Karta informacyjna wg stanu na dzień 24.08.2018 r.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek

Formularz/wnioski do pobrania

Nie.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle, pok. nr 29, tel. (13) 448 64 72 lub (13) 448 34 10 wew. 201

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter) lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Wszczęcie postępowania scalenia i wymiany gruntów do jednego miesiąca od złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy

Na postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego służy zażalenie wniesione do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;
telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:
Postępowanie w sprawie scalenia i wymiany gruntów na podstawie przepisów ustawy
ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908 ze zm.).

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane stronom postępowania.

d) okres przechowywania danych osobowych:
Ze względu na nadaną kategorię archiwalną „A”, nie planuje się usunięcia danych.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Ma Pan/Pani:
- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Wszczęcie postępowania scaleniowego i wymiennego następuje w drodze postanowienia starosty, które w szczególności powinno zawierać:
- określenie granic i powierzchni obszaru scalenia lub wymiany gruntów,
- wykaz uczestników scalenia lub wymiany gruntów,
- przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych lub wymiennych.

Odmowa wszczęcia postępowania scaleniowego następuje na drodze decyzji Starosty.