Karta informacyjna wg stanu na dzień 24.08.2018 r.

 

Podstawa prawna

- art. 112 - 123 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty
1. Wniosek określający:
a) nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz katastru nieruchomości,
b) cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna,
c) powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część - powierzchnię tej części i całej nieruchomości,
d) dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania,
e) lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali,
f) właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze nieruchomości,
g) osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości,
h) nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje
2. Dokumenty z przebiegu rokowań.
3. Wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Mapę do celów prawnych z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek dotyczy tylko części nieruchomości.
5. Zupełny odpis księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.
6. W razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 4, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów.

Formularz/wnioski do pobrania

Nie.

Opłaty

Wniosek z załącznikami nie podlegają opłacie skarbowej.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości pok. nr 1,
tel. 13-4486474 lub 13-4483410 wew.203

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 - Punkt Obsługi Klienta (parter) lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Jaśle
ul. Rynek 18,
38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

- załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu 1 miesiąca od wydania postanowienia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego,
- sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wydania postanowienia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle,
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
pokój nr 218;
telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:
Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane stronom postępowania, organom odwoławczym (Wojewoda podkarpacki, Samorządowe Kolegium Odwoławcze), sądy administracyjne.

d) okres przechowywania danych osobowych:
Ze względu na nadaną kategorię archiwalną „A”, nie planuje się usunięcia danych.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Ma Pan/Pani:
- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Wywłaszczenie polega na pozbawieniu lub ograniczeniu w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne (wskazane w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami) nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie zostały nabyte w drodze umowy. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, a na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - na wniosek jej zarządu. Wszczęcie postępowania należy poprzedzić rokowaniami. Wywłaszczenie nieruchomości następuje za odszkodowaniem. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości. Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości. W ramach odszkodowania właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości może być przyznana, za jego zgodą, nieruchomość zamienna.