Drukuj

 

Podstawa prawna

art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.)

Wymagane dokumenty

- wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę,
- 4 egz. projektu budowlanego zamiennego wraz opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi, z oświadczeniem projektanta (ów) i sprawdzającego (cych) o sporządzeniu projektu budowlanego zamiennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego o wpisie na listę członków izby projektanta (ów) i sprawdzającego (cych) z określonym w nim terminem ważności (w przypadku złożenia projektu rozbiórki), 
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (ciami) na cele budowlane określone we wniosku, - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jeżeli zakres zmiany dotyczy warunków określonych w takiej decyzji.

Formularz/wnioski do pobrania

wniosek pozwolenia na budowę
informacja dodatkowa 
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Opłaty

Decyzja inna niż wymieniona w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1044 ze zm.), do której mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.- 10 zł 
Zwolnienia: Nie podlega opłacie skarbowej: 
- dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego 
- decyzja umarzająca postępowanie lub wydana w trybie postępowania wznowieniowego
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. złożenia wniosku, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa, 
pokój nr 25 Gminy: Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Tarnowiec, tel. 13 4486432, 
pokój nr 26 Gminy: Jasło, Skołyszyn , miasto Jasło 2, tel. 13 4486433, 
pokój nr 27 Gminy: Brzyska, miasto Jasło 1, miasto Jasło 3, tel. 13 4486434,
pokój nr 28 A Gmina : Osiek Jasielski , Krempna, tel. 13 4486435,

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego

Informacje dodatkowe

- wniosek powinien zawierać wszystkie informacje jak we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, z tym , że żądanie dotyczy zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a podstawą prawną jest art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
- zakres projektu budowlanego zamiennego powinien być dostosowany do zakresu planowanych istotnych zmian w stosunku do już zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę. 
- decyzja o zmianie pozwolenia na budowę ważna jest trzy lata

 Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. : 13 44 86423

Cel przetwarzania danych osobowych: wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna przetwarzania: obowiązek Starosty Jasielskiego wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym.

Podanie danych przez Wnioskodawcę jest dobrowolne  a ich zakres wynika z przepisów prawa. Jednakże niepodanie danych  skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacja o odbiorcach danych osobowych (kategoria odbiorców): strony postępowania, operator  pocztowy, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna BE10.

Macie Państwo prawo:

- dostępu do własnych danych osobowych

- żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji w „Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle” na stronie: www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.