Drukuj

ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

Opłaty

Zaświadczenie wydawane w sprawach ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, wynagrodzeń za pracę – nie podlega opłacie skarbowej.

Zaświadczenia wydawane w innych sprawach opłata skarbowa - 17,00 zł. Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle; Referat Ewidencji Gruntów i Budynków:

- jedn. ewid. miasto Jasło, Skołyszyn, Krempna, Dębowiec pok. 4 tel. (13) 448 64 80
lub (13) 448 34 10 wew. 210;

- jedn. ewid. Jasło, Osiek Jasielski, Brzyska pok. 3 tel. (13) 448 64 78 lub (13) 448 34 10 wew. 207;

- jedn. ewid. Tarnowiec, Nowy Żmigród, Kołaczyce pok. 5 tel. (13) 448 64 82 lub (13) 448 34 10  wew. 212.

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle;

- pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18 38-200 Jasło;

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Jaśle ePUAP.

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku ze złożeniem przez Państwa wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego:

  1. potwierdzenia nie wydania Aktu Własności Ziemi w trybie ustawy z dn. 26 października 1971r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych,
  2. potwierdzenia posiadania gospodarstwa rolnego

konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  Starostwo Powiatowe w Jaśle,  ul. Rynek 18,
38-200 Jasło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek ciążący na Administratorze, który wynika z:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego;

- ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (dodatkowo dla zaświadczenia z pkt 2).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: wnioskodawcy, osoby, których dane dotyczą oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarto umowy gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych.

Dane osobowe wraz z aktami postępowania będą przechowywane zgodnie z nadaną kategorią archiwalną BE10 na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Posiadają Państwo następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,

- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji wniosku.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl,
w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Brak.