Drukuj

 

Podstawa prawna

art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.)

Wymagane dokumenty

- wniosek o pozwolenie na budowę,
- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, z oświadczeniem projektanta (ów) i sprawdzającego (ych) o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zaświadczenie(a) właściwej izby samorządu zawodowego o wpisie na listę członków izby projektanta(ów) i sprawdzającego(ych) z określonym w nim terminem ważności,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością(ami) na cele budowlane określone we wniosku,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- specjalistyczna opinia wydana przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra ( tylko w przypadku wniosków dotyczących budowy: rafinerii, zakładów chemicznych lub których projekty zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach).

Formularz/wnioski do pobrania

wniosek pozwolenia na budowę 
informacja dodatkowa 
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Opłaty

Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego: 
1. na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

a. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: - za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł, - nie więcej niż 539 zł
b. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł 
c. innego budynku- 48 zł 
d. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł
e. budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł
f. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi z zastrzeżeniem lit. g - 2143 zł 
g. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1km -105zł 
h. innych budowli - 155 zł i. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. 
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

2. na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych - 50% stawek określonych w pkt 1. 

Zwolnienia:

1. Nie podlega opłacie skarbowej: - dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego
2. pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych 3. pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne 4. pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (tj. złożenia wniosku), w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa, 
pokój nr 25 Gminy: Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Tarnowiec, tel. 13 4486432, 
pokój nr 26 Gminy: Jasło, Skołyszyn , miasto Jasło 2, tel. 13 4486433, 
pokój nr 27 Gminy: Brzyska, miasto Jasło 1, miasto Jasło 3, tel. 13 4486434,
pokój nr 28 A Gmina : Osiek Jasielski , Krempna, tel. 13 4486435,

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy

Służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego

Informacje dodatkowe

- decyzja pozwolenia na budowę ważna jest trzy lata

 Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. : 13 44 86423

Cel przetwarzania danych osobowych: wydawanie pozwoleń na budowę.

Podstawa prawna przetwarzania: obowiązek Starosty Jasielskiego wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym.

Podanie danych przez Wnioskodawcę jest dobrowolne  a ich zakres wynika z przepisów prawa. Jednakże niepodanie danych  skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacja o odbiorcach danych osobowych (kategoria odbiorców): strony postępowania, operator  pocztowy, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna BE10.

Macie Państwo prawo:

- dostępu do własnych danych osobowych

- żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji w „Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle” na stronie: www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.