Karta informacyjna wg stanu na dzień 24.08.2018 r.

 

Podstawa prawna

- art. 118 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2336).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek.
2. Decyzja o przejęciu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa.
3. W przypadku gdy z wnioskiem występują zstępni osoby uprawnionej:
- odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
- dowody świadczące o faktycznym władaniu nieruchomością przez zstępnego po śmierci osoby uprawnionej.
4. Upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o zwrot działki pozostawionej do bezpłatnego dożywotniego użytkowania.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10,00 zł.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00zł.
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle
33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości pok. nr 1, tel. 13 - 4486474 lub 13 - 4483410 wew. 203.

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 - Punkt Obsługi Klienta (parter) lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Jaśle
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

- załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu 1 miesiąca,
- sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Na decyzję służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle,
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
pokój nr 218;
telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:
|Orzekanie o nieodpłatnym przeniesieniu własności działki na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy Art. 118 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 poz. 2336) oraz przepisów wykonawczych.

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, których dane dotyczą.

d) okres przechowywania danych osobowych:
W związku z nadaną kategorią archiwalną „A”, nie planuje się usunięcia danych.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Ma Pan/Pani:
- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Brak.