Drukuj

 

Podstawa prawna

Art. 8 ustawy z dnia 5 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. 2018, poz. 2081)

Wymagane dokumenty

- wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie z podaniem sposobu i formy udostępnienia informacji

Formularz/wnioski do pobrania

Brak

Opłaty

1.Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5zł, jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów. Opłata ta ulega zwiększeniu o 0,50 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów. 
2.Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210x297mm(A4) wynoszą: - 0,30 zł za stronę kopii czarno - białej - 3 zł za stronę kopii kolorowej 
3. Za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie: - 297x420mm (A3) pobiera się opłaty jak za format A4, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2 - 420x594mm (A2) pobiera się opłaty jak za format A4, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4 - 594x841mm (A1) pobiera się opłaty jak za format A4, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8 - 841x1189mm (A0) pobiera się opłaty jak za format A4, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16
4. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych dla celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej pobiera się opłatę jak za format A4, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 0,5. 
5. Za przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku o udostępnienie pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdy informatyczny nośnik danych.
6. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe - (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, ze. zm.) za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej zwiększoną o: - 2 zł w przypadku kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii - 5 zł w przypadku kopii dokumentów lub danych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (tj. złożenia wniosku), w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa, pokój nr 28A, tel. 13 4486435,

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa dokumentów Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, pok. 34 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

W terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego

Informacje dodatkowe

Bez pisemnego wniosku udostępnia się:
1)informacje nie wymagające wyszukiwania,
2) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o której mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2002 r. o stanie klęsk żywiołowych (t.j.Dz. U. z 2014 r., poz. 333 ze zm.) lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.

Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. : 13 44 86423

Cel przetwarzania danych osobowych: udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Podstawa prawna przetwarzania: obowiązek Starosty Jasielskiego wynika z przepisów ustawy z dnia 5 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym.

Podanie danych przez Wnioskodawcę jest dobrowolne  a ich zakres wynika z przepisów prawa. Jednakże niepodanie danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacja o odbiorcach danych osobowych (kategoria odbiorców): operator pocztowy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna BE 10.

Macie Państwo prawo:

- dostępu do własnych danych osobowych

- żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji w „Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle” na stronie: www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.