Drukuj

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Wymagane dokumenty

- wniosek;

- załączniki (dotyczy osób prowadzących gospodarstwo rolne (tj. budowa siedliska, zagrody dla rolnika lub innych obiektów związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym):

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka nie podlega wyłączeniu z produkcji rolnej.

Opłaty

Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika cz. II. pkt. 21 kolumna IV pkt. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawca jest podmiotem zwolnionym z opłaty skarbowej). Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle
ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy nr: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, Referat Ewidencji Gruntów i Budynków, pokój nr 6,
tel. (13) 448 64 81 lub (13) 448 34 10 wew. 211.

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle;

- pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18 38-200 Jasło;

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Jaśle ePUAP.

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku ze złożeniem przez Państwa wniosku z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:

  1. uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych,
  2. trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej oraz wydanie informacji o konieczności wyłączenia
    z produkcji rolniczej

konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  Starostwo Powiatowe w Jaśle,  ul. Rynek 18,
38-200 Jasło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek ciążący na Administratorze, który wynika z:

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dodatkowo dla pkt. 1).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być strony postępowania oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarto umowy gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych.

Dane osobowe wraz z aktami postępowania będą przechowywane zgodnie z nadaną kategorią archiwalną BE10 na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Nie planuje się usunięcia danych wprowadzonych do operatu ewidencji gruntów i budynków.

Posiadają Państwo następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,

- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji wniosku.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl,
w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Wniosek oraz oświadczenia powinny być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętej wnioskiem lub przez pełnomocnika z dołączonym pełnomocnictwem oraz oryginalnym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej z tego tytułu. Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia wynosi 17,00zł.