Drukuj

Karta informacyjna wg stanu na dzień 24.08.2018 r.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.).
-ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenie czy wnioskodawca zwraca się o udzielenie bonifikaty i sprecyzowanie jej rodzaju (ze względu na wysokość osiąganych dochodów, ze względu na uzyskanie prawa użytkowania wieczystego przed dniem 5 grudnia 1990 roku lub w odniesieniu do nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków).
2. Aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej oddanej
w użytkowanie wieczyste objętej wnioskiem.
3. Umowa ustanawiająca bądź przenosząca prawo użytkowania wieczystego zawarta w formie aktu notarialnego lub decyzja administracyjna na podstawie, której doszło do powstania tego prawa.
4. Dokumenty uprawniające użytkownika wieczystego, do nieodpłatnego przekształcenia (np. decyzja wywłaszczeniowa, decyzja o przyznaniu działki zamiennej).
5. Upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

Formularz/wnioski do pobrania

Nie.

Opłaty

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł
- zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) - część I pkt 53 załącznika do ustawy.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00zł.
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy :
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle, pok. nr 1, tel. tel. (13) 448-64-74 lub (13) 448 34 10 wew. 203

Osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, pok. 34 (parter) lub pocztą na adres:

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, pok. 34 (parter) lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

- załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu 1 miesiąca,

- sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Na decyzję służy stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;
telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności majątku Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2012 r., poz. 83 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane stronom postępowania, organom odwoławczym (Wojewoda podkarpacki, Samorządowe Kolegium Odwoławcze), sądy administracyjne.

d) okres przechowywania danych osobowych:
Ze względu na nadaną kategorię archiwalną „A”, nie planuje się usunięcia danych.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Ma Pan/Pani:
- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

 

Informacje dodatkowe

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje odpłatnie (wartość nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określoną według stanu na dzień wydania decyzji o przekształceniu).
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.) ustalona opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości może zostać na wniosek użytkownika wieczystego rozłożona na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.

Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty zgodnie z ww. artykułem, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski (art. 4 ust. 4).