Karta informacyjna wg stanu na dzień 09.02.2018

Podstawa prawna:

art. 14 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 poz. 912) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866)

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na sprowadzenie do Rzeczypospolitej Polskiej zwłok / urny z prochami.
2) Akt zgonu lub dokument urzędowy potwierdzający zgon osoby, tłumaczony na język polski.
3) Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie, jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust.3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
W przypadku, gdy z wnioskiem występuje podmiot inny niż wskazany w art. 10 ust. 1 ww. ustawy - winien on dodatkowo dołączyć do wniosku dokument upoważniający go do załatwiania w imieniu podmiotu uprawnionego wszelkich spraw formalno- prawnych, związanych z transportem zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa i ich pochówkiem.

Formularz/wnioski do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji

Opłaty:

Wniosek zwolniony z opłat

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

Wydział Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży pok. 224 tel. 13 448 23 55 faks. 13 448 23 98

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście w Wydziale Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, pok. 224
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Faksem na numer 13 448 23 98

Termin załatwienia sprawy:

Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych:

Starostwo Powiatowe w Jaśle informuje, że: 

Administratorem danych jest: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel: 13 4486423

Cel: Wydanie decyzji na sprowadzanie zwłok lub urny

Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich

Informacje o odbiorcach (kategorie odbiorców): zakład pogrzebowy, ambasada

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne w celu wydania pozwolenia

Okres przez który dane osobowe będą przetwarzane: nie planuje się usunięcia danych (kat. archiwalna A)

Osoby te mają prawo:

- do dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

                 

Informacje dodatkowe:

-