Podstawa prawna

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne;

- rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wymagane dokumenty

- zgłoszenie pracy geodezyjnej dwóch egzemplarzach (formularz);

- kopia uprawnień oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych pierwszy raz zgłasza robotę geodezyjną w tut. ODGiK.

Formularz/wnioski do pobrania

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Wniosek o rezygnację z wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej.

Zawiadomienie wykonanie pracy geodezyjnej

Opłaty

Opłaty wynikające z 40b.1, art. 40d, art. 40e ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Naliczone opłaty wnoszone są na konto Starostwa Powiatowego w Jaśle:

15 8636 0005 2006 0004 5740 0055 Bank Spółdzielczy w Rymanowie

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaśle ul. Rynek 18, pokój nr 11 tel. (13) 448 64 87 lub (13) 448 34 10 wew. 217.

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle;

- pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18 38-200 Jasło;

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Jaśle ePUAP;

- za pośrednictwem serwisu webEWID dostępnego pod adresem: jasielski.webewid.pl.

Termin załatwienia sprawy

Materiały zasobu dotyczące danego zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych udostępniane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, o której mowa
w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne.

Termin określony powyżej ma zastosowanie również do udostępnienia materiałów zasobu w związku
z uzupełnieniem zgłoszenia prac. W przypadku braku konieczności uiszczenia opłaty, o której mowa
w art. 40a ust. 1, termin określony wyżej jest liczony od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac.

Z inicjatywy wykonawcy prac geodezyjnych, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca mogą uzgodnić zakres materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania tych prac lub inny niż określony powyżej termin udostępnienia tych materiałów.

Na pisemne wystąpienie wykonawcy prac geodezyjnych złożone w trakcie wykonywania zgłoszonych prac organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnia wskazane w tym wystąpieniu dodatkowe materiały zasobu niezbędne lub przydatne do wykonania tych prac. Udostępnianie dodatkowych materiałów zasobu następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia.

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku ze złożeniem przez Państwa wniosku z zakresu obsługi Państwowego Zasobu
Geodezyjno-Kartograficznego
, w tym:

  1. zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych,
  2. weryfikacji i przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego wraz z nadaniem cech dokumentów tym opracowaniom przez uwierzytelnienie

konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  Starostwo Powiatowe w Jaśle,  ul. Rynek 18,
38-200 Jasło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek ciążący na Administratorze, który wynika z:

-  ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne,

- rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: osoby, których dane dotyczą, wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarto umowy gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych.

Dane osobowe wraz z aktami postępowania będą przechowywane zgodnie z nadaną kategorią archiwalną BE10 na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Nie planuje się usunięcia danych wprowadzonych do operatu ewidencji gruntów i budynków.

Posiadają Państwo następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,

- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu realizacji wniosku.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl,
w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

W przypadku zmian dotyczących zakresu, celu i rodzaju pracy oraz terminu zakończenia pracy wykonawca przekazuje do ODGIK zgłoszenie uzupełniające. W przypadku zgłoszenia uzupełniającego mającego na celu udostępnienia dodatkowych materiałów zasobu, zgłoszenie uzupełniające podlega opłacie zgodnie z art. 40c pkt. 4 oraz art. 40d pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku rezygnacji z wykonania zgłoszonej pracy nie pobiera się opłaty. Powiadomienie o rezygnacji należy złożyć w formie pisemnej (wniosek do pobrania).

Zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej, dodatkowo można dokonywać za pośrednictwem wdrożonego system PZGIK - SERWIS webEWID dostępnego pod adresem: jasielski.webewid.pl.
Jest to aplikacja internetowa korzystająca z serwera mapowego oraz przestrzennej bazy danych pozwalająca na publikację danych geometrycznych (przestrzennych) wraz z ich atrybutami opisowymi w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek i apletów. Przy pomocy Portalu Geodety można zgłaszać prace geodezyjne w sposób zdalny na elektronicznym formularzu, pobierać numer ID Pracy i potwierdzenie zgłoszenia wraz z przygotowanymi w PODGiK materiałami i informacjami w formie cyfrowej.