mogli odłączyć od gruntu, oraz za drzewa i krzewy (art. 106 ust. 1 w zw. z art. 129 ust. 5 u.g.n.);
3. za założenie lub przeprowadzenie ciągów, przewodów i urządzeń (art. 124 ust. 4 i ust. 6 w zw. z art. 129 ust. 5 u.g.n.);
4. za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin (art. 125 w zw. z art. 129 ust. 5 u.g.n.);
5. za czasowe zajęcie nieruchomości w związku z wystąpieniem siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody (art. 126 ust. 3 w zw. z art. 129 ust. 5 u.g.n.);
6. na wniosek podmiotu realizującego cel publiczny lub właściciela wywłaszczonej nieruchomości;
7. gdy w przeszłości nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia odszkodowania, a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie;
8. za grunty wchodzące w skład linii kolejowych pozostające w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A, nie stanowiące własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.