Drukuj

 

Zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, lub zobowiązanie właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody.

 

Karta informacyjna wg stanu na dzień 24.08.2018 r.

 

Podstawa prawna

- art. 124 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek zawierający opis inwestycji realizującej cel publiczny wraz z pisemnymi wyjaśnieniami, dokładnie określającymi na czym będzie polegać uszczuplenie władztwa właściciela w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotowej inwestycji w szczególności podanie: a) wymiarów strefy bezpieczeństwa przewodu (podanie długości przewodu jaki będzie przebiegał przez działkę oraz szerokości, głębokości i wysokości pasa technologicznego, strefy montażowej oraz powierzchni tych stref); b) ogólnego określenia prac budowlano-montażowych oraz innych czynności jakie zostaną podjęte w celu realizacji inwestycji; c) określenie ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości jakie powstaną po wykonaniu inwestycji, które będą związane z użytkowaniem przesyłu; d) uzasadnienie, że zaprojektowany przebieg inwestycji jest jak najmniej uciążliwy dla właścicieli nieruchomości;
2. Dokumentacja z przebiegu rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.
3. Pełnomocnictwa dla osób, prowadzących rokowania w imieniu inwestora.
4. Odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej wnioskiem, albo zaświadczenie o stanie prawnym jaki wynika ze zbioru dokumentów, w razie braku w/w dokumentów zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów
5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego ważną ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wszystkimi załącznikami graficznymi.
6. Załącznika graficznego w postaci kolorowej mapy do celów prawnych z jednoznacznym zaznaczeniem: a) granic przedmiotowej działki ewidencyjnej (mapa powinna obejmować całą działkę, a nie tylko jej część w miejscu przebiegu inwestycji); b) lokalizacji i przebiegu planowanej inwestycji; c) zasięgu strefy bezpieczeństwa przewodu, pasa technologicznego oraz budowlano-montażowego. Ponadto załącznik graficzny powinien być zeskalowany, podpisany i posiadać szczegółowa legendę oraz wykonany w sposób staranny ponieważ będzie stanowił integralną część ewentualnej decyzji;
7. Upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony do reprezentowania go przed organami administracji publicznej
8. Aktualny odpis pełny z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący inwestora.

Formularz/wnioski do pobrania

Nie.

Opłaty

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00zł.
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy nr:
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości pok. nr 1,
tel. 13-4486474 lub 13-4483410 wew. 203

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 - Punkt Obsługi Klienta (parter) lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

- załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu 1 miesiąca,
- sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Na niniejszą decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle,
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
pokój nr 218;
telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:
Wydanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych i innych urządzeń na podstawie przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane stronom postępowania, organom odwoławczym (Wojewoda podkarpacki, Samorządowe Kolegium Odwoławcze), sądy administracyjne.

d) okres przechowywania danych osobowych:
W związku z nadaną kategorią archiwalną „A”, nie planuje się usunięcia danych.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Ma Pan/Pani:
- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Brak.