Karta informacyjna wg stanu na dzień 24.08.2018 r.

 

Podstawa prawna

- art. 87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.
Wymagane dokumenty
W przypadku aktualizacji opłaty rocznej na wniosek trwałego zarządcy:
1. Wniosek.
2. Operat szacunkowy nieruchomości.
3. Aktualny odpis z księgi wieczystej.

Formularz/wnioski do pobrania

Brak.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości pok. nr 1, tel. (13) 4486474
– w przypadku gruntów Skarbu Państwa pok. nr 2, tel. (13) 4486476 – w przypadku gruntów Powiatu Jasielskiego.

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 – Punkt Obsługi Klienta (parter) lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Jaśle
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

- załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji o aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji:
- w przypadku gruntów Skarbu Państwa odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem
Starosty Jasielskiego,
- w przypadku gruntów stanowiących własność Powiatu Jasielskiego odwołanie wnosi się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Jaśle.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle,
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
pokój nr 218;
telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:
Aktualizacja opłaty rocznej z tyt. trwałego zarządu na podstawie przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych.

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:
- strony, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Sąd Rejonowy w Jaśle, rzeczoznawcy majątkowi.

d) okres przechowywania danych osobowych:
W związku z nadaną kategorią archiwalną „A”, nie planuje się usunięcia danych.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Ma Pan/Pani:
- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się według dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się w drodze decyzji właściwego organu. Nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym decyzja stała się ostateczna.