Drukuj

Podstawa prawna

Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.)

Wymagane dokumenty

- zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych
- oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (ciami) na cele budowlane, 
- w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice, rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
- projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz opisem technicznym instalacji wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane ( tylko w przypadku zgłoszenia wykonania instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 , przeznaczonym do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, albo zgłoszenia wykonania przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych),
- projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (tylko w przypadku zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym).
- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku nieobowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( dotyczy zgłoszeń: budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i stacji kontenerowych o pow. zabudowy do 35 m2, budowy sieci sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa),
- 4 egz. projektu budowlanego ( w przypadku przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych )

Formularz/wnioski do pobrania

druk zgłoszenia
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B3)

Opłaty

- wolne od opłaty skarbowej (zgłoszenia bez projektu budowlanego),
- zgłoszenia budowy sieci z wymaganym projektem budowlanym – 2143 zł opł. skarbowej,
- zgłoszenia budowy sieci o długości do 1 km z wymaganym projektem budowlanym – 105 zł opł.sk.
- zgłoszenie budowy stacji transformatorowej – 155 zł opł. sk.
- zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – zwolnione z opłaty skarbowej,

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa, 
pokój nr 25 Gminy: Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Tarnowiec, tel. 13 4486432, 
pokój nr 26 Gminy: Jasło, Skołyszyn, miasto Jasło 2, tel. 13 4486433, 
pokój nr 27 Gminy: Brzyska, miasto Jasło 1, miasto Jasło 3, tel. 13 4486434,
pokój nr 28 A Gmina: Osiek Jasielski, Krempna, tel. 13 4486435,

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

W terminie 21 dni od daty złożenia zgłoszenia

Tryb odwoławczy

Od decyzji sprzeciwu służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dodatkowe

- Projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny powinien być uzgodniony przez rzeczoznawcę d.s. ochrony p.poż., 
- zgłoszenia należy dokonać przed planowanym terminem rozpoczęcia robót i jest ono ważne trzy lata, licząc od daty rozpoczęcia robót określonej w zgłoszeniu,
- do robót można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od złożenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych:

Administratorem Państwa danych jest Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Starostwo powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój 218, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na obowiązek prawny ciążący na Administratorze, który wynika z:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym i jest dobrowolne, jednak niepodanie danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: operator pocztowy, strony postępowania, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Dane będą przechowywane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z nadaną kategorią archiwalną B5.
Posiadają Państwo następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art.15 RODO,
- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych- na podstawie art.16 RODO,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych- na podstawie art.17 RODO,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych-- na podstawie art.18 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji i nie będą profilowane.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl w zakładce „Starostwo Powiatowe”--≥ „Ochrona danych osobowych”.