Podstawa prawna

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wymagane dokumenty

- formularz zamówienia na wypis/wyrys;

- w przypadku, gdy zamawiający nie jest właścicielem, władającym ani osobą mającą interes prawny w tym zakresie – pisemne pełnomocnictwo od właściciela lub władającego.

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z egib.

Opłaty

Opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dokonuje się po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty na konto Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18:

 

15 8636 0005 2006 0004 5740 0055  Bank Spółdzielczy w Rymanowie

Opłaty za wypisy/wyrysy są naliczane zgodnie z załącznikiem do ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne. Cennik opłat za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego dostępny poniżej: https://powiat.jaslo.pl/images/Karty_Informacyjne/GN/Aktualizacja_baz_danych_ewidencji_grunt%C3%B3w_i_budynk%C3%B3w_w_zakresie_podmiotowym/cennik/cennik_za_wypisy_i_wyrysy_z_operatu_ewidencyjnego.pdf

Opłata za wysłanie materiałów pod wskazany adres jest naliczana zgodnie z ust. 14 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Odbiór/wysyłka zamówionych materiałów następuje po uprzednim okazaniu dowodu wpłat.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawca jest podmiotem zwolnionym z opłaty skarbowej). Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy nr: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle, Referat Ewidencji Gruntów i Budynków:

- jedn. ewid. miasto Jasło, Skołyszyn, Krempna, Dębowiec, pokój 4 tel. (13) 448 64 80 lub (13) 448 34 10 wew. 210;

- jedn. ewid. Jasło, Osiek Jasielski, Brzyska,  pokój 3 tel. (13) 448 64 78 lub (13) 448 34 10 wew. 207;
- jedn. ewid. Tarnowiec, Nowy Żmigród, Kołaczyce, pokój 5 tel. (13) 448 64 82 lub (13) 448 34 10 wew. 212.

 

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle;

- pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18 38-200 Jasło;

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Jaśle ePUAP.

Termin załatwienia sprawy

Wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej wydawane są
w terminie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku załatwiania sprawy drogą korespondencyjną, po otrzymaniu zamówienia wysyłany jest rachunek, a po jego opłaceniu dosyłane są zamawiane dokumenty.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku ze złożeniem przez Państwa wniosku o wydanie informacji, wypisu oraz wyrysu z operatu ewidencyjnego konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  Starostwo Powiatowe w Jaśle,  ul. Rynek 18,
38-200 Jasło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek ciążący na Administratorze, który wynika z:

- ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: osoby, których dane dotyczą oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarto umowy gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych.

Dane osobowe wraz z aktami postępowania będą przechowywane zgodnie z nadaną kategorią archiwalną B5 na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Posiadają Państwo następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,

- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji wniosku.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl,
w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

W celu potwierdzenia uiszczenia należności za zamawiane materiały należy przedstawić potwierdzenie zapłaty.