Karta informacyjna wg stanu 24.08.2018 r.

 

Podstawa prawna

- art. 11, art. 12, art. 12d.1, art. 13, art. 40a.2 ust. 3, art. 40b.1, art. 40c, art. 40d, art. 40e, art. 40f, art. 40g, art. 40j, art. 42.1 - Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.2017.2101 tj. z dnia 2017.11.14 r.)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05.09.2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia PZGIK (Dz.U.2013.1183 z dnia 07.10.2013r.)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08.07.2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik (Dz.U.2014.924 z dnia 07.10.2014 r.)

Wymagane dokumenty

1. Wypełnione zgłoszenie pracy geodezyjnej dwóch egzemplarzach (formularz).
2. Kopia uprawnień oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych pierwszy raz zgłasza robotę geodezyjną w tut. ODGiK.

Formularz/wnioski do pobrania

1. Formularz zgłoszenia pracy geodezyjnej.
2. Wniosek o rezygnację z wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej.

Opłaty

Opłaty wynikające z 40b.1, art. 40d, art. 40e ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U.2017.2101 tj. z dnia 2017.11.14r.)
Naliczone opłaty wnoszone są w kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 pokój nr 222 (piętro II)
– poniedziałek w godz. 7.30-16.30
– wtorek, środa czwartek, piątek w godz. 7.30- 14.30. lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Rymanowie nr konta : 15 8636 0005 2006 0004 5740 0055.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaśle ul. Rynek 18, pok.10 tel. 13-448 64 48 wew. 128

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter) lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Jaśle
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle,
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
pokój nr 218;
telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:
Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych.

d) okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 - ciu lat w archiwum zakładowym Starostwa, a następnie będą podlegać ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez archiwum państwowe lub archiwum wyodrębnione.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Ma Pan/Pani:
- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

W przypadku zmian dotyczących zakresu, celu i rodzaju pracy oraz terminu zakończenia pracy wykonawca przekazuje do ODGIK zgłoszenie uzupełniające. W przypadku zgłoszenia uzupełniającego mającego na celu udostępnienia dodatkowych materiałów zasobu, zgłoszenie uzupełniające podlega opłacie zgodnie z art. 40c. 4 oraz art. 40d.5. - Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. W przypadku rezygnacji z wykonania zgłoszonej pracy nie pobiera się opłaty. Powiadomienie o rezygnacji należy złożyć w formie pisemnej (wniosek do pobrania).

Zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej, dodatkowo można dokonywać za pośrednictwem wdrożonego system PZGIK - SERWIS WEBEWID. Aplikacja dostępna jest pod adresem: http://sip.powiat.jaslo.pl/portal/WebEWID to serwerowa aplikacja internetowa korzystająca z serwera mapowego oraz przestrzennej bazy danych pozwalająca na publikację danych geometrycznych (przestrzennych) wraz z ich atrybutami opisowymi w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek i apletów. Przy pomocy Portalu Geodety można zgłaszać prace geodezyjne w sposób zdalny na elektronicznym formularzu, pobierać numer ID Pracy i potwierdzenie zgłoszenia wraz z przygotowanymi w PODGiK materiałami i informacjami w formie cyfrowej.

Wniosek o założenie konta w serwisie WebEWID, do pobrania ze strony internetowej lub osobiście w pokoju nr 10 (parter). Wniosek można złożyć osobiście w kancelarii wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Jaśle ul. Rynek 18, pok. 30 (parter) lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Jaśle
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło