Drukuj

Podstawa prawna

- ustawa z  dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i  kartograficzne;

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wymagane dokumenty

- zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych i prac kartograficznych;

- wraz z w/w zawiadomieniem wykonawca przekazuje do PODGiK zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art.4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b – ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz dokumentację z wykonanej pracy geodezyjnej w formie operatu technicznego zgodnie ze standardami technicznymi określonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w oparciu o wytyczne PODGiK w Jaśle (operaty pomiarowe dotyczące aktualizacji mapy zasadniczej dla celów projektowych oraz inwentaryzacji powykonawczych urządzeń naziemnych i podziemnych, operaty dotyczące podziałów działek, rozgraniczeń i wskazań granic działek, operaty dotyczące klasyfikacji gruntów, aktualizacji użytków gruntowych, wyciągi z operatów szacunkowych oraz inne opracowania do celów prawnych).

Formularz/wnioski do pobrania

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.

Opłaty

Brak.


Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości; Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaśle ul. Rynek 18, pokój nr 9 tel. (13) 448 64 66 lub (13) 448 34 10 wew. 209, pokój nr 7 tel. (13) 448 64 84 lub (13) 448 34 10 wew. 214.

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle;

- pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18 38-200 Jasło;

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Jaśle ePUAP.

Termin załatwienia sprawy

Weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i  kartograficzne - dla obszaru objętego zgłoszeniem prac:

1) do 1 ha - nie później niż w terminie 7 dni roboczych,

2) powyżej 1 ha do 10 ha - nie później niż w terminie 10 dni roboczych,

3) powyżej 10 ha - nie później niż w terminie 20 dni roboczych

- od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia
o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

Do terminów, o których mowa powyżej, nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych
z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Wykonawca może złożyć do Podkarpackiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia do PZGIK zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku ze złożeniem przez Państwa wniosku z zakresu obsługi Państwowego Zasobu
Geodezyjno-Kartograficznego
, w tym:

  1. zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych,
  2. weryfikacji i przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego wraz z nadaniem cech dokumentów tym opracowaniom przez uwierzytelnienie

konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  Starostwo Powiatowe w Jaśle,  ul. Rynek 18,
38-200 Jasło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek ciążący na Administratorze, który wynika z:

-  ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne,

- rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: osoby, których dane dotyczą, wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarto umowy gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych.

Dane osobowe wraz z aktami postępowania będą przechowywane zgodnie z nadaną kategorią archiwalną BE10 na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Nie planuje się usunięcia danych wprowadzonych do operatu ewidencji gruntów i budynków.

Posiadają Państwo następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,

- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu realizacji wniosku.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl,
w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Wykonawca po zakończeniu pracy geodezyjnej przekazuje dokumentację powstałą w wyniku opracowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie i zakresie przewidzianym w standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii. Dokumentacja złożona przez wykonawcę podlega w Ośrodku Dokumentacji weryfikacji w zakresie określonym przez przepisy ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Po przeprowadzonej weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym operat techniczny zostaje włączony do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co potwierdza się wpisem do ewidencji materiałów zasobu. Następuje aktualizacja prowadzonych przez Starostę baz danych. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji zwraca się przekazane przez wykonawcę zbiory danych i dokumentację wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości.