Drukuj

 

Podstawa prawna

Art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.)

Wymagane dokumenty

- wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego 
- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
- zaświadczenie(a) właściwej izby samorządu zawodowego o wpisie na listę członków izby projektanta(ów) i sprawdzającego(ych) z określonym w nim terminem ważności, 
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością(ami) na cele budowlane określone we wniosku, 
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
- specjalistyczna opinia wydana przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra ( tylko w przypadku wniosków dotyczących budowy: rafinerii, zakładów chemicznych lub których projekty zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach ).

Formularz/wnioski do pobrania

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Opłaty

Zatwierdzenie projektu budowlanego - 47zl
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. złożenia wniosku, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa, 
pokój nr 25 Gminy: Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Tarnowiec, tel. 13 4486432, 
pokój nr 26 Gminy: Jasło, Skołyszyn , miasto Jasło 2, tel. 13 4486433, 
pokój nr 27 Gminy: Brzyska, miasto Jasło 1, miasto Jasło 3, tel. 13 4486434,
pokój nr 28 A Gmina : Osiek Jasielski , Krempna, tel. 13 4486435,

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

 Termin załatwienia sprawy

Jeden miesiąc od złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dodatkowe

Decyzja ważna jest przez czas w niej oznaczony lecz nie dłużej niż jeden rok.

Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. : 13 44 86423

Cel przetwarzania danych osobowych: zatwierdzenie projektów budowlanych.

Podstawa prawna przetwarzania: obowiązek Starosty Jasielskiego wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym.

Podanie danych przez Wnioskodawcę jest dobrowolne  a ich zakres wynika z przepisów prawa. Jednakże niepodanie danych  skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacja o odbiorcach danych osobowych (kategoria odbiorców): strony postępowania, operator  pocztowy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna B 10 (nie krócej niż 10 lat).

Macie Państwo prawo:

- dostępu do własnych danych osobowych

- żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji w „Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle” na stronie: www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.