Drukuj

 

Podstawa prawna

Art. 8 ust.4 i 3 pkt 1) ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1345)

Wymagane dokumenty

- zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego,
- określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót rozbiórkowych oraz usytuowania obiektu w stosunku do granic działki i jego wysokości,
- dodatkowe dane o obiekcie budowlanym lub dotyczące prowadzenia robót rozbiórkowych, niezbędne ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia ( na żądanie organu )

Formularz/wnioski do pobrania

Brak

Opłaty

Wolne od opłat

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa, 
pokój nr 25 Gminy: Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Tarnowiec, tel. 13 4486432, 
pokój nr 26 Gminy: Jasło, Skołyszyn, miasto Jasło 2, tel. 13 4486433, 
pokój nr 27 Gminy: Brzyska, miasto Jasło 1, miasto Jasło 3, tel. 13 4486434,
pokój nr 28 A Gmina: Osiek Jasielski, Krempna, tel. 13 4486435,

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

W terminie 7 dni od daty złożenia kompletnego zgłoszenia

Tryb odwoławczy

Od decyzji sprzeciwu służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego

Informacje dodatkowe

Zgłoszenia rozbiórki w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. wymagają obiekty budowlane, dla których rozbiórki wymagane jest zgłoszenia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1202, ze.zm.)

Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych:

Administratorem Państwa danych jest Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Starostwo powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój 218, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na obowiązek prawny ciążący na Administratorze, który wynika z:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego.
- ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegółowych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym i jest dobrowolne, jednak niepodanie danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: operator pocztowy, strony postępowania.
Dane będą przechowywane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z nadaną kategorią archiwalną B5.
Posiadają Państwo następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art.15 RODO,
- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych- na podstawie art.16 RODO,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych- na podstawie art.17 RODO,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych-- na podstawie art.18 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji i nie będą profilowane.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl w zakładce „Starostwo Powiatowe”--≥ „Ochrona danych osobowych”.