Drukuj

 

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1345 )

Wymagane dokumenty

- zgłoszenie odbudowy obiektu budowlanego,
- określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia, 
- odpowiednie szkice i rysunki, w zależności od potrzeb ( na żądanie organu )

Formularz/wnioski do pobrania

Nie ma

Opłaty

Wolne od opłat

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa, 
pokój nr 25 Gminy: Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Tarnowiec, tel. 13 4486432, 
pokój nr 26 Gminy: Jasło, Skołyszyn , miasto Jasło 2, tel. 13 4486433, 
pokój nr 27 Gminy: Brzyska, miasto Jasło 1, miasto Jasło 3, tel. 13 4486434,
pokój nr 28 A Gmina : Osiek Jasielski , Krempna, tel. 13 4486435,

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

W terminie 7 dni od daty złożenia kompletnego zgłoszenia

Tryb odwoławczy

Od decyzji sprzeciwu służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego

Informacje dodatkowe

Zgłoszenia w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. wymagają: - odbudowa obiektów liniowych ( dróg, sieci uzbrojenia terenu, z wyjątkiem przyłączy, których odbudowa nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia), - odbudowa obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 i nie wyższych niż 12 m ( z wyjątkiem obiektów gospodarczych i składowych, usytuowanych na działkach siedliskowych, których odbudowa nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia )

Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych:

Administratorem Państwa danych jest Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Starostwo powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój 218,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na obowiązek prawny ciążący na Administratorze, który wynika z:

 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

 - ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego.

- ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegółowych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym i jest dobrowolne, jednak niepodanie danych skutkuje pozostawieniem wniosku  bez rozpoznania.

 Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:  operator  pocztowy,  strony postępowania.

Dane będą przechowywane  przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z nadaną kategorią archiwalną B5.

Posiadają Państwo następujące prawa:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art.15 RODO,

prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych- na podstawie art.16 RODO,

prawo do żądania usunięcia danych osobowych- na podstawie art.17 RODO,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych-- na podstawie art.18 RODO,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się  na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl w zakładce „Starostwo Powiatowe”--≥ „Ochrona danych osobowych”.