Drukuj

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony wniosek inwestora;
  2. projekt sytuowania sieci uzbrojenia terenu sporządzony na aktualnej mapie zasadniczej lub mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  3. oryginał mapy do celów projektowych;
  4. decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  5. warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami;
  6. postać numeryczną projektu zapisaną w formacie dxf lub plik txt (współrzędne X, Y wszystkich punktów załamań proj. sieci);
  7. w przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo do załatwienia sprawy wraz z opłatą skarbową.

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Opłaty

Opłatę za czynności związane z koordynacją sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy uiścić przed naradą koordynacyjną. Opłaty naliczane są zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tabela nr 16).

Opłaty dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Jaśle nr:

15 8636 0005 2006 0004 5740 0055 Bank Spółdzielczy w Rymanowie

 

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawca jest podmiotem zwolnionym z opłaty skarbowej). Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy nr: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pokój nr 7 (parter) tel. (13) 448 64 84 lub (13) 448 34 10 wew. 214.

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle;

- pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18 38-200 Jasło;

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Jaśle ePUAP.

Termin załatwienia sprawy

Naradę koordynacyjną zwołuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku ze złożeniem przez Państwa wniosku dotyczącego skoordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  Starostwo Powiatowe w Jaśle,  ul. Rynek 18,
38-200 Jasło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek ciążący na Administratorze, który wynika z:

-  ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: wnioskodawcy (projektanci), osoby, których dane dotyczą, podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarto umowy gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych.

Dane osobowe wraz z aktami postępowania będą przechowywane zgodnie z nadaną kategorią archiwalną BE10 na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Nie planuje się usunięcia danych wprowadzonych do operatu ewidencji gruntów i budynków.

Posiadają Państwo następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,

- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji wniosku.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl,
w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez osobę upoważnioną przez starostę. Rezultat narady koordynacyjnej utrwala się w protokole. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 7 Starostwa Powiatowego w Jaśle lub pod nr tel. (13) 448 64 84 lub (13) 448 34 10 wew. 214.