Drukuj

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

- rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 

Wymagane dokumenty

  1. wniosek wraz z uzasadnieniem;
  2. operat techniczny z przeprowadzonej ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów lub aktualizacji użytków gruntowych;
  3. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – kopia (w przypadku przeklasyfikowania gruntów rolnych na leśne);
  4. upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o aktualizację użytku gruntowego.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10,00 zł. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawca jest podmiotem zwolnionym z opłaty skarbowej). Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy nr: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, Referat Ewidencji Gruntów i Budynków, pokój nr 6,
tel. (13) 44 86 481 lub (13) 44 83 410 wew. 211.

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle;

- pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18 38-200 Jasło;

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Jaśle ePUAP.

 

Termin załatwienia sprawy

Do jednego miesiąca licząc od daty wpływu kompletnej dokumentacji klasyfikacyjnej.

Tryb odwoławczy

Od wydanej w sprawie decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku ze złożeniem przez Państwa wniosku dotyczącym klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  Starostwo Powiatowe w Jaśle,  ul. Rynek 18,
38-200 Jasło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek ciążący na Administratorze, który wynika z:

-  ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne;

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

- rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: strony postępowania oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarto umowy gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych.

Dane osobowe wraz z aktami postępowania będą przechowywane zgodnie z nadaną kategorią archiwalną BE10 na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Nie planuje się usunięcia danych wprowadzonych do operatu ewidencji gruntów i budynków.

Posiadają Państwo następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,

- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji wniosku.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl,
w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

 

Informacje dodatkowe

Brak.