Drukuj

Podstawa prawna

Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1345)

Wymagane dokumenty

- zawiadomienie o zakończeniu budowy, 
- oryginał dziennika budowy,
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania odbudowy obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
- protokoły badań i sprawdzeń, 
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

Formularz/wnioski do pobrania

Brak

Opłaty

Wolne od opłat

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa, 
pokój nr 25 Gminy: Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Tarnowiec, tel. 13 4486432, 
pokój nr 26 Gminy: Jasło, Skołyszyn , miasto Jasło 2, tel. 13 4486433, 
pokój nr 27 Gminy: Brzyska, miasto Jasło 1, miasto Jasło 3, tel. 13 4486434,
pokój nr 28 A Gmina : Osiek Jasielski , Krempna, tel. 13 4486435,

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić niezwłocznie po zawiadomieniu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o zakończeniu budowy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

Zawiadomienie organu o zakończeniu odbudowy obiektu budowlanego wymagane jest dla wszystkich obiektów wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w trybie w/w ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r.

Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 13 44 86423

Cel przetwarzania danych osobowych: przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 20001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

Podstawa prawna przetwarzania: obowiązek Starosty Jasielskiego wynika z przepisów ustawy z ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym.

Podanie danych przez Wnioskodawcę jest dobrowolne  a ich zakres wynika z przepisów prawa. Jednakże niepodanie danych  skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacja o odbiorcach danych osobowych (kategoria odbiorców): operator  pocztowy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna B10 (nie krócej niż 10 lat).

Macie Państwo prawo:

- dostępu do własnych danych osobowych

- żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji w „Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle” na stronie: www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.