Karta informacyjna wg stanu na dzień 24.08.2018 r.

 

Podstawa prawna

- art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

Opłaty

Zaświadczenie wydawane w sprawach ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, wynagrodzeń za pracę – nie podlega opłacie skarbowej. Zaświadczenia wydawane w innych sprawach opłata skarbowa - 17,00 zł. Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle:
- jedn. ewid. miasto Jasło, Skołyszyn, Krempna, Dębowiec pok. 4 tel. (13) 448 64 80 lub (13) 448 34 10 wew. 210;
- jedn. ewid. Jasło, Osiek Jasielski, Brzyska pok. 3 tel. (13) 448 64 78 lub (13) 448 34 10 wew. 207;
- jedn. ewid. Tarnowiec, Nowy Żmigród, Kołaczyce pok. 5 tel. (13) 448 64 82 lub (13) 448 34 10 wew. 212.

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w pokojach nr 4, 3, 5 (parter) lub w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Jaśle
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy stronie zażalenie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle,
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
pokój nr 218;
telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:
Potwierdzenie posiadania gospodarstwa rolnego na podstawie przepisów ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, których dane dotyczą.

d) okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 - ciu lat w archiwum zakładowym Starostwa, a następnie będą podlegać ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez archiwum państwowe lub archiwum wyodrębnione.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Ma Pan/Pani:
- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Brak.