Drukuj

 

Podstawa prawna

Art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 )

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
2. Mapa w skali co najmniej 1:5 000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu
3. Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi
4. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami
5. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
6. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118, z późn. zm ), aktualnym na dzień opracowania projektu
7. Pozwolenie , o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991r o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej ( Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm)\jeżeli jest ono wymagane
8. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno - budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie: − linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych − przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego
9. Opinie:

a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani
c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych
d) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią
e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych
f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów.
g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej
h) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi.

− opinia właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
− określenie przewidywanego przez Wnioskodawcę terminu odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń,
− wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzja pozwolenia wodnoprawnego, decyzje zezwolenia na lokalizację zjazdów ).

Opłaty

Pozwolenie wydane na podstawie przepisów prawa budowlanego: a na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
− drogi o długości do 1 km - 105zł 
− pozostałe drogi – 2143 zł
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. złożenia wniosku, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa, pokój nr 25 , tel. 13 4486432.

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, pok. 34 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy

W terminie 90 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dodatkowe

Wniosek powinien zawierać opinie wszystkich organów wymienionych w art. 11d pkt 8 powołanej wyżej ustawy, albo informację , że określona opinia w przypadku przedmiotowej inwestycji drogowej nie jest wymagana z przepisu prawa. Opinie organów samorządu wymienione w art. 11b ust. 1 ustawy są zawsze obowiązkowe, za wyjątkiem opinii organu występującego z wnioskiem. W przypadku braku opinii zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta ( burmistrza, prezydenta miasta ) należy do wniosku załączyć dowody, że wystąpiono o opinię i organ nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o opinię. W przypadku braku opinii organów wymienionych w art. 11d pkt 8 ustawy należy do wniosku załączyć dowody , że wystąpiono o opinię i organ nie zajął stanowiska w terminie 30 dni od złożenia wniosku o opinię. Wnioskodawca, który żąda nadania decyzji klauzuli natychmiastowej wykonalności powinien wyraźnie zaznaczyć to we wniosku uzasadniając żądanie „ interesem społecznym lub gospodarczym„. Wnioskodawca, który żąda ponownego przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinien wyraźnie zaznaczyć to we wniosku oraz załączyć do wniosku raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony z uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. W przypadku, gdy z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wynika, iż na etapie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej należy powtórzyć procedurę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do wniosku należy załączyć raport o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniający rozwiązania przyjęte w projekcie budowlanym.

 Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 13 44 86423

Cel przetwarzania danych osobowych: wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Podstawa prawna przetwarzania: obowiązek Starosty Jasielskiego wynika z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane   i ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym.

Podanie danych przez Wnioskodawcę jest dobrowolne a ich zakres wynika z przepisów prawa. Jednakże niepodanie danych  skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacja o odbiorcach danych osobowych (kategoria odbiorców): strony postępowania, operator  pocztowy, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna BE10.

Macie Państwo prawo:

- dostępu do własnych danych osobowych

- żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji w „Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle” na stronie: www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.