Karta informacyjna wg stanu na dzień 24.08.2018 r.

 

Podstawa prawna

- art. 24 ust. 3, ust. 4 i art. 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.);
- § 51, § 52 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034);
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922);
- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1382).

Wymagane dokumenty

1. Pisemne zamówienie.
2. Przedstawienie tytułu własności (władania) lub pisemny umotywowany wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.
3. Dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy.
4. W przypadku, gdy zamawiający nie jest właścicielem, władającym ani osobą mającą interes prawny w tym zakresie – pełnomocnictwo od właściciela lub władającego.

Formularz/wnioski do pobrania

1. Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu.
2. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.

Formularze do pobrania w pokojach nr 4, 3, 5 (parter)

Opłaty

Opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dokonuje się w kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 pokój nr 222 (piętro II)

- poniedziałek w godz. 7.30-16.30
- wtorek, środa czwartek, piątek w godz. 7.30- 14.30 lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Rymanowie nr konta : 15 8636 0005 2006 0004 5740 0055

W przypadku wniosku złożonego drogą pocztową, wpłatę należnej kwoty należy dokonać na w/w konto.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle:
- jedn. ewid. miasto Jasło, Skołyszyn, Krempna, Dębowiec pok. 4 tel. (13) 448 64 80 lub (13) 448 34 10 wew. 210;
- jedn. ewid. Jasło, Osiek Jasielski, Brzyska pok. 3 tel. (13) 448 64 78 lub (13) 448 34 10 wew. 207;
- jedn. ewid. Tarnowiec, Nowy Żmigród, Kołaczyce pok. 5 tel. (13) 448 64 82 lub (13) 448 34 10 wew. 212.

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w pokojach nr 4, 3, 5 (parter) Starostwa Powiatowego w Jaśle lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

W dniu złożenia zamówienia po uprzednim okazaniu dowodu wpłat.
W przypadku dużego zamówienia oraz dotyczącego dokumentów w formie analogowej - po wcześniejszym uzgodnieniu, a w przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Załatwienie sprawy drogą korespondencyjną, po otrzymaniu zamówienia wysyłany jest rachunek, a po jego opłaceniu dosyłane są dokumenty.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle,
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
pokój nr 218;
telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:
Wydawanie wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) oraz przepisów wykonawczych.

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane wnioskodawcom; ewidencja gruntów i budynków.

d) okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 – ciu lat począwszy od dnia
1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Ma Pan/Pani:
- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Cennik opłat za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego dostępny poniżej. Cennik