Podstawa prawna

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Formularz/wnioski do pobrania

Brak.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle; Referat Ewidencji Gruntów i Budynków:

- jedn. ewid. miasto Jasło, Skołyszyn, Krempna, Dębowiec pok. 4 tel. (13) 448 64 80
lub (13) 448 34 10 wew. 210;

- jedn. ewid. Jasło, Osiek Jasielski, Brzyska pok. 3 tel. (13) 448 64 78 lub (13) 448 34 10 wew. 207;

- jedn. ewid. Tarnowiec, Nowy Żmigród, Kołaczyce pok. 5 tel. (13) 448 64 82 lub (13) 448 34 10  wew. 212.

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle;

- pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18 38-200 Jasło;

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Jaśle ePUAP.

Termin załatwienia sprawy

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku ze złożeniem przez Państwa wniosku z zakresu obsługi ewidencji gruntów i budynków
w tym:

  1. aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie podmiotowym,
  2. aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym,
  3. sporządzenia wykazów zmian danych ewidencyjnych do dokumentów własności,
  4. udzielenia informacji o danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków

konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  Starostwo Powiatowe w Jaśle,  ul. Rynek 18,
38-200 Jasło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek ciążący na Administratorze, który wynika z:

-  ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne;

- rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

- ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (dodatkowo dla pkt. 3).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: strony postępowania, Główny Urząd Geodezji
i Kartografii ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa (dodatkowo dla pkt. 1 i 2) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarto umowy gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych.

Dane osobowe wraz z aktami postępowania będą przechowywane zgodnie z nadaną kategorią archiwalną BE10 na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Nie planuje się usunięcia danych wprowadzonych do operatu ewidencji gruntów i budynków (w przypadku pkt. 1 i 2).

Posiadają Państwo następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,

- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych:

- jest wymogiem ustawowym (w przypadku pkt. 1 i 2), co wynika z ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne;

- jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji wniosku.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl,
w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Brak.