Nabór do szkół ponadpodstawowych

NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO


Nabór elektroniczny na rok szkolny 2020/2021 prowadzony jest w systemie vEdukacja Nabór, w którym gromadzone są dane na temat szkół, tworzonych przez nie oddziałów oraz pełne informacje na temat kandydatów. Ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w  trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach. W  tradycyjnym przypadku, kandydując do trzech szkół uczeń musiał wszystkie je  odwiedzić i  we  wszystkich złożyć podania.

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał, i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

Każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej jest rejestrowany w systemie przez macierzystą szkołę podstawową. Po zarejestrowaniu otrzymuje swój identyfikator i hasło. Bezpośrednio po  wejściu na stronę internetową systemu vEdukacja Nabór tj:

https://podkarpacie.edu.com.pl

 

dokonuje wyboru trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. IV Liceum Ogólnokształcące lub Technikum lub Szkoła Branżowa I Stopnia w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.

Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji. 

Ważne!!!  Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty.

Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy. Punkt Naboru właściwy dla szkoły pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata.

Uwaga : Kandydat po wprowadzeniu swoich preferencji, dokonuje wydruku podania z systemu, podpisuje przez siebie i rodziców, bądź prawnego opiekuna i przekazuje je tylko do szkoły pierwszego wyboru, która dokonuje weryfikacji zgłoszenia.

Weryfikacja zgłoszeń jest to sprawdzenie otrzymanego od kandydata dokumentu papierowego (na tym etapie wniosku) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tego dokumentu z danymi znajdującymi się w bazie danych systemu, a następnie na tej podstawie jego zaakceptowanie bądź odrzucenie. Weryfikacji dokonuje się celem uwierzytelnienia danych przechowywanych w centralnej bazie danych. Od chwili zaakceptowania wniosku zablokowana zostaje możliwość dokonywania zmian w zgłoszeniu, dzięki czemu wprowadzone dane są wiarygodne i mogą służyć w dalszej części procesu rekrutacji.

Poza drukiem wniosku system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia podania przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata wniosek potwierdza, że wniosek ten został złożony.

Uwaga : Na wspomnianym powyżej potwierdzeniu szkoła stwierdza jedynie, że kandydat dostarczył wniosek. Nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że wniosek został pozytywnie rozpatrzone przez szkołę.

Podobnie, jak dane osobowe i teleadresowe, również oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia uczniów będą przekazywane do systemu vEdukacja Nabór przez macierzyste szkoły uczniów. Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w  harmonogramie prowadzenia naboru (będzie dostępny w każdej szkole podstawowej).

Po dokonaniu przydziału kandydata do szkoły ponadpodstawowej, każda szkoła podstawowa może pobrać z systemu listy swoich uczniów zawierające informacje o ich losach – do którego oddziału, w której szkole zostali przyjęci.

Następnie kandydat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej, do której został przyjęty, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYM, ŻE ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW POTWIERDZA WOLĘ UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
I JEST OBOWIĄZKOWE.

UCZNIOWIE SPOZA POWIATU JASIELSKIEGO

Uczniowie spoza Powiatu Jasielskiego, starający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w naszym powiecie, udają się do szkoły, którą wybrali w terminie określonym w  harmonogramie rekrutacji (patrz: niżej) gdzie zostaną zarejestrowani do systemu, dalsza procedura przebiegać będzie tak jak powyżej.

Następnie Kandydat w dniach 26-30.06.2020 r. dostarcza do szkoły pierwszego wyboru celem weryfikacji przez komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną  kopię świadectwa i zaświadczenia o  wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

W tym roku uczniowie spoza Powiatu Jasielskiego odwiedzą szkoły ponadpodstawowe tylko 3  razy, pierwszy raz gdy będą składać wnioski do szkół ponadpodstawowych, drugi raz dostarczając dokumenty potwierdzające osiągnięcia (kopie świadectwa i zaświadczenie o  wynikach z egzaminu ósmoklasisty), trzeci raz potwierdzając  wolę  nauki  w szkole do której zostaną przyjęci.

WAŻNE !!!

WYPEŁNIAJĄC PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:

  1. Można kandydować do trzech szkół.
  2. W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
  3. Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
  4. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
  5. Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020-2021

 

Oferta Edukacyjna szkół ponadpodstawowych 2020-2021

 

OFERTA EDUKACYJNA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONACH SZKÓŁ:

Licea ogólnokształcące

1.

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle

www.1lojaslo.pl

2.

II Liceum Ogólnokształcące im ppłk J. Modrzejewskiego w Jaśle

www.2lojaslo.pl

3.

IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Jaśle (Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle)

www.ekonomik.org.pl

4.

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach

www.lo-kolaczyce.pl

Technika

6.

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

www.zstjaslo.pl

7.

Technikum nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

www.zsuisjaslo.nets.pl

8.

Technikum nr 3 w Zespole Szkół  nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle

www.zs3.jaslo.pl

9.

Technikum nr 4 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół  nr 4 w Jaśle

www.ekonomik.org.pl

10.

Technikum nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle

www.zsb.jaslo.pl

Szkoły Branżowe I Stopnia

11.

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

www.zstjaslo.pl

12.

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

www.zsuisjaslo.nets.pl

13.

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół  nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle

www.zs3.jaslo.pl

14.

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle

www.zsb.jaslo.pl

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. środa, 21, grudzień 2016 07:36 Administrator Systemu
Artykuł został zmieniony. środa, 28, czerwiec 2017 10:41 Przemysław Baciak
Artykuł został zmieniony. środa, 11, kwiecień 2018 10:56 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, marzec 2019 10:05 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, marzec 2019 10:11 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, marzec 2019 10:12 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, marzec 2019 10:13 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, marzec 2019 10:13 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, marzec 2019 10:14 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04, kwiecień 2019 08:42 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04, kwiecień 2019 08:43 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, marzec 2020 08:20 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, marzec 2020 08:21 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, marzec 2020 08:26 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09, kwiecień 2020 09:06 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 20, maj 2020 09:53 Paweł Krajciewicz