Drukuj

Podstawa prawna

Art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. , poz. 1202, ze. zm.)

Wymagane dokumenty

- zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 
- opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania, 
- zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję , wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi, 
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ( ami ) na cele budowlane określone w zgłoszeniu, 
- zaświadczenie właściwego miejscowo wójta albo burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, - ekspertyza techniczna, wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności (ekspertyza powinna dotyczyć możliwości podjęcia lub zaniechania w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość i układ obciążeń ), - w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane przepisami odrębnymi.

Formularz/wnioski do pobrania

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Opłaty

Wolne od opłat

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa, 
pokój nr 25 Gminy: Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Tarnowiec, tel. 13 4486432, 
pokój nr 26 Gminy: Jasło, Skołyszyn, miasto Jasło 2, tel. 13 4486433, 
pokój nr 27 Gminy: Brzyska, miasto Jasło 1, miasto Jasło 3, tel. 13 4486434,
pokój nr 28 A Gmina : Osiek Jasielski, Krempna, tel. 13 4486435,

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

W terminie 21 dni od daty złożenia zgłoszenia

Tryb odwoławczy

Od decyzji sprzeciwu lub decyzji o sprzeciwie i nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dodatkowe

- zgłoszenia należy dokonać przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych,
- do robót można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od złożenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
- zgłoszenie ważne jest 3 lata

Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych:

Administratorem Państwa danych jest Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Starostwo powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój 218,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na obowiązek prawny ciążący na Administratorze, który wynika z:

 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

 - ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym i jest dobrowolne, jednak niepodanie danych skutkuje pozostawieniem wniosku  bez rozpoznania.

 Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:  operator  pocztowy,  strony postępowania, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Dane będą przechowywane  przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z nadaną kategorią archiwalną B5.

Posiadają Państwo następujące prawa:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art.15 RODO,

prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych- na podstawie art.16 RODO,

prawo do żądania usunięcia danych osobowych- na podstawie art.17 RODO,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych-- na podstawie art.18 RODO,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się  na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl w zakładce „Starostwo Powiatowe”--≥ „Ochrona danych osobowych”.