Podstawa prawna

Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.)

Wymagane dokumenty

- wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, 
- zgoda na rozbiórkę właściciela obiektu,
- szkic usytuowania obiektu budowlanego, 
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, 
- 4 egz. projektu budowlanego rozbiórki wraz z oświadczeniem projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ( jeśli organ administracji architektoniczno-budowlanej uzna potrzebę złożenia projektu ), 
- zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego o wpisie na listę członków izby projektanta i sprawdzającego z określonym w nim terminem ważności ( w przypadku złożenia projektu rozbiórki ),

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Opłaty

pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł 
Zwolnienia: Nie podlega opłacie skarbowej: - dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (tj. złożenia wniosku), w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa, 
pokój nr 25 Gminy: Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Tarnowiec, tel. 13 4486432, 
pokój nr 26 Gminy: Jasło, Skołyszyn , miasto Jasło 2, tel. 13 4486433, 
pokój nr 27 Gminy: Brzyska, miasto Jasło 1, miasto Jasło 3, tel. 13 4486434,
pokój nr 28 A Gmina : Osiek Jasielski , Krempna, tel. 13 4486435,

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dodatkowe

- decyzja pozwolenia na rozbiórkę ważna jest trzy lata.

 Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. : 13 44 86423

Cel przetwarzania danych osobowych: wydawanie pozwoleń na rozbiórkę.

Podstawa prawna przetwarzania: obowiązek Starosty Jasielskiego wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym.

Podanie danych przez Wnioskodawcę jest dobrowolne a ich zakres wynika z przepisów prawa. Jednakże niepodanie danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacja o odbiorcach danych osobowych (kategoria odbiorców): strony postępowania, operator  pocztowy, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna BE10.

Macie Państwo prawo:

- dostępu do własnych danych osobowych

- żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji w „Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle” na stronie: www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.