Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm. – zwanej dalej UGN), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

 

Starosta Jasielski zawiadamia,

            o wydaniu decyzji administracyjnej, znak: GN-II.683.23.2017 z dnia 09.04.2018 r., ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę ewid. nr 908/1 o powierzchni 0,0111 ha, położoną w obrębie Trzcinica, gmina Jasło, która to stała się własnością Powiatu Jasielskiego, z siedzibą ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Jasielskiego Nr 7.92.2017,  znak: AB.6740.7.99.2017 w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1860R Trzcinica – Jareniówka w km 0+000,00 – km 0+800,00 wraz  rozbiórką i budową mostu, budową kładki dla pieszych w km 0+641, odwodnieniem drogi oraz przebudową i zabezpieczaniem sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania przebudowa i zabezpieczanie sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego p.n Rozbudowa drogi powiatowej nr 1860 R Trzcinica – Jareniówka”.

            Z treścią wyżej wskazanej decyzji, zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Starosty Jasielskiego tj. Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, parter, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych oraz możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania zawarte są w treści decyzji.

            Dniem publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia o wydaniu decyzji jest dzień 09.04.2018 r. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od dnia publicznego obwieszczenia.

Starosta Jasielski

ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona
w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 755/7 o pow. 0,3425 ha, położona w miejscowości Skołyszyn, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00036309/9.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Skołyszyn. Dojazd do nieruchomości odbywa się zjazdem z drogi o nawierzchni asfaltowej. Teren działki jest płaski, ogrodzony, częściowo utwardzony, w pozostałej części pokryty trawą oraz krzewami ozdobnymi.

Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest budynek biurowo - administracyjny o powierzchni użytkowej 727,00 m2, trzykondygnacyjny w części zachodniej
i dwukondygnacyjny w części wschodniej, wybudowany wg technologii tradycyjnej; stropodach kryty papą na lepiku; budynek wyposażony w instalację: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania do kapitalnego remontu (bez kotła), stan techniczny budynku zły, wymagający kapitalnego remontu.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Skołyszyn zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn Nr XXVI/207/05 z dnia 9 listopada 2005 r. przedmiotowa nieruchomość leży w terenie o symbolu PU – tereny z przeznaczeniem
pod działalność gospodarczą.

Nieruchomość jest obciążona służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu
i przechodu północnym krańcem działki ewid. nr 755/7 pasem szerokości 8 metrów na rzecz każdoczesnego właściciela działki ewid. nr 755/6.

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 28 stycznia 2015 r.

II przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 19 czerwca 2015 r.

III przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 15 grudnia 2015 r.

IV przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 14 czerwca 2016 r.

V przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 23 listopada 2016 r.

VI przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 17 maja 2017 r.

VII przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 14 listopada 2017 r.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 250 000,00 zł

Wadium – 25 000,00 zł

Minimalne postąpienie – 2 500,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT,
wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Jaśle w Banku Spółdzielczym w Rymanowie na numer 53 8636 0005 2001 0004 5740 0009 w takim terminie by wpłynęło na konto Starostwa Powiatowego w Jaśle, najpóźniej w dniu
4 maja 2018 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty
na ww. rachunek.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni)
po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują:

-  dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej),

-  pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej),

- aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności     gospodarczej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu,

-  pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby prawnej),

- zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości,

- pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka
do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu (w przypadku uczestnictwa
w przetargu jednego małżonka),

-  oryginalny dowód wpłaty wadium.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, pokój nr 212, II piętro.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu, Starosta Jasielski może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Starosta Jasielski może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu. 

Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500, tel. (13) 448-64-79 w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 8 maja 2018 r. Osobą odpowiedzialną za udostępnienie nieruchomości do oględzin jest Rafał Czech.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, pokój nr 1 parter od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500, tel. (13) 448-64-79,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 8 maja 2018 r.