Karta informacyjna wg stanu na dzień 24.08.2018 r.

 

Podstawa prawna

- art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.);
- art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
- art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek.
2. Projekt decyzji o warunkach zabudowy + załącznik graficzny (kopia mapy zasadniczej).
3. Analiza warunków zabudowy i zasad zagospodarowania + załącznik graficzny (kopia mapy zasadniczej).
4. Informacja o przeznaczeniu działki w poprzednio obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
5. Wykaz stron postępowania.

Formularz/wnioski do pobrania

Nie.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle, pok. nr 6, tel. (13) 448 64 81 lub (13) 448 31 10 wew. 211

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 - Punkt Obsługi Klienta (parter) lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego organ do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia, przy czym nie zajęcie stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni traktowane jest jako dokonanie uzgodnienia.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia przysługuje wyłącznie inwestorowi.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski
ul. Rynek 18
38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle,
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
pokój nr 218;
telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:
Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161 ze zm.).

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane urzędom gmin oraz stronom postępowania.

d) okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 - ciu lat w archiwum zakładowym Starostwa, a następnie będą podlegać ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez archiwum państwowe lub archiwum wyodrębnione.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Ma Pan/Pani:
- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Kopie dokumentów załączone do wniosku powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem.