Protokół XX/2019

z XX Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 12.00

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Powitał Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Zarząd Powiatu, Naczelników, Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego i media.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności na sali jest 21 radnych w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący stwierdził, że Radni otrzymali protokół w wersji elektronicznej oraz był do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Nie wpłynęły żadne uwagi do treści protokołu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Nr XIX.

Protokół XIX/2019 z XIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 28 listopada 2019 roku.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało 20 Radnych.

Protokół został przyjęty.

Kolejny przybyły na sesję radny podpisał listę obecności.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle o zmianę porządku obrad:

Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XX Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 19 grudnia 2019 roku, poprzez dodanie w pkt. 6 podpunktów: e) i f),

które otrzymują brzmienie:

„e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

 1. f) ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2019 roku”.

Pozostałe podpunkty punktu 6 zmieniają odpowiednio swoją numerację.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad XX Sesji Rady Powiatu w Jaśle:

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 21 Radnych.

Podpunkt e został wprowadzony.

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2019 roku.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 22 Radnych.

Podpunkt  f został wprowadzony.

Zmieniony porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.,
 8. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2020 r.,
 9. wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Powiatu Jasielskiego nieruchomości Skarbu Państwa,
 10. opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego,
 11. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
 12. ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2019 roku,
 13. uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2020 rok,
 14. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027.
 15. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 16. Interpelacje.
 17. Wnioski i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej radnych: Jan Czajka, Irena Baciak, Ryszard Lisowski.

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 20 Radnych.

Komisja Wnioskowa została uchwalona.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2019 r. (Druk Nr 146) wraz z Autopoprawką.

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o dokonanie wprowadzenia i przedstawienie projektu uchwały. Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wraz z Autopoprawką Zarządu Powiatu.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej - Jan Czajka - Komisja wyraziła pozytywną opinię jednogłośnie. Bez Autopoprawki.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury - Irena Baciak – Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Radny Janusz Przetacznik -  mam pytanie o subwencję oświatową w tej części uzupełniającej, której nam zabrakowało do wypłacenia wynagrodzeń zgodnie z podpisanym porozumieniem, przypomnę brakowało około 153 tys. zł., koniec roku już tuż, tuż. Od 1 września obowiązują wyższe uregulowania płacowe dla nauczycieli wprowadzone stosownymi ustawami, w tym stosownym rozporządzeniem. W związku z tym chyba najwyższa pora, aby ta subwencja już na naszym koncie się znalazła.    

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  wystąpiliśmy ponownie o resztę subwencji do tej pory nie otrzymaliśmy, żadnej odpowiedzi. 

 

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. Wraz z Autopoprawką.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 20 Radnych.

- wstrzymało się 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2020 r. (Druk Nr 147).

Przewodniczący zgłosił Autopoprawkę do niniejszej uchwały z uwzględnieniem opinii Komisji Finansowo-Budżetowej, która na swoim posiedzeniu wypracowała wniosek o dołożenie jednego zagadnienia w miesiącu kwietniu, dotyczącego strategii.

Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2020 r.

W załączniku do projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2020 r. wprowadza się zmianę poprzez dodanie w zagadnieniach Rady Powiatu w Jaśle w miesiącu kwietniu 2020 roku punktu pod nazwą „Debata nad Strategią Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2020”.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Radny Janusz Przetacznik - tak jak w roku ubiegłym chciałbym zwrócić uwagę, żebyśmy przyjmując plan pracy określić terminy posiedzeń Rady, tak jak ma to miejsce w innych samorządach i proponowaliśmy w roku ubiegłym aby to był ostatni czwartek każdego miesiąca. Planując prace poszczególnych Komisji oraz również prace w klubach radnych mamy szansę przygotowywać  się w sposób terminowy, abyśmy mogli mówić o tym, że jesteśmy przygotowywani i aby posiedzenia ewentualnych komisji były wyprzedające i abyśmy również znali termin posiedzeń Rady. Przypominam, że kluby radnych mają uprawnienie, że mogą zgłosić i występować z inicjatywą uchwałodawczą, a Pan Przewodniczący ma obowiązek umieścić tak zgłoszony projekt uchwały w porządku obrad, oczywiście o ile wypełnimy ustawowe terminy. Natomiast jeżeli będziemy zaskakiwani terminami sesji to z tego przywileju, czy uprawnień jako kluby radnych nie skorzystamy. Stąd uważam i ponownie zwracam się aby w §1 dotychczasowe brzmienie zostawić jako ustęp 1, natomiast dodać ustęp 2, że Przewodniczący Rady zwołuje zwyczajne posiedzenia Rady w ostatni czwartek miesiąca, który jest wyszczególniony w planie pracy tj. pierwsza uwaga i łącznie z takim wnioskiem, abyśmy tutaj konkretnie wiedzieli w jakich terminach będziemy obradować. Natomiast jeżeli chodzi o debatę nad Strategią Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2020 myślę, że taka rozmowa byłaby konieczna i potrzebna. O tym wspominaliśmy na początku naszej kadencji, gdyż radni nie otrzymali tej strategii, stąd przyjmując projekt budżetu i później uchwałę budżetową na rok 2019 błądziliśmy. Teraz raczej powinniśmy już zastanawiać się nad wynikami co z tej strategii wynikło i mam nadzieję, że chyba temu będzie ta debata służyła. Tak naprawdę należy rozpocząć prace nad przygotowaniem strategii na kolejne przynajmniej cztery, pięć lat i wtedy maiłoby to sens, że podsumowujemy strategię na lata 2016-2020 i formułujemy założenia, czy mówimy o przystąpieniu do budowania nowej strategii na lata 2021- 2025, tak abyśmy wraz z uchwałą budżetową ją przyjęli w listopadzie. Jeżeli Zarząd by zgłaszał Wysokiej Radzie projekt budżetu na rok 2021 to wtedy można by było również zgłaszać projekt strategii rozwoju Powiatu na lata 2021-2025 tak abyśmy powiedzieli, że projekt budżetu na rok 2021 jest zgodny ze strategią i nie tylko strategią na najbliższy rok kalendarzowy, ale przede wszystkim wyprzedzająco, bo przypominamy, że mamy Wieloletnią Prognozę Finansową i jesteśmy jako samorząd związani spłatą zobowiązań do 2027 roku od roku 2021w kwocie już nie małej, bo 5 mln 400 tyś., zł. Stąd wnioskuję, abyśmy uzupełnili §1 o ustęp 2 podając, że Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady Powiatu w ostatni czwartek miesiąca, który jest wyszczególniony w Planie Pracy Rady na rok 2020.                        

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - jestem przeciwny powiem wprost określaniu sztywnego terminu posiedzeń Rady, ja myślę, że zwyczajowo tak można to przyjąć, ale jeżeli tak byśmy przyjęli to są niejednokrotnie takie decyzje Rządowe, czy Wojewody, gdzie otrzymujemy różnego rodzaju dokumenty, czy też terminy i szybkość podejmowania decyzji przez Radę wynika właśnie nie tylko z woli Zarządu, czy urzędu, ale ono wynika również z decyzji jednostek nadrzędnych i tak jak mówię zwyczajowo można tak przyjąć, ale to po prostu będzie krępowało pracę urzędu i Zarządu. A z kolei jakby odpowiadając, czy polemizując tutaj z Panem Przewodniczącym w kwestiach takich, że będzie to umożliwiało klubom wnoszenia projektów uchwał to jakoś nie widzę przeszkody, dlatego, że te projekty uchwał można składać, w każdym momencie na ręce Pana Przewodniczącego i one mogą być procedowane w określonych czasach, kiedy uzna to Pan Przewodniczący Rady. Ma takie prawo.            

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  to jest dobra propozycja, aby umieścić tą debatę w maju aby rzeczywiście rozpocząć pracę nad nową strategią, ponieważ już w tym okresie będziemy wiedzieli jaka jest strategia rozwoju województwa podkarpackiego. Przedwczoraj rozmawiałem z Panem Marszałkiem Władysławem Ortylem i Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt uchwały ze strategią rozwoju województwa podkarpackiego, dobra wiadomość dla nas jest taka, że będzie ten MOF jasielski, nie wszystkie gminy, które chciały tam się znajdą, ale sześć gmin powiatu jasielskiego znajdzie się w tym MOF-ie to mogą jeszcze nastąpić korekty na etapie procedowania w Sejmiku, ale to co Zarząd zaakceptował po szerokich konsultacjach. Wydaje się być dla nas korzystne i również transgraniczne obszary funkcjonalne, które pozwolą na dedykowanie specjalnych środków zwłaszcza z Interreg-u właśnie w tych naszych terenach, które są zapóźnione trochę gospodarczo, więc cieszę się, że tak inicjatywa jest, że przypomnieliście Państwo o tym i w oparciu również o tą strategię województwa podkarpackiego musimy opracować strategię powiatu, która będziemy również zgodna, czy kompatybilna ze strategiami poszczególnych gmin tak, żeby ten rozwój był w miarę harmonijny, zrównoważony i na miarę możliwości naszych środków.                     

 

Radny Janusz Przetacznik - ad vocem do wypowiedzi Pana Radnego Stanisława Pankiewicza.  Chciałem powiedzieć, że ustawa jednoznacznie precyzuje tryb zwoływania sesji w nagłych wypadkach, jak Pan powiedział tryb nadzwyczajny, czyli na wniosek bądź Zarządu, czy grupy radnych to jest po pierwsze. Po drugie chciałbym polemizować, że nie według uznania Pana Przewodniczącego tylko, Przewodniczący nie może odmówić jeżeli, grupa radnych, klub wyjdzie z inicjatywą, nie chciałbym, aby to była forma uznaniowa, o której Pan mówi, stąd propozycja terminowych posiedzeń Rady jest jak najbardziej wskazana.      

 

Radny Jan Urban - co prawda Pan Radny Przetacznik już łaskaw był uświadomić w części naszych wcześniejszych przedmówców, ponieważ proszę Państwa procedujemy nad planem pracy Rady, który określa stałe tematy, zaś ja sobie nie wyobrażam załóżmy, że w lutym nie będzie sesji i tym podobnych rzeczy, więc tutaj mówimy o tematach wiodących, które będą taką osią funkcjonowania Rady w roku 2020, zresztą ta oś wynika z różnego rodzaju przepisów, które nakładają obowiązek procedowania i przyjmowania załóżmy sprawozdań i tym podobnych rzeczy, więc tu mówimy o planie pracy jakby stałych posiedzeń Rady stąd też określenie daty, czy terminu ich odbywania się co do zasady, bo wiadomo, że niekiedy są różne przeszkody wtedy to można zmienić. Dlaczego poparłbym ten wniosek? Z prostej przyczyny, że wtedy wiemy i jednostki organizacyjne, które są jakby przygotowane do tego, że mają składać rzeczone sprawozdania,  raporty, informacje wiedzą w jakim obszarze terminowym to się będzie działo. Stąd też w przypadku stałych tematów wynikających tak jak powiedziałem z różnego rodzaju dokumentów słusznym jest określenie terminu co do zasady, kiedy to się będzie odbywało i jest tutaj część samorządowców, która ma długoletni staż, doświadczenie i wie, że życie niesie nam różne niespodzianki i tutaj wiadomym jest, że jest to wszystko ruchome, bo mamy dwie wersje, sesji zwoływanej w trybie nadzwyczajnym, bądź sesji zwoływanej przy zachowaniu procedury do sesji zwyczajnej w zależności od tematyki. 
Jeszcze jeżeli chodzi o tą strategię to jakiś taki dwugłos zabrzmiał, dziwie się, pomiędzy Panem Przewodniczącym, a Panem Starostą, ponieważ z tego co sobie zapisałem to Pan Przewodniczący Snoch proponował i jako autopoprawkę zgłaszał kwiecień, zaś Pan Starosta mówił o maju, więc tutaj uzgodnijcie Panowie wspólne stanowisko, czyli jednak jedno brzmienie głosu Pana Przewodniczącego i Starosty jest zachowane, czyli rozumiem, że mówimy o kwietniu. Jeżeli chodzi o tą strategię to tak, myśmy do tego dokumentu przez ostatnie trzy lata nie zaglądali, więc na koniec zaglądniemy, ale to jakby nie wpłynie, może to zabrzmi kolokwialnie na „kulistość Ziemi”. Tutaj istotnym elementem to jest to aby nasza strategia, która będzie przygotowywana, po pierwsze nie była dokumentem martwym, a po drugie jakby wpisywała się w obszary rozwojowe województwa podkarpackiego, więc jeżeli chcecie Państwo zrobić debatę nad stanem realizacji strategii powiatu jasielskiego,  to to można zrobić. Będziemy troszeczkę zdziwieni, ponieważ nikt do tego dokumentu przez ostatnie trzy lata praktycznie nie odnosił się i nie zaglądał ani w żaden sposób również, ponieważ nie ma, to będziemy również przy budżecie mówić tutaj takiego połączenia wyzwań rozwojowych zapisanych w strategii z konstrukcją wydatków. Jeżeli chodzi o budżet powiatu jasielskiego to można się będzie w owym czasie, użyje modnego słowa pochylić nad realizacją  budżetu, czy zadań, które powiat realizował i oczywiście zapisów, które znajdowały się w strategii, ale tutaj bym jednak sugerował abyśmy co do stałych posiedzeń Rady określili sobie, ja nie mówię o terminach, ale żebyśmy określili co do zasady, że jest to ostatni czwartek złóżmy, czy będzie to ostania środa, ale na miłą biedę bądźmy konsekwentni i jest to pewien rodzaj gentelmeńskiej umowy. Jak żeśmy się umówili, że większości odpowiada, żeby te sesje odbywały się w dzień X, czy to będzie środa, czwartek, piątek, czy którykolwiek z dni roboczych tygodnia to apel mój do Pana Przewodniczącego, abyśmy się nawzajem szanowali i ten dzień uznawali jako dzień, kiedy jest sesja. Ja wiem, że niekiedy są różne sytuacje nadzwyczajne, ale nich ta sytuacja będąca nadzwyczajną, będzie odstępstwem od pewnej reguły, bo to nam wszystkim pozwoli sobie zorganizować
w normalny sposób pracę.                                                  

Radny Jan Czajka - do Komisji Wnioskowej wpłynął wniosek na XX sesji Rady  Powiatu z dnia 19 grudnia 2019 r. Radnego Pana Janusza Przetacznika w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2020 rok, druk 147 o treści:

W §1:

 • dotychczasowa treść otrzymuje numerację ust.1.
 • dodaje się ust.2 o treści:

„ Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady Powiatu w Jaśle w ostatni czwartek każdego miesiąca, o którym mowa w planie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”.

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego Janusza Przetacznika o wprowadzenie zmian w par.1 uchwały druk nr 147.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem wniosku głosowało 9 Radnych.

- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 13 Radnych.

Wniosek  nie został przyjęty.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2020 r. z Autopoprawką.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 15 Radnych.

- przeciw głosowało 5 Radnych.

- wstrzymało się 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Powiatu Jasielskiego nieruchomości Skarbu Państwa. (Druk Nr 148).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Stałą.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej- Jan Czajka- Komisja wyraziła pozytywną opinię jednogłośnie.

 

Radny Janusz Przetacznik - czytając ten projekt uchwały, druk 148 dotyczący wyrażenia zgody na nabycie  do zasobu Powiatu Jasielskiego nieruchomości Skarbu Państwa,
na pierwszy rzut oka nic pewnie złego się nie dzieje, ponieważ „od przybytku głowa nie boli”. Jednak jak czytamy uzasadnienie czemu ma służyć ta nieruchomość przejęta do zasobu to już zaczynam mieć poważne wątpliwości, mam nadzieję, że w trakcie dyskusji zostaną one rozwiane. W uzasadnieniu czytamy, że na tej działce, czy przejmowanej nieruchomości może zostać zorganizowane lądowisko. Pewnie nic dziwnego, czy złego by się nie stało, gdyby nie to, że jest to kolejna lokalizacja lądowiska dla szpitalnego oddziału ratunkowego, powtórzę kolejna, tak jak to miało miejsce w przypadku strzelnicy. Przypomnijmy rozważane były możliwości tej lokalizacji w Trzcinicy, później w Nowym Żmigrodzie przy okazji zamiany ewentualnych nieruchomości, a w końcu będziemy budować w Cieklinie, a zobaczymy na ile skutecznie, ale to jest kolejny element. Przypomnijmy, że lądowisko dla szpitalnego oddziału ratunkowego miało zostać uruchomione w innym miejscu. Szpital w roku 2016 poniósł wydatki związane z dokumentacją projektową. Przypomnijmy, że Rada Miejska Jasła 30 grudnia 2015 r. po raz trzeci, po kolejnych zwrotach tegoż MPZP przez Wojewodę Podkarpackiego z uwagi na to, że brak było oznaczenia, że jest to strefa usług medycznych, w końcu plan został uchwalony, zatwierdzony i pojawił się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Szpital wykonał dokumentację, przypomnijmy, że to lądowisko miało zostać zbudowane do 1 stycznia 2017 roku takie było pierwotne sformułowania, a później ministerstwo, nie pierwszy raz zresztą,  zaczęło przesuwać te terminy. Stąd moje duże zaskoczenie, że zamiast istotnych rzeczy, co do których nie mam wątpliwości, że powinniśmy realizować, my przystępujemy do rzeczy, które według mnie są drugorzędne jeżeli chodzi o działalność Szpitala. Mamy kolejne wyznaczone terminy i okazuje się, że możemy je stracić. Przypomnę, że nie kto inny, a Dyrektor Szpitala Pan Michał Burbelka był gościem na sesji Rady Miejskiej, która podejmowała uchwałę o zmianie MPZP i wskazywał m.in., że brak lądowiska dla helikopterów, czy nie podjęcie przez Wysoką Radę zmiany MPZP, spowoduje stratę przychodów Szpitala w kwocie nie niższej niż 4,5 miliona, przypomnijmy, że m.in. starostwo powiatowe poniosło koszty związane z uchwaleniem MPZP. Ze zdziwieniem przyjmuję kolejną lokalizację, kolejne wydatki i pytanie: W jaki sposób rozliczyliśmy się z wcześniejszych wydatków?                           

 

Radna Dorota Woźniak - na Komisji Finansowej, bodajże prosiłam Pana Starostę o przekazanie Radnym opinii LPR-u dotyczącego tej lokalizacji, Panie Starosto?

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - jest u nas w tym momencie.

 

Radna Dorota Woźniak -  super, szkoda, że troszkę późno, bo przeczytam i wtedy ewentualnie dalsze pytanie, dziękuję. 

 

Radny Franciszek Miśkowicz -  mam pytanie do Pana Starosty i Zarządu, ponieważ to co powiedział tutaj wcześniej Pan Radny Przetacznik jeżeli chodzi o to lądowisko tam w tej poprzedniej lokalizacji wszystkie dokumenty uzgodnieniowe były prawidło przeprowadzone i te uzgodnienia były uzyskane. W związku z tym dlaczego nie finalizujemy tego? I w tamtej lokalizacji nie ma, żadnych wątpliwości co do tego, że takie uzgodnienia są ważne, a idziemy w nową lokalizację, gdzie praktycznie cały proces uzgodnieniowy będzie przebiegał od samego początku. Wiemy, że to nie są łatwe sprawy  przede wszystkim tutaj decyzję ostateczną ma Urząd Lotnictwa Cywilnego, bo te uzgodnienia odnośnie lotniczego pogotowia ratunkowego owszem one są na pewnym etapie ostateczne, ale i tak będzie to zatwierdzał Urząd Lotnictwa Cywilnego. Tam te uzgodnienia w tamtej lokalizacji były zrobione, była dokumentacja, pozostała tylko kwestia wybudowania. Z tego co sobie przypominam wtedy, gdy już ta decyzja miała zapaść odnośnie budowy, była taka informacja, że szpital jasielski nie musi mieć takiego lądowiska. Była taka informacja podana, że nie będziemy tego budować, bo nie musi mieć i nie straci tych pieniędzy okazuje się, że to tylko była kwestia przesunięcia w czasie, że teraz musi mieć to lądowisko, oczywiście w Polsce tak niestety jest w wielu kwestiach, że pewne decyzje odsuwa się, a wreszcie przychodzi taki termin, że należy to zrealizować.                         

Starosta Jasielski Adam Pawluś - odpowiem tak, że sytuacja uległa zmianie i ta zmiana  spowodowała, że ta lokalizacja w pobliżu komendy powiatowej jest zdecydowanie lepsza i to jest opinia szpitala, że ten teren może być lepiej dostępny, bo odległość do szpitala jest rzeczywiście niewielka. Działkę pozyskujemy za darmo, jeszcze nie wiemy w jakiej formie, bo to jest kwestia do ustalenia, czy to będzie darowizna, czy to będzie komunalizacja?
Z tej opinii, którą Państwo jeszcze nie dostaliście, ale otrzymacie, którą przygotował dyrektor, czy ekspert lotniczego pogotowia ratunkowego filia w Sanoku warunki są dobre. Ponadto jak rozmawialiśmy z Policją to jest możliwość wykonywania przez Policję monitoringu oczywiście elektronicznego, ale w pobliżu samej siedziby zapewni, że to lądowisko nie zostanie uszkodzone, czy zdewastowane, więc jest szereg takich elementów, które przemawiają za tą lokalizacją. Również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Policja jak i inne służby będą mogły korzystać z tego lądowiska. Sam resort MSW nie jest zainteresowany wykonaniem i prowadzeniem takiego lądowiska, dlatego utrzymanie zwłaszcza w okresie zimowym będzie należało do szpitala, ale wydaje się, że będzie to zdecydowanie łatwiejsze i tańsze. Ja bym poprosił jeszcze tu Pana Dyrektora o taką bezpośrednią opinię, ocenę tych dwóch lokalizacji. Przy tamtej lokalizacji były jeszcze koszty związane z wykonaniem drogi, tu nie musimy wykonywać, żadnej drogi, ponieważ jest w bezpośrednim sąsiedztwie dwie ulice tj. narożnik dwóch ulic i bliskość do szpitala jest zdecydowanie krótsza, znając jeszcze natężenie ruchu na drodze 73, 28 to przejazd z tego lądowiska przy płytach jest mało prawdopodobny, żeby się zmieścił w pięciu minutach wymaganych przy tego typu lokalizacji.                   

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle - Michał Burbelka -  historia lądowiska to jednak trzeba o tym powiedzieć to jest 2012 rok zawarliśmy porozumienie pomiędzy powiatem miastem i szpitalem dotyczącym przekazania w użytkowanie pasa dla samolotów ultra lekkich, który się znajduje w pobliżu dawnego zakładu płyt wiórowych wiązało się to oczywiście z utworzeniem tak jak Pan Starosta powiedział nowej drogi dojazdowej, więc też to był konkretny koszt. Miało miasto zrealizować tą drogę dojazdową, ale w pewnym momencie Burmistrz Czarnecki uznał, że jednak ten pas startowy, który był przekazany w użytkowanie stowarzyszeniu IKAR to stanowi fragment drogi, która miała być tam w przyszłości zbudowana, więc podjął decyzję o zmianie lokalizacji na działce obok.
Z Panem Wicestarostą Miśkowiczem byliśmy w tej sprawie w Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie ustalaliśmy możliwości przejęcia działki, która należy do Agencji pojawił się problem oczywiście, bo działka została wydzierżawiona w międzyczasie wcześniej zakładowi PEKTOWIN, który też musiałaby wyrazić zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy, także wystąpiło szereg problemów dotyczących po pierwsze lokalizacji, po drugie drogi dojazdowej, po trzecie tutaj jednak musielibyśmy zrobić lądowisko dla helikopterów w formie pasa startowego, a nie samej tylko płyty, na której by przysiadał helikopter. Także możliwość monitorowania rzeczywiście dobrej, łatwiejszej, krótszej drogi dojazdowej jest ze wszech miar uzasadnione, żeby tą lokalizację zrobić koło komendy policji zresztą taki był kiedyś też  jeszcze pomysł Pana Starosty Górczyka, żeby tam zrobić, bo tam miało być boisko sportowe, które miało być przekształcone doraźnie w lądowisko dla helikopterów oczywiście przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia wielokrotnie się w tej sprawie zmieniało, dlatego to też spowodowało taki rodzaj zaburzenia, że niestety budowa tego lądowiska była odraczana. Teraz co do tej straty w milionach złotych, o których było wspomniane wcześniej to jest to oczywiście pewien drobnego rodzaju nieporozumienia. Potencjalnie szpital mógłby stracić te pieniądze, gdyby nie lądowiska, co implikowałoby brakiem kontraktu na szpitalny odział ratunkowy. Ustawodawca przyjął takie akty normatywne, z których wynikało, że na razie lądowisko nie jest potrzebne i zagrożenia do utraty kontraktu na SOR nie było, stąd też po raz kolejny mówię nie było by tego przychodu, bo on był znakomicie wpisany w SOR, natomiast nie było przede wszystkim problemu z rozwiązaniem SOR-u , a nie to, że gdybyśmy mieli lądowisko to wtedy mielibyśmy tam, nie wiem o 4 mln większy przychód dla szpitala. Także było zagrożenie dla funkcjonowania SOR-u, które poprzez zmianę terminów kolejne rozporządzenie Ministra Zdrowia, a ponieważ wiele szpitali nie było do tego przygotowanych, spowodowało to, że nie było takiej konieczności. Myśmy mieli oczywiście wstępny projekt, uzgodnienie, ponieważ to nie jako zgody, o której mówił Pan Miśkowicz z ULC-u załatwiało już stowarzyszenie IKAR ponieważ oni uzgodnili, że dla lądowisku dla tzw. ultralight-ów będą mogły korzystać z takiego lądowiska również śmigłowce HEMS, także tutaj jak najbardziej pilot, który zajmuje się testowaniem miejsc do lądowania dla helikopterów zaakceptował ten plac koło komendy policji, jest to dobre rozwiązanie. Trudno mi oceniać, bo tu problem jak Państwo widzicie jest złożony, bo to dotyczył starostwa, miasta i ostatecznie zmiany umiejscowienia tego lądowiska już nie na pasie dla ultralight-ów tylko obok, też  decyzji Agencji Nieruchomości Rolnych. Skomplikowany proces, problem z monitorowaniem tego lądowiska, konieczność utworzenia drogi dojazdowej już nie wspomnę też o odśnieżaniu tej drogi i lądowiska. Dużo lepszy pomysł przy komendzie policji, a widomo jeżeli  jeszcze to było prolongowane w czasie jak najbardziej było uzasadnione oczekiwanie, żeby jednak zmienić tą lokalizację. Z tego co wiem to nadal wiele SOR-ów lądowiska do dyspozycji własnej nie posiada. Nie jest widomo na 100%, że ten termin będzie obowiązujący, ponieważ był już wielokrotnie przesuwany. Jeżeli było by to lądowisko na pewno było by to wartością dodaną w ogóle dla naszego powiatu, ponieważ przydało by się zarówno i szpitalowi jak i wszystkim służbom, które są tutaj na terenie naszego Powiatu, także uważam, że ten pomysł jest bardzo dobry i ze wszech miar pożyteczny.                                           

 

Radna Dorota Woźniak - mam takie pytanie, Panie Dyrektorze, bo myślę, że Pan jest tutaj odpowiednią osobą. Proszę mi powiedzieć to ma być lądowisko szpitalne, a nie takie lądowisko „w razie W”, które mają lotnicze pogotowia ratunkowe,  wyznaczone w różnym terenie typu boisko w Skołyszynie, gdzie można w razie czego lądować, tylko typowo lądowisko szpitalne, odpowiadające wymaganiom ustawowym?        

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle- Michał Burbelka -  to ma być lądowisko takie, które jest opisane, ja przepraszam teraz już nie pamiętam dokładnie nazwy numeru rozporządzenia Ministra Zdrowia w tym temacie, określone rozporządzenie Ministra Zdrowia oczywiście Urząd Lotnictwa Cywilnego i LPR, czyli Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ma tak jak Pani Radna wspomniała swoją mapę lądowisk tzw. awaryjnych, gdzie piloci mają już to wczytane w swoich nawigacjach w statkach powietrznych. Natomiast ilość lotów transportowych, oczywiście to nie przesadza o konieczności powstania lądowiska, ale ilość lotów transportowych jest można powiedzieć znikoma. W tym roku odbył się jeden taki lot ze szpitala, natomiast ja sprawdzałem tj. jeden średnio lot na dwa lata. Śmigłowiec w trybie ratunkowym może lądować praktycznie wszędzie, ja sam ostatnio wzywałem śmigłowiec na boisko MOSIR -u wzywałem, kiedyś w okolicach Kotanii na łące, śmigłowiec był wzywany do lądowania na trawniku obok stacji paliw w Łężynach, także tu w celach ratunkowych nie ma właściwie ograniczeń to pilot ostatecznie decyduje, gdzie ma wylądować. Powiem więcej była taka chęć budowania za wszelką cenę lądowisk bardzo drogich na dachach szpitali i co się okazuje, że nie dość, że to są ogromne koszty, średnio rzędu 11 mln złotych to ostatecznie i tak jak Pani Radna wie na pewno pilot ostatecznie decyduje, gdzie ma wylądować i okazywało się że piloci woleli wylądować na łące niż przy podmuchach wiatru na dachu, gdzie lądowanie było niepewne i ryzykowne. Także na razie takiej ustawy o tzw. heliportach, czyli po prostu, jak gdyby mini lotniskach dla śmigłowców jeszcze nie ma, to są lądowiska dla śmigłowców HEMS  i one jak gdyby warunkują funkcjonowanie SOR-u, chociaż wcale nie jest powiedziane, że to będzie kontynuowane, ponieważ bardzo mało szpitali posiada własne lądowisko, dodam jeszcze, że w Polsce ta sprawa jest skomplikowana, bo jest coraz mniej pilotów Śmigłowce LPR-u na terenie województwa podkarpackiego latają przy najlepszych sytuacjach w lecie do godz. 20.00 od godz. 7.00 rano, także i tak za każdym razem pilot informuje dyspozytornię pogotowia ratunkowego, codziennie rano jest korespondencja radiowa, który informuje od której godziny latają. Czy w ogóle latają ?
I do której godziny pilot HEMS będzie latał? Także myślę, że mimo wszystko to lądowisko było by bardzo przydatne dla  wielu służb w praktyce dla lotów transportowych. Czy to jest dużo? Czy jest mało? Mnie to trudno oceniać, ale w każdym razie dla lotów ratunkowych śmigłowców może usiąść dosłownie wszędzie.                                  

 

Radny Janusz Przetacznik -  potwierdzam wypowiedz Pan Dyrektora Burbelki dotyczącą zmieniających się przepisów, ale to tylko w tym, zakresie, bo te przepisy się zmieniały i to rozporządzenie i wymogi dla SOR-ów od 2011 roku, kiedy zmienialiśmy MPZP w Jaśle, przypominam mówiłem, że to było trzykrotne podejście, ostatnie było w grudniu 2015 roku i 2016 roku te działania zostały podjęte. Po pierwsze przez starostwo, po drugie przez szpital w zakresie wykonania dokumentacji i opłacenia kosztów związanych z uchwaleniem MPZP.
Przypominam, że z jednej strony mamy kwestie związane z technicznym siadaniem i tu przypomnę, że dobrych pilotów mamy rządowych, że premier lądował na wałach przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i to nie raz, nie dwa w związku z tym te miejsca są, jak najbardziej wszystko zależy od pilota. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że ta lokalizacja w Warzycach została wytypowana przez kierownictwo szpitala, bo pierwsze starania jeżeli chodzi o zmianę MPZP, a przypomnijmy chcąc uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego należało pierwsze zmienić studium uwarunkowań architektoniczno- urbanistycznych miasta Jasła i zmieniliśmy studium wskazując na miejsce dla helikopterów, które wytypowało kierownictwo szpitala. Teraz się okazuje, że są inne miejsca, a jak jeszcze pewnie zapytamy i będziemy dyskutować z członkiem zarządu, który m.in. otrzymuje dodatek specjalny za 200 miejsc parkingowych w okolicach szpitala, to się okaże, że możemy tak naprawdę w obrębie działki szpitalnej lądować, bo jeżeli tworzymy miejsca parkingowe dla dwustu samochodów to w takim razie miejsca na bezpieczne wylądowanie, po wycięciu kolejnych drzew w parku, wystarczy. W związku z tym chciałbym zwrócić uwagę na pewne aspekty dotyczące uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, chcąc zlokalizować lądowisko dla helikopterów jeżeli ono ma spełniać, powtarzam wymagania dotyczące rozporządzenia, to musimy najpierw przystąpić z miastem do zmiany studium, a na podstawie studium dopiero do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tej części miasta, w tym również tej działki, która musi mieć dwa przeznaczenia. Po pierwsze być zapisana w studium, że może być tam lądowisko dla helikopterów, po drugie musi być w planie przeznaczone do świadczenia usług medycznych zdrowotnych, tych elementów tu nie ma, stąd dla mnie jest to zaskoczenie. Mając wtedy różne możliwości lokalizacyjne, bo właściciel Skarb Państwa w roku 2014, 2015 się  nie zmieniał. Cały czas był to Skarb Państwa mogliśmy tą lokalizację, czy ten trud przestrzenny zrealizować właśnie tutaj. Natomiast chciałbym abyśmy dowiedzieli się ile kosztowała dokumentacja projektowa za już wykonany projekt lądowiska oraz ile powiat poniósł środków związanym z przygotowaniem i uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego? To też są wydatki publiczne.                                  

Radna Dorota Woźniak - ja nie bez kozery pytałam, czy to ma być lądowisko  takie przygodne w sytuacji awaryjnej w stylu zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta?
Czy też lądowisko zgodne z rozporządzeniem Ministra? Ponieważ te lądowiska odpowiadające rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 27 czerwca 2019r.,  są bardzo, bardzo szczegółowe i jak Państwo będą sobie życzyć to mogę puścić dookoła jak powinno wyglądać lądowisko. Stąd dla mnie jest jeszcze takie pytanie: Czy to lądowisko w takim kształcie wymaganym rozporządzeniem zmieści się w tej działce patrząc na kierunki nalotów i kąty, które są wymagane i określone rozporządzeniem? Dlatego pytam, że w opinii LPR-u pozytywnej, wstępnej ocenie przydatności wskazanego miejsca pan, który opiniował stwierdził, że ostateczna ocena wiążąca pozostaje w decyzji projektanta lądowisko śmigłowcowego, dlatego Panie Starosto drążę, ponieważ jeszcze na komisji mówił Pan, że starostwo będzie pomagało szpitalowi myślę, że tak będzie w budowie, więc jeżeli ma to być lądowisko odpowiadające pewnym normom, czy tam będą na pewno spełnione te wszystkie wymogi  rozporządzenia?

Jeszcze w uzupełnieniu o jednej rzeczy, lądowiska takie powinny być później zarejestrowane i odebrane przez ULC- Urząd Lotnictwa Cywilnego, jednym z dokumentów jest instrukcja operacyjna, użytkowania, która m.in. określa osoby odpowiedzialne za utrzymanie lądowiska. Taka osoba musi codziennie przejść przez lądowisko, zobaczyć czy tam nie ma żadnych przeszkód, a w razie czego odśnieżyć i utrzymać instalację operacyjną w gotowości.
Mówił Pan, że to będzie we współpracy z policją, która może zapewnić ten monitoring, jak Pan mówił przez kamery, prawda? Natomiast, czy zapewni także to funkcjonowanie zgodne z instrukcją operacyjną, którą trzeba będzie stworzyć? Czyli, czy utrzymanie lądowiska w gotowości będzie na szpitalu spoczywało, na szpitalu z policją jakaś umowa? Chciałabym wiedzieć to.                        

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  oczywiście jest wiele niewiadomych, ale żeby się dowiedzieć jak ten problem rozwiązać to najpierw musimy mieć rzeczywiście grunt, musimy mieć o czym rozmawiać, dlatego w tym pierwszym kroku staramy się o te działki, o nieodpłatne przyjęcie. Stąd prośba do Wysokiej Rady, żeby nam to umożliwić, a jak będziemy mieli grunt to będziemy decydować i procedować w dalszym zakresie. Ja sądzę, że szpital będzie odpowiadał za funkcjonowanie tego lądowiska. Jeżeli ono będzie miało inne funkcje, inne służby się do tego włączą, to było by bardzo dobrze i na pewno było by łatwiej  utrzymać to lądowisko. Na pewno możemy również tutaj wykorzystać działalność służb Powiatowego Zarządu Dróg zwłaszcza w zimie przy odśnieżaniu to nie jest problem, bo to nie jest zlokalizowane daleko od naszej bazy, ale to są szczegóły, na które dzisiaj nie potrafimy dokładnie odpowiedzieć. Do niedawna nie było tego tematu dlatego, że nie było budowy komendy, mieliśmy mglistą przyszłość, że  ta komenda będzie kiedyś budowana, ale dwa lata temu została podjęta taka decyzja. W przyszłym roku, dzięki właśnie m.in. działalności Pan Bogdana Rzońcy już byłego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, udało się uruchomiać tą inwestycję za 26 mln złotych i komenda wojewódzka po rozstrzygnięciu przetargu i po rozpoczęciu realizacji tej inwestycji stwierdziła, że te tereny są jej zbędne  w tej chwili i są w zasobie Skarbu Państwa, którym dysponuje Starosta Jasielski i tak, czy siak musimy utrzymywać, czyli odkrzaczamy i kosimy trawę na tej nieruchomości, a jeżeli skomunalizujemy ten teren to będziemy dalej procedować. Mam nadzieję, że dla jednego pacjenta, czy dla jednego lądowania to ta inwestycja może być rzeczywiście bardzo droga. My byliśmy z dyrektorem Betlejem w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie dyrektor nas informował ile kosztowała go budowa lądowiska dla helikopterów, powiat mniejszy o połowę od naszego, ale samo wybudowanie własnymi siłami lądowiska kosztowało go 40 tys. złotych.
Natomiast załatwienie wszystkich pozwoleń związanych z funkcjonowaniem tego lądowiska kosztowało go ponad 70 tys. zł., to było 2,5 roku temu, taką  informację, żeśmy uzyskali,
a według tych kosztorysów, które były na to ultralekkie lądowisko to łącznie z drogą ponad milion złotych. Ja w tej chwili też nie potrafię powiedzieć, bo nie brałem udziału w tym i nie sprawdzałem historii tego projektu, ale wydaje się, że można by było w tani sposób rozwiązać ten problem, zobaczymy. Pozwólcie Państwo nam  spróbować, ryzyko jest uważam niewielkie, jeżeli będziemy mieli prawo własności, dysponowania terenem to porozumiemy się również z policją, z którą ostatecznie będziemy się musieli porozumieć i oczywiście na odpowiednich dokumentach, ale  wstępna wola wspólnego działania jest i ten pierwszy wyraz to jest właśnie przekazanie tych działek do zasobu Skarbu Państwa jako terenu zbędnego dla policji. Pani Skarbnik mnie tu poinformowała, że kiedyś przed laty Powiat uczestniczył w finasowaniu projektu  dla komendy, a Miasto przekazało ten teren nieodpłatnie pod budowę, także ta historia się zmienia, przeznaczenie pewnych terenów się zmienia i wydaje się, że nie ma sensu trwać, przy jakiejś jednej koncepcji tylko trzeba się stosować do zmienianych warunków, proszę do tego w ten sposób podejść, nie wiem, czy to będzie rzeczywiście taniej, ale mam nadzieję, że na pewno będzie taniej.                                 

 

Radny Jan Urban - może niektórych to zdziwi, ale tu się zgodzę z Panem Starostą w jednej rzeczy, że ziemię trzeba przejąć i apeluję do Pan Starosty o jedną rzecz, aby tu nie było takiej radosnej twórczości, takiego skakania może tu, może tam, może w innym miejscu, bo jeżeli się okażę, że przepisy, które przywoływała Pani Radna Dorota Woźniak wynikające
z rozporządzenia pozwolą  na lokalizację tam lądowiska, to będziemy się cieszyć i wszyscy będziemy proszę Państwa podejrzewam podnosić rączki za znalezieniem pieniędzy. Czyli jest pierwszy etap dajemy sobie szansę, skreślamy kupon, ziemie trzeba przysposobić, ziemia zawsze była ziemią. Również podchodzenie gospodarskie takie do majątku powiatu
i odpowiedzialność  powinno nas cechować. Tylko apeluję do wszystkich abyśmy podeszli do tego w sposób odpowiedzialny, żeby to nie było tak, że będziemy coś na siłę próbowali zmieścić, bo tutaj tak jak Dyrektor Szpitala powiedział tych lotów planowanych, bo w sytuacji zagrożenia życia LPR sadowi się tam, gdzie pilot zdecyduje.
Dzisiaj nie mówmy o lądowisku, dzisiaj mówimy o przejęciu ziemi, a później będzie, czy to Powiat obawiam się, że Powiat i to jest nie do końca dobre, czy to szpital co powinno być prawidłowością  będą realizować dalsze części. Proszę tu nie mówić Panie Starosto o 40 tys. zł., przywołując Dąbrowę Tarnowską  z prostej przyczyny, że ci którzy pochylili się, cytując klasyka, nad rzeczonym zagadnieniem wiedząc, że tam kiedyś była stacja paliw w tamtym miejscu, a po tej stacji paliw tam w środku zostały dwa zbiorniki już nie pamiętam jakiej wielkości, jeden był na olej napędowy, drugi na benzynę, więc koszty przygotowania tego terenu będą duże, ale dzisiaj gentelmeńska umowa i decyzja na tej sali powinna być taka, że przejmujemy ziemię i później krok po kroku próbujemy zgodnie z przepisami, które pozwolą realizować kolejne zadnia i nie mówmy jeszcze o lądowisku, bo tak naprawdę nie mając tych danych kątów, nalotów i innych tym podobnych rzeczy trudno powiedzieć, czy tam się technicznie uda, ale po prostu dzisiaj przedmiotem uchwały jest przejęcie ziemi i na tym niech to się zatrzyma, bo czy tam będzie lądowisko wątpię w to, ale ziemia pozostanie i będzie w dyspozycji, w  zasobach powiatowych. Na tym myślę powinniśmy tą dysputę z taką naprawdę gentelmeńską umową zakończyć, że jeżeli będzie tam lądowisko to ono będzie spełniało wszystkie wymogi zapisane w rozporządzeniu, które dotyczy tego typu rzeczy, a ono nie jest takie łatwe do wypełnienia, jeżeli się okaże, że tak, będziemy się wtedy wszyscy cieszyć i wtedy będziemy wszyscy 23 osoby przecinać wstęgi.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Powiatu Jasielskiego nieruchomości Skarbu Państwa.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 22 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
na terenie Powiatu  Jasielskiego.(Druk Nr 149).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Stałą.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej - Jan Czajka - Komisja wyraziła pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu  Jasielskiego.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 21 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6e. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 20 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad.6f. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2019 roku.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2019 roku.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2019 roku.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 20 Radnych.

- nie głosowało 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6g. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2020 rok. (Druk Nr 150).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o przedstawienie radnym Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2020.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2020r.

 

Uchwała Nr 6/1/2019

z dnia 25 listopada 2019r.

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2020.

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz §2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz.1747)

Skład Orzekający w osobach:

 1. Edyta Gawrońska -przewodnicząca
 2. Mariusz Hadel -członek
 3. Piotr Świątek -członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Jaśle postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął projekt uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd przedłożył uzasadnienie do tego projektu oraz materiały informacyjne.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając powyższe dokumenty stwierdza, co następuje:

 1. Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2020 r. kierowano się postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.).
 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i materiały informacyjne odpowiadają wymogom określonym w uchwale Rady Powiatu w Jaśle Nr LI/338/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego.
 3. Konstrukcja uchwały budżetowej zgodna jest z wymogami ustawowymi, a szczegółowość budżetu zgodna jest z ww uchwałą Rady Powiatu, z jednym zastrzeżeniem:

W §6 zapisano, że określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu… W świetle art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa określa szczególne zasady wykonywania budżetu (...).

 1. Dochody budżetu określono stosownie do postanowień ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki zaplanowano na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi na podstawie ustaw, a także zadania, których możliwość realizacji przez powiat wynika z przepisów ustawowych, w formie wydatków bezpośrednich bądź w formie dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 2. Budżet zaplanowano z deficytem, którego źródłem sfinansowania będzie kredyt
 3. W przedłożonym projekcie planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, co spełnia wymóg z art. 242 ustawy o finansach

W świetle powyższego Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podpis: Przewodnicząca składu orzekającego mgr Edyta Gawrońska.

Skarbnik Powiatu Teresa Połeć - łącznie z uchwałą w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej, powiat otrzymał również uchwałę z tą samą datą odnośnie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok uchwałę tą Państwo wszyscy otrzymaliście, również została umieszczona zgodnie z wymogami w Biuletynie Informacji Publicznej, czyli jest dostępna do publicznego wglądu. Jeżeli Pan Przewodniczący i Państwo pozwolicie, ponieważ w uchwale Regionalna Izba wskazała, że powinno być w §6 słowo „szczegółowe” na „szczególne”, dlatego też wniosek Zarządu w Jaśle jest w sprawie zmiany projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok i w związku właśnie z tą uchwałą Zarząd proponuje dokonanie tej zmiany w zapisie uchwały budżetowej. Ponadto ponieważ 28 listopada podjęliście Państwo uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na to zadanie, przypomnę, że dotyczyło to budowy skrzyżowania dwóch dróg na łączną kwotę  27 tys. zł., dlatego też w uchwale budżetowej musi to zadanie się znaleźć i przed jej uchwaleniem i też we wniosku, który Zarząd przedłożył Państwu jest określone wprowadzenie tego zadania, a zmniejszenie na zadaniu budowa chodników przy drogach powiatowych i dołączony został tekst jednolity w tabeli numer 4, gdzie to zadanie widnieje.        

     

Uchwała Nr 6/81/2019

z dnia 25 listopada 2019 r.

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat
Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz art. 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz §2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747)


Skład Orzekający w osobach:

 1. Edyta Gawrońska - przewodnicząca
 2. Mariusz Hadel - członek
 3. Piotr Świątek - członek

po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu Powiatu

Jasielskiego w 2020 roku

postanawia

pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął projekt uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej powiatu przewiduje dochody w wysokości 127 496 361,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 132 831 361,00 zł.
Zatem planowany deficyt wynosi 5 335 000,00 zł, co stanowi 4,18% planu dochodów.

Zgodnie z projektem uchwały budżetowej źródłem sfinansowania planowanego deficytu będzie kredyt bankowy.

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

Stosownie do przepisów art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów. Tak więc źródło pokryciu deficytu wskazane w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. jest zgodne z cytowanym przepisem.

W tym stanie rzeczy Powiat Jasielski ma możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

Stosownie do przepisów art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niniejszą opinię należy opublikować w terminie 7 dni jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r, o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

            Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podpis: Przewodnicząca składu orzekającego mgr Edyta Gawrońska.

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej - Jan Czajka - Komisja wyraziła pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej - Jan Czajka odczytał treść opinii Komisji Finansowo- Budżetowej:

Opinia Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Powiatu w Jaśle do projektu Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Jasielskiego na 2020 rok sformułowana w dniu 9 grudnia 2019 r.

Komisja Finansowo - Budżetowa postanowiła pozytywnie zaopiniować przedłożony przez Zarząd Powiatu Jasielskiego projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok.

Komisja Finansowo – Budżetowa analizowała projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok na posiedzeniach w dniach 25 listopada 2019 r., 2 grudnia 2019 r., 9 grudnia 2019 r. Komisja analizowała plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2020 rok, plan wydatków budżetu powiatu Jasielskiego na 2020 rok, zapoznała się z materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej oraz uzyskała szczegółowe wyjaśnienia od Skarbnika Powiatu Pani mgr inż. Teresy Połeć.

Projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok zakłada dochody budżetu w łącznej kwocie 127 496 361 zł w tym dochody bieżące 127 203 561 zł i dochody majątkowe 292 800 zł. Planowane wydatki budżetu Powiatu Jasielskiego wynoszą łącznie 132 831 361 zł w tym wydatki bieżące wynoszą 117 440 762 zł., wydatki majątkowe wynoszą 15 390 599 zł co daje wydatki na inwestycje 15 065 599 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 325 000 zł. Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej 1 801 800 zł w tym wydatki bieżące 1 734 313 zł, wydatki majątkowe 67 487 zł. Rezerwy na wydatki bieżące wynoszą 3 554 033 zł w tym rezerwa ogólna 274 033 zł, rezerwa celowa na wydatki w szkołach i placówkach oświatowych 3 000 000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 280 000 zł.

Projekt  Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok zakłada deficyt 5 335 000 zł, którego źródłem sfinansowania będzie kredyt bankowy.

Przychody budżetu Powiatu Jasielskiego na 2020 r. zaplanowano na 9 800 000 zł jako kredyt bankowy, natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 4 465 000 zł na spłatę kredytów.    

Komisja Finansowo – Budżetowa zapoznała się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok, oraz w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wydała pozytywne opinie.

Komisje Stałe Rady Powiatu w Jaśle nie wniosły do Komisji Finansowo–Budżetowej żadnych wniosków w przedmiocie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok. Komisja Finansowo–Budżetowa również nie formułowała wniosków w przedmiocie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok.

Komisja Finansowo–Budżetowa większością głosów wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok. W głosowaniu, w którym wzięło udział ośmioro radnych członków Komisji, sześć osób wyraziło pozytywną opinię, 1 osoba była przeciwna pozytywnej opinii, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Podpis: Przewodniczący Komisji - Jan Czajka.

Przewodniczący Komisji Społecznej- Stanisław Święch- Komisja wydała pozytywną opinię.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury - Irena Baciak – Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu - Sławomir Madejczyk - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący poprosił o opinie Kluby Radnych.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości bardzo proszę o poparcie tego budżetu. Ten budżet w zasadzie uchwalaliśmy przez cały rok dlatego, że wiele zadań zostało uchwalonych w uchwałach wieloletnich. Przed nami ważne decyzje w sprawie rozbudowy szpitala specjalistycznego w Jaśle o oddział psychiatrii. Mam również dobrą wiadomość jeżeli chodzi o nasze wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych.
Mamy trzy takie wnioski, wszystkie trzy zostały pozytywnie ocenione na poziomie wojewody będziemy czekać na ostateczne rozstrzygniecie u Ministra Infrastruktury i następnie zaopiniowanie przez Premiera Morawieckiego, tylko przypomnę, że w tym roku powinniśmy otrzymać 60% dofinasowanie według wskaźnika, a otrzymaliśmy 80% dofinasowania
co pozwoliło nam na swobodne zrealizowanie wszystkich tych wniosków, które mieliśmy pozytywnie ocenione. Mam nadzieję, że ten deficyt nie będzie w takiej kwocie wymagany do pokrycia, że w miesiącu kwietniu, lub następnych pojawią się właśnie te środki, które będą niewykorzystane w tym roku m.in. z tego, że otrzymaliśmy dobre dofinasowanie, że pozyskaliśmy wiele środków zewnętrznych głównie i przede wszystkim to są środki krajowe to muszę podkreślić, że większość inwestycji, zadań w tym roku realizujemy ze środków krajowych, środki unijne w niewielkim zakresie, to są projekty oświatowe, które kończymy, a te które mamy w projekcie budżetu to są mikroprojekty, więc niewymagające wielkich nakładów niemniej jednak jesteśmy przygotowani na wiele zadań. Chcielibyśmy zrealizować te zapóźnienia, które są na obiektach szkolnych i dalej kontynuować również zdania w zakresie infrastruktury drogowej, chodnikowej. Mamy również przygotowane wnioski na realizację tych odcinków dróg, które zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Bardzo proszę o pozytywne przyjęcie tego projektu Zarządu i tak jak praktyka wieloletnia wskazuje będziemy ten budżet wiele razy nowelizować w zależności od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.                         

Radny Janusz Przetacznik - Klub Radnych PSPP zajmował się i szczegółowo omawiał, czy analizował projekt uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok i mając z tyłu głowy, że tak powiem kolokwialnie sposób w jaki zostały nasze wnioski i jaki został przyjęty tryb postępowania przy ich przyjmowaniu przy uchwale budżetowej za rok 2019 odstąpiliśmy od przekazywania naszych uwag w trybie konsultacji komisji. Natomiast ograniczając, czy decydując się na wyartykułowanie opinii dotyczącej uchwały budżetowej na 2020 rok podczas sesji. Również radni zadecydowali, że niezależnie od opinii, którą w imieniu Klubu przedstawię, radni mogą, powinni i będą zabierać głos w innych sprawach i składać indywidualne wnioski.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto w imieniu Klubu Radnych PSPP przedstawiam opinię dotyczącą uchwały budżetowej na 2020 rok:     

O P I N I A    i    W N I O S K I    S Z C Z E G Ó Ł O W E

Klubu radnych „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami”

w przedmiocie projektu budżetu Powiatu Jasielskiego na 2020 rok

kierowane do Rady Powiatu w Jaśle

za pośrednictwem Komisji Wnioskowej wybranej na XX sesji Rady Powiatu
w Jaśle

 1. Opinia:

Klub radnych RPJ „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami” negatywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok i wskazuje:

 1. na zakładany wysoki deficyt budżetowy, który w całości jest sfinansowany przez kredyt bankowy. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 9.800.000,00 zł przeznaczony jest na sfinansowanie zakładanego deficytu budżetowego w wąskości 5.335.000,00 zł, ale też na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 4.465.000,00 zł. Należy podkreślić, że planowany do zaciągnięcia kredyt jest wyższy o 1.400.000,00 zł od wysokości zaplanowanego kredytu w uchwale budżetowej PJ na 2019 rok. Mamy tutaj do czynienia z oczywistym tzw. rolowaniem zadłużenia, a więc zaciąganiem kolejnych zobowiązań umożliwiających utrzymanie płynności i spłatę bieżących rat kredytowych. Planowany kredyt nie tylko zwiększy zadłużenie Powiatu Jasielskiego, ale w konsekwencji w każdym następnym roku budżetowym należy przewidzieć (zaplanować) środki na jego obsługę. Co prawda relacja planowanej łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów spełnia wymagania określone w art.243 ustawy o finansach publicznych, ale nie napawa optymizmem i praktycznie może uniemożliwić Powiatowi Jasielskiemu aplikowanie o środki pomocowe, gdzie będzie wymagany wkład własny. W przedkładanym projekcie budżetu Zarząd Powiatu w Jaśle nie przedstawił programu ograniczenia wydatków bieżących w latach przyszłych oraz możliwych źródeł pozyskania dodatkowych dochodów,
 2. poza planowanymi działaniami w obszarze termomodernizacji (wydatki majątkowe) - budynków oświatowych (250.000,00 zł), MDK (60.000,00 zł) i DPS (50.000,00 zł), na które łącznie zostało przeznaczone aż (!) 360.000, 00 w projekcie budżetu brak jest zadań czy działań, które w przyszłości pozwolą na zmniejszenie wydatków bieżących, szczególnie jest to widoczne w obszarze oświaty, gdzie brak wystarczających środków z subwencji oświatowej może pogorszyć sytuację finansową powiatu i  zwiększyć zakładany deficyt, co znalazło potwierdzenie w 2018 i 2019 roku. zł  Co prawda w uchwale budżetowej PJ na 2019 rok zaplanowane były 5-co krotnie wyższe wydatki bo 1.560.000,00 zł, ale z wykonaniem już tak świetnie nie było czy nie jest, ale  skutecznie, efektywnie ale też i bezkrytycznie Zarząd wspierał i nadal wspiera naszymi środkami inwestycje szpitalne, zapominając czy pomijając jednostki powiatowe, których działalność finansowana jest w 100% z budżetu powiatu,   

 

 1. w projekcie budżetu zakłada się kolejne dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, który ma zapewnione finansowanie swojej działalności z budżetu państwa. Należy zaznaczyć, że corocznie następuje obowiązkowe (ustawowe) zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, które wynika z przepisów przyjętej ustawy. W latach 2020-2021 na finansowanie ochrony zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami) nie może być niższy niż:
 2. 2020 rok – 5,03% PKB,
 3. 2021 rok – 5,30% PKB.

Przy trudnej sytuacji samorządu powiatowego, a coraz wyższych nakładach na służbę zdrowia i dużych możliwościach osiągania wyższych przychodów przez Szpital z NFZ  i przy braku planowanych zadań na innych nieruchomościach użyteczności publicznej (imiennie jest tylko wykazany DPS i MDK na kwotę 360.000,00 zł) , które corocznie generują coraz wyższe wydatki bieżące, to Szpital w całości lub w znacznej części winien przejąć na siebie ciężar bieżącej eksploatacji i utrzymania obiektów będących w zarządzie jednostki,

 1. brak stabilizacji wydatków bieżących w działalności oświatowej. Planowane wydatki zostały oszacowane na poziomie planowanych dotacji celowych oraz planowanych dochodów własnych. Podobny zabieg zastosował Zarząd Powiatu w projekcie budżetu powiatu na 2019 rok, ale rzeczywistość daleko odbiegła od planów i konieczne były bieżące korekty w trakcie roku budżetowego. Zarząd Powiatu w Jaśle nie przedstawił żadnych działań czy zamierzeń perspektywicznych umożliwiających w przyszłości obniżenie wydatków w tym obszarze, w tym np. w zakresie zmian organizacyjnych w zakresie zarządzania, czy zwiększenia dochodów własnych niwelujących niższe dotacje celowe poza symbolicznym zasygnalizowaniem termomodernizacji obiektów oświatowych (brak jest informacji, których budynków to dotyczy i jakie mogą być efekty w przyszłości), o które w latach minionych wnioskowali dyrektorzy tych jednostek,

 

 1. brak informacji dotyczącej możliwości przygotowania i aplikowania Powiatu Jasielskiego o nowe środki, w ramach perspektywy 2014-2020. W przedłożonym projekcie przyjęto tylko 1.801.800,00 zł jako wydatki z przeznaczeniem na finasowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE, w tym dotacją celową zostaną pokryte wydatki Powiatu w łącznej wysokości 1.801.800,00 zł., w tym wydatki majątkowe w wysokości 67.487,00 zł. Niewątpliwie jest to ogromny postęp, wręcz czterokrotnie przekroczone wydatki 2019 roku (444 133,00 zł.) w większości przypadające na ci na rozdział 01005 (prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – scalanie gruntów w gminie Tarnowiec),

 

 1. wprowadzanie nowych zadań (wydatków majątkowych) zwiększających w przyszłości wydatki bieżące – np. strzelnica powiatowa czy Folusz (rozwój potencjału turystycznego). Na uwagę zasługuje przywołanie w tym miejscu wymiany zdań przy przystąpieniu do realizacji przez MDK w Jaśle Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej. Planowane wydatki w dziale – 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność – pozycja 5 „wydatki bieżące” związane z funkcjonowaniem Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej -  765,00 zł. (w 2019 roku też z tego rozdziału wydatki w kwocie 358.264,00 zł zostały przeznaczone na wyposażenie ośrodka). W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85407 „Placówki wychowania przedszkolnego”  - wydatki bieżące MDK zaplanowana jest kwota 1.392.743,00 zł,, przy przyjętych wydatkach w uchwale budżetowej  na 2019 r.  1.200.709,00 zł. Tak więc wzrost na wydatkach bieżących MDK w 2020 roku w porównaniu do wydatków w 2019 rok następuje o ok. 16% + 312.765,00 zł z rozdziału 90095. Łącznie wzrost bieżących wydatków MDK w 2020 rok następuje o kwotę 504.799,00 zł tj. o ponad 42% w stosunku do uchwały budżetowej PJ na 2019 rok. Dla przypomnienia planowane (szacowane) wydatki z tytułu eksploatacji i utrzymania Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej miały nie przekroczyć 132.000,00 zł rocznie!, ale jednak rzeczywistość nie dała się oszukać i ten projekt budżetu powiatu przedstawia wielkości, które są już bardziej realne, ale i tak pewnie należy się liczyć z korektą (zwiększeniem) przy niesprzyjających warunkach pogodowych,

 

 1. zwiększenie wydatków promocyjnych do planowanej kwoty 145.000,00 zł (plan na 2018 rok – 60.000,00 zł, plan na 2019 rok – 138.000,00 zł) bez przyjęcia przez Radę Powiatu w Jaśle „Strategii wizerunkowej i promocji Powiatu Jasielskiego”,

 

 1. brak w przedłożonych projektach uchwał wraz z ich uzasadnieniem oraz dodatkowych materiałach informacyjnych strategicznego celu czy celów Powiatu Jasielskiego w zakresie zwiększenia dochodów bieżących, programu pozyskiwania dodatkowych środków (dochodów).

 

 1. Wnioski szczegółowe

Mając w pamięci tryb i sposób rozpatrzenia przez Komisję Finansowo-Budżetową RPJ a następnie już na tzw. sesji budżetowej przez Radę Powiatu wniosków szczegółowych zgłaszanych przez Klub albo poszczególnych radnych  Klub radnych RPJ „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami” odstępuje od zgłaszania wniosków szczegółowych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok poza jednym, naszym zdaniem bardzo istotnym i ważnym z punktu realizacji wydatków budżetowych a dotyczących przekazywanych przez Radę Powiatu upoważnień dla Zarządu - § 8 ust. 3 uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok (wniosek w załączeniu), ale konsekwentnie wnioskuje o przyjęcie następujących wniosków kierowanych do Zarządu Powiatu w Jaśle, które zdaniem radnych klubu PSPP powinny wpłynąć na poprawną realizację przyszłego i kolejnych budżetów powiatowych:

 1. zobowiązać Zarząd Powiatu w Jaśle do zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w 2020 roku, utrzymania dyscypliny budżetowej itp. i zwiększenia dochodów własnych, w tym z posiadanego majątku i przedstawienia Radzie Powiatu w Jaśle proponowanych rozwiązań w terminie do 31 marca 2020 roku,
 2. zobowiązać Zarząd Powiatu w Jaśle do zwiększenia planowanych dochodów Powiatu Jasielskiego w 2020 roku o dodatkowe środki zewnętrzne pochodzące od partnerów czy współinwestorów planowanych zdań, szczególnie majątkowych. Klub oczekuje, w terminie do 31 marca 2020 r., przedłożenia przez ZPJ, w/w informacji,
 3. zobowiązać Zarząd Powiatu w Jaśle do wyegzekwowania należnej samorządowi uzupełniającej części subwencji oświatowej za 2019 rok w kwocie 150 309,84 zł z tytułu wprowadzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U z 2019 r. poz. 1587) , obowiązkowych regulacji płac nauczycieli począwszy od 1 września 2019 r.,
 4. zobowiązać Zarząd Powiatu w Jaśle do ciągłego monitorowania wydatków bieżących finansowanych otrzymywaną subwencją oświatową szczególnie w zakresie wprowadzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U z 2019 r. poz. 1587) , obowiązkowych regulacji płac nauczycieli począwszy od 1 września 2019 r. a obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. oraz zapowiadanych dalszych regulacji wynagrodzeń nauczycieli w 2020 roku,
 5. zobowiązać Zarząd Powiatu w Jaśle do uzupełnienia „Materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Jasielskiego za 2020 rok” o dodatkowe informacje dotyczące planowanych wydatków majątkowych zawierające co najmniej następujące dane:
 • dział i rozdział klasyfikacji budżetowej,
 • nazwa i rodzaj planowanego przedsięwzięcia/zadania,
 • jednostka realizująca,
 • szacowany koszt zadania,
 • informację, czy dane przedsięwzięcie może ubiegać się o środki pomocowe, jeżeli tak to jakie i w jakiej wysokości,
 • informację, czy został lub zostanie ogłoszony nabór, jeżeli tak to przez kogo
  i kiedy został złożony wniosek i o jaką wysokość środków ZPJ aplikuje,
 • przewidywane rozpatrzenie wniosku (termin i kryteria),
 • przewidywany termin spływu środków pomocowych.
 1. zobowiązać Zarząd Powiatu w Jaśle do przygotowania projektu zmiany uchwały RPJ nr LI/331/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego w kierunku uzupełnienia tej uchwały o konieczność zaopiniowania wraz z uchwałą budżetową Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.

Przewodniczący Klubu PSPP: Janusz Przetacznik.

 

Radny Jan Urban - przedłożony został 21 budżet Powiatu Jasielskiego, otrzymaliśmy go w terminach przewidzianych w ustawie, dokonane zostały stosowne opinie przez poszczególne Komisje Rady Powiatu Jasielskiego. One w sposób bardziej lub mniej refleksyjny jednoznacznie, czy z małymi wyjątkami pozytywnie zaopiniowały rzeczony przedłożony 21 budżet. Budżet to są działy, paragrafy cała skomplikowana machina wynikająca z księgowości budżetowej, czy z kształtowania tego typu dokumentów, ale nie wiem, czy zadaliśmy sobie trud, pomimo bezkrytycznego zaufania do Zarządu, który przedłożył rzeczony dokument nad pochyleniem się nad faktem, że np. kredytem w całości będziemy pokrywać i to nie małym kredytem mianowicie 9 mln  800 tys. zł., aby zbilansować budżet. Czy ktoś sobie zadał trud aby przeanalizować, czy temu budżetowi przyświeca jakaś koncepcja rozwoju? Pan Starosta w pozytywnej opinii do budżetu w imieniu klubu „PiS-u” powiedział, że pisaliśmy budżet przez cały rok. Tak zgodzę się, pisaliśmy budżet przez cały rok wrzucając sobie kolejne zadania, nie zastanawiając się nad tym. Jak to będzie skutkowało w przyszłości bieżącymi kosztami utrzymania? Sztandarowym tego przykładem jest rzeczona Ożenna, gdzie miało nas kosztować tyle co mój przedmówca rzekł przed momentem w swoim stanowisku, a już dzisiaj jakbyśmy sobie zadali trud zsumowali te pozycje, jest to zdecydowanie więcej. Czy tak postępuje odpowiedzialny Zarząd? I  bierze, bo dają pieniądze, a później jakoś to będzie? Kolejną rzeczą, która jest złą przy tym budżecie, to jest proszę Państwa fakt, że bardzo poważne wydatki w tym budżecie, który wszyscy mamy dzisiaj przed oczyma, są wydatki na służbę zdrowia. Dobrze są wydatki na służbę zdrowia, ponieważ Rząd zrzuca na barki samorządów „kolejne niechciane dziecko” i niech sobie z tym radzi i łeb urwie podmiot tworzący, czyli w tym przypadku powiat jasielski, tylko zadaje pytanie: Dlaczego nikt nie poszanował radnych i nie przedstawił nam na przykład planu finansowego szpitala? Tak się nie robi, bo jeżeli my mamy dokładać wiemy, że zakres i  ochrona zdrowia są istotnymi elementami więc powinni mieć przynajmniej elementarną wiedzę na temat planu finansowego szpitala, ale po co? Przecież i tak to zostanie przepchane. Tak się nie robi, a dlaczego mówię o budżecie szpitala w połączeniu z budżetem powiatu jasielskiego, ano dlatego drodzy Państwo, że ten budżet jest niewiele mniejszy od naszego budżetu Powiatu, tak nie chce strzelać w tym momencie, ale blisko 90 milionów to jest chyba kwota, którą otrzymuje ten podmiot i my mamy zadania z zakresu ochrony zdrowia, nie dostajemy, bo i po co i tak przegłosują wydatki największego naszego beneficjenta jeżeli chodzi o zaplanowane na przyszły rok 2020 wydatki w zakresie ochrony służby zdrowia.
Nie chcę nazywać tego radosną twórczością, ale bardzo często tak bez głębszego przemyślenia podejmujemy pewne kwestie. Równie ważnym obok służby zdrowia zadaniem powiatowym jest proszę Państwa edukacja, bo mamy w naszych jednostkach bardzo dużą grupę młodych ludzi, którzy powinni mieć godziwe i godne warunki edukacji, „wołającego głos na pustyni” jest o to aby wreszcie nie pochylić się,  ale zrobić porządek jeżeli chodzi o termomodernizację. W tamtym roku jeżeli mnie pamięć nie myli mieliśmy półtorej „bańki” na modernizację, a w tym roku? Brawo postęp o 4/5, bo 360 tys. zł., łącznie wszystko na programy modernizacyjne coś jest nie tak. I ostatni element, który mnie zainspirował, kiedy wysłuchałem Przewodniczącego największego Klubu, pełnomocnika PiS na powiat jasielski Pana Starosty Adama Pawlusia, odebrałem to w formie takiego pozytywnego działania mówiącego o tym, że prawie żeśmy w ubiegłym roku nie skorzystali  z pieniędzy unijnych, na miłą biedę proszę Państwa wszyscy walczą o to, starają się pozyskać środki unijne, a my to w formie jako cnotę, żeśmy nie wiele pieniędzy unijnych skorzystali. Wiem, że Fundusz Dróg Samorządowych to jest czysta polityka, jest to centralizm na najwyższym poziomie, bo to na szczeblu Warszawy się decyduje, „tu sroczka kaszkę ważyła , temu dała troszkę, temu dała troszkę”, więc chwała za to oddaję należną część i pokłony za to, że się udało Panu Staroście wynegocjować wiemy, że była kampania wyborcza, więc łatwiej było nie 60, ale 80%, ale chwalę za to „Bogu co boskie, Cezarowi co cesarskie”, ale my nie możemy tylko spoglądać na to co nam z pańskiego stołu kapnie tylko  powinniśmy być przygotowani, na środki unijne, bo one póki co dziękować Bogu, Polska jest jeszcze w unii i powinniśmy się również pochylić nad tymi środkami.

Reasumując szanowni Państwo, ja się zgodzę, że w działalności operacyjnej Zarząd musi mieć określone możliwości i jest zapis w budżecie jak dobrze pamiętam w §8, że Zarząd może w ramach działu przerzucać środki z bieżących na inwestycyjne, ale już się nie zgodzę z tym, że może również patrząc na samodzierżawie w tym samorządzie z inwestycyjnych przerzucać na wydatki bieżące, bo jeżeli mamy wydatki inwestycyjne  to zawsze nam parametry rosną i to jest jakaś wartość dodana, a jeżeli my działamy w drugą stronę z inwestycyjnych na bieżące w ramach tego samego działu to na to naszej zgody nie ma.
U nas nie ma dyscypliny i trzymania krótko na wodzach, nasi radni zdecydują In pectore w sumieniu, sercu co z tym budżetem zrobią, ale jako klub składamy jeden wniosek, ponieważ nie chcieliśmy, szanując was wszystkich narażać was na trud odrzucania wniosków, które w tamtym roku w swojej naiwności, chcieliśmy konstruktywnie złożyć wnioski, ze wszech miar mądre dotyczące rond, rozwiązań komunikacyjnych i wielu innych rzeczy, ale nie zostało to przez Państwa uznane. Może ci niektórzy przyznawali nam w duchu rację, ale nie mogli się wychylić. Szkoda, że te wnioski nie zostały wtedy przyjęte i zrealizowane, bo mielibyśmy o wiele łatwiej, pewnych rzeczy funkcjonować stąd też ograniczymy się do jednego wniosku, który przedłożę, za pośrednictwem Pana Przewodniczego do Komisji Wnioskowej w jednym obszarze, on nie wywraca budżetu, nie jest to warcholstwo takie słownictwo będzie teraz częściej używane, patrząc co się dzieje w obszarze sądownictwa i ono będzie taką naszą prośbą. Wiem, że ono będzie odrzucone, ale trudno jest takie biblijne „kołaczecie, a będzie wam otworzone” i w swej naiwności w to wierzę. Złożymy wniosek dotyczący tylko jednej rzeczy, żeby Zarząd był ograniczony do dokonywania przesunięć z wydatków bieżących na inwestycyjne, a żeby nie mógł przesuwać z inwestycyjnych na bieżące m.in. to jest w obszarze proszę Państwa również tego, że widzimy jak pękają w szwach pokoje w starostwie powiatowym, więc jak się zwiększa zatrudnienie to również zwiększa się, że tak powiem fundusz płac niekoniecznie kosztem ludzi, bo ci ludzie, którzy tu pracują jakby za te same pieniądze, ale fundusz nam wzrasta, bo się przyjmuje coraz więcej ludzi, wiec pozwolę sobie złożyć ten wniosek w imieniu klubu do Komisji Wnioskowej i przedłożyć to pod głosowanie. Jeszcze jeden apel na koniec abyśmy wspólnie spróbowali przepracować i zmienić procedury przygotowania budżetu na kolejne lata, ponieważ ta uchwała Rady Powiatu, która obowiązuje w dużym stopniu już się zdezaktualizowała i moim marzeniem jest na koniec, aby 22 budżet powiatu, bo ten mamy pełne oczko był budżetem, ten jest 21, który przyjmujemy, to był takim budżetem, który podejmiemy wszyscy razem i  który będzie miał określone koncepcje, wizje, rozwoju tego powiatu. Nie będzie to „od Annasza do Kajfasza”, bo tu troszkę, tam troszkę, bo to nie koreluje z tym cośmy dzisiaj uzupełnili w planie Rady Powiatu analiza strategii przecież ten budżet, w żaden sposób nie jest powiązany w połączeniu ze strategią. Dziękując za wysłuchanie kończę swoją opinię w imieniu klubu Samorząd dla Mieszkańców, szczęść wam Boże.                                                                                                                        

 

Radna Irena Baciak -   przysłuchując się tym wywodom przewodniczących klubów troszeczkę jestem zaskoczona szczególnie, po wypowiedzi Pana Urbana, który twierdzi, że budżet jest źle skonstruowany i w ogóle nie uwzględnia wniosków, które były złożone w poprzednim roku. Z tego co pamiętam było bardzo dużo krzyku o CKP, teraz CKZ o świetliki, dzięki staraniom Starosty, zostały one wykonane. Było bardzo dużo krzyku o wykonanie infrastruktury sportowej przy szkołach w powiecie w Jaśle. Z tego co wiem w dziale 926 w budżecie jest zapisane budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych powiatu jasielskiego. Z objaśnień Pana Starosty, wyjaśnień Pani Skarbnik zostało na komisjach radnym przekazana informacja, że takowe boiska będą w tym przyszłym roku budżetowym są zaplanowane i będą wykonywane, jeżeli uda się pozyskać środki unijne to oczywiście na pewno po nie będzie sięgnięte,  a jeżeli nie to pomimo tego będzie wykonane w ramach działań własnych, czyli pewne Państwa wnioski zostały uwzględnione, więc może jak już się mamy tak szanować to nawzajem. Przyznać trzeba pewne rzeczy, które zostały wykonane, które zostały uwzględnione, pomimo odrzucenia wniosków na etapie ich składnia w trakcie roku budżetowego po dokonaniu pewnych zmian i przeniesień udało się pewne rzeczy, które tutaj wydyskutowaliśmy wykonać i chwała za to Zarządowi i Staroście. Nie można negować wszystkiego, że od razu wszystko z góry jest źle, bo to jest nieprawda. Jeżeli chodzi o dział oświaty i wychowania o brak subwencji, pewne rzeczy są niezależne od starostwa, czy od nas radnych. To minister zdecyduje, czy ta subwencja zostanie przyznana, czy nie, więc też musimy poczekać na pewne rozwiązania.
Pewnie, że wszyscy byśmy chcieli, żeby nam strumieniami, tutaj płynęła kasa, ale może to nie jest tak łatwo, jak to łatwo jest pokrzyczeć. Ja jestem ciekawa, tym razem uchwalamy 21 budżet, 22 ja uchwalam po raz drugi, mam tą przyjemność pracować nad budżetem, czy w kadencji poprzednich rad to było przynajmniej raz tak, że jednogłośnie został zatwierdzony projekt budżetu powiatu? Raczej nie. Czy stwierdzenie, że szkoda składać wniosków, bo i tak zostaną przez nas odrzucone i jest to dla nas wielki trud i elokwentnie możemy się tu wypowiadać, który z nas jest lepszym retorystą to chyba jest troszeczkę przesady naprawdę, bo z tego co zauważyłam w trakcie roku budżetowego, naprawdę wiele z waszych wskazań, wniosków zostało uwzględnione, niektóre zostały zrealizowane.
Trzeba składać wnioski, warto walczyć o swoje, ale nie zawsze da się od razu wszystko uwzględnić. Jeżeli wracamy do nowych działań, które są zaplanowane w budżecie, jeżeli popatrzymy tak perspektywicznie do przodu to gdybyśmy robili tylko to na co w tym momencie nas stać to naprawdę zatrzymalibyśmy się  i nie wiem, czy za kilka lat kolejna Rada pochwaliłaby nasze działania, że np. była możliwość zakupu terenu, czy przejęcia terenu za darmo, żeby wybudować tam lotnisko, że na przykład była możliwość pozyskania środków na strzelnicę, żeby wybudować, nie ważne, czy w Gamracie, czy ona jest w Nowym Żmigrodzie, czy w Cieklinie ważne niech ona będzie, bo przyczynia się do rozwoju powiatu. Stagnacja nigdzie nie jest wskazana i nie jest potrzebna, więc troszeczkę proponowałabym tak z dystansem podejść do tego atakowania nas jako członków klubu PiS, że po prostu w ogóle nie słuchamy nie uwzględniamy i wszystko z wielkim trudem odrzucamy.                                                              

Radna Dorota Woźniak – tylko o jednio zapytam się do Pani Radnej, ponieważ do budżetu na 2019 r. zostały wprowadzone w dziale 900 przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych, to była kwota 3 mln 100 tys. zł.: Czy coś za to zostało wykonane, poza ścianą w IV liceum? Gdzieś te pieniądze się rozeszły, więc nie chodzi o to, żeby pieniądze były wprowadzone w budżet, ale też, żeby było zadanie wykonane.    

Radny Janusz Przetacznik - ponieważ złożyłem już wniosek do Komisji Wnioskowej, ale go dla formalności przedstawię w imieniu klubu wniosek dotyczy §8 uchwały budżetowej i proponujemy brzmienie punktu 2 aby zarząd upoważnić do „dokonywania przeniesień wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem planu wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,”

Przypomnę akurat te wielkości Wysoka Rada zatwierdza i tutaj ta propozycja jest następująca, aby Zarząd mógł elastycznie realizować budżet, natomiast z wyłączeniem zwiększania tych limitów, które Wysoka Rada określiła w uchwale budżetowej. Mamy na to dokładne przykłady w dyskusji będę później przekazywał.

 

 

 

 

Klub Radnych PSPP złożył wniosek o treści:

WNIOSEK

Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku w imieniu Klubu Radnych PSPP wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, którego przyjęcie poprawi nadzór i kontrolę Rady Powiatu w Jaśle nad realizacją budżetu Powiatu Jasielskiego w 2020 roku.

 1. W § 8 uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok wprowadzić następujące zmiany:
 • pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  dokonywania przeniesień wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem planu wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,”

U z a s a d n i e n i e:

            Zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. -Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) w uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do m.in.: „dokonywania innych zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 tej ustawy. W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu zgodnie z przepisami art. 257 ustawy. Inne zmiany w planie wydatków niż wymienione  art. 257 wymagają upoważnienia, konkretnego wskazania określonych czynności, przez organ stanowiący tj. radę powiatu.  Proponowane upoważnienie Zarządu Powiatu w Jaśle do dokonywania „przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem planu wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy” pozwala na:

 • skuteczną i płynną realizację przez Zarząd wydatków bieżących w ramach działu,
 • pełną kontrolę Rady i utrzymanie dyscypliny budżetowej w obszarze  „wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi”, które zostały przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej – § 2 ust. 4 lit. a (wysokość wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane) - tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych” i bez zgody Rady wielkości te nie powinny być zmieniane. 

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

 

Radny Janusz Przetacznik - natomiast już w ramach wypowiedzi chciałbym zgłosić dwa wnioski do uchwały budżetowej. Są to już wnioski radnego Janusza Przetacznika, nie klubu, bo tak jak wspomnieliśmy odstąpiliśmy od wspólnego składania wniosków. Natomiast chciałbym przekazać Pani Radnej Baciak informację, że na temat wykonania budżetu za rok 2019 będziemy rozmawiać kiedy Zarząd nam przedłoży sprawozdanie, proszę być pewną, że tam, gdzie tego wymaga pochwalenie Zarządu za skuteczne wykonanie uchwały budżetowej za rok 2019 z moich ust to padnie, tak samo jak takie zapewnienie zapewnił radny Jan Urban. My rozmawiamy o projekcie budżetu na rok 2020, a nie o wykonaniu za rok 2019. O tym będzie czas np. przy okazji dyskusji o absolutorium, czy  raporcie o stanie powiatu za rok 2019, gdzie te elementy się znajdą, a przy okazji realizacji strategii tym bardziej.
Więc pierwszy wniosek, który chciałbym złożyć dotyczy przeczytam go, pewnie będzie krócej niż omawiając.

 

Radny Janusz Przetacznik złożył wnioski o treści:

 1. WNIOSEK

Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, który zdecydowanie poprawi bezpieczeństwa ruchu w obrębie skrzyżowania drogi nr 1837R Kołaczyce – Lubla z drogą 1842 R Sieklówka – Warzyce.

Na zadaniu „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”  – dział 750 rozdział 75020 zadnie nr 27 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok”, na które jest przeznaczona kwota 900.000,00 zł zmniejszyć wydatki na ten cel o 150.000,00 zł.

w miejsce zmniejszonych wydatków:

zwiększyć wydatki majątkowe w dziale 600 rozdział 60078 o kwotę 150.000,00 zł poprzez dodanie zadania nr 16a w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” pn. „Budowa ronda na drodze nr 1837R Kołaczyce - Lubla na skrzyżowaniu z drogą 1842R Sieklówka – Warzyce.”

W przypadku przyjęcia tego wniosku  należy konsekwentnie wprowadzić zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej PJ na lata 2020-2027.

U z a s a d n i e n i e:

Analizując wykonanie tego zadania w 2019 roku oraz możliwości ubiegania się o dodatkowe środki zewnętrzne realizacja zadania pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” w 2020 roku nie jest zagrożone i w latach przyszłych wino skutkować zmniejszenie wydatków na ten cel.

Ze względu na usytuowanie i parametry techniczne skrzyżowania dróg nr 1837R Kołaczyce - Lubla i 1842 R Sieklówka – Warzyce, a w szczególności mając na względzie poprawę bezpieczeństwa i płynność ruchu drogowego zachodzi konieczność przebudowy skrzyżowania w/w dróg poprzez budowę ronda typu „małe”.

Poza bezsprzeczną poprawą bezpieczeństwa ruchu (redukcja punktów kolizji, wymuszenie niższej prędkości na rondzie), małe ronda skuteczne uspokajają ruch drogowy oraz  zwiększają przepustowość skrzyżowań. Związane jest to głównie z tym, iż rondo nie wymusza zatrzymania się pojazdu, a jedynie jego zwolnienie. W konsekwencji ruch na rondzie jest płynny w porównaniu np. ze skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną. Ważnym aspektem mającym na to wpływ na bezpieczeństwo jest to, że na rondach samochody poruszają się w tym samym kierunku, więc nie pojawia się ryzyko najgroźniejszego zderzenia czołowego. W zależności od przyjętej koncepcji projektowej w/w ronda szacunkowy koszt projektu i budowy może wynieść od 50.000,00 do 150.000,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę wniosek w sprawie zmniejszenia wydatków na zadaniu „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”  – dział 750 rozdział 75020 zadnie nr 27 o 150.000,00 zł w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” i przeznaczenie tych środków na realizację zadania pn. „Budowa ronda na drodze nr 1837R Kołaczyce - Lubla na skrzyżowaniu z drogą 1842 R Sieklówka – Warzyce” – zadanie nr 16a w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” i przeznaczenie na to zadanie kwoty 150.000,00 zł  jest w pełni uzasadniony.

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

 

Radny Janusz Przetacznik -  w uzasadnieniu tego wniosku, chciałbym podkreślić, że podobne środki były przeznaczone w budżecie na rok 2019, natomiast efektywność wydatkowania tych środków była minimalna, natomiast z Radnym Krzysztofem Bubą stwierdziliśmy patrząc w imieniu  Komisji  Rewizyjnej w jaki sposób są realizowane wydatki w dziale 750, że te wydatki idą na inne cele, a nie wydatki na termomodernizację, czy poprawę efektywności energetycznej budynku, chyba nie całe 30 tys., zł z planowanych dotychczas wydatków. Chciałbym powiedzieć, że budowa rond jest konieczna dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, o tym Pan Radny Krzysztof Buba wspaniale informował, czy mówił na sesji budżetowej w styczniu 2019 roku. Również Pan Starosta widzi taką potrzebę, bo na ostatniej sesji przyjmowaliśmy założenie, że będziemy realizować rondo, bo poprawia to bezpieczeństwo. Stąd wnioskuję w imieniu mieszkańców gminy Kołaczyce i swoim własnym aby ten wniosek przyjąć, bo poza bezsprzeczną poprawą bezpieczeństwa ruchu, reedukacją punktów kolizji, wymuszenia niższej prędkości na rodzie małe ronda skutecznie skupiają ruch drogowy oraz zwiększają przepustowość skrzyżowań to jest pełne uzasadnienie tutaj także ten jeden wniosek składam.

Drugi wniosek nie był bym sobą, gdybym nie wrócił do służby zdrowia i tutaj ponieważ wielokrotnie ten temat poruszałem i uważam, że powinniśmy do tematu wrócić. Nie możemy decydować tak jak wspomniał w swojej wypowiedzi Pan Radny Jan Urban w imieniu klubu „SDM”- Samorząd Dla Mieszkańców, że będziemy podejmować ważne strategiczne decyzje poprzez zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej, a nie poprzez racjonalną debatę wskazującą na pewne skutki, czy efekty, proponuję:

 1. WNIOSEK

Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, którego przyjęcie zdecydowanie poprawi montaż finansowy planowanej inwestycji oraz pozwala realnie zrealizować zadanie inwestycyjne, na które z niecierpliwością czekają mieszkańcy Nawsia Kołaczyckiego.

Na zadaniu „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami” (dotacja dla Szpital Specjalistycznego w Jaśle) – dział 851 rozdział 85111 zadanie nr 32 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok”, na które jest przeznaczona kwota 2.000.000,00 zł zmniejszyć wydatki na ten cel o 1.000.000,00 zł.

w miejsce zmniejszonych wydatków:

zwiększyć wydatki majątkowe w dziale 600 rozdział 60078 o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu nr 16 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836 R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie w km. 0+000 – 0+469. ” do łącznej kwoty 1.050.000,00 zł.

W przypadku przyjęcia tego wniosku  należy konsekwentnie wprowadzić zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej PJ na lata 2020-2027.

U z a s a d n i e n i e:

Przypomnijmy, że sprawa budowy Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jest znana tak władzom samorządowym jak również kierownictwu Szpitala od wielu lat, a realne plany jego budowy pojawiły, gdy Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 22 października 2014 r. podpisał umowę o prace projektowe z Andrzejem Chrzanowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Architects & CD Andrzej Chrzanowski”. O tym m.in. przypominałem podczas XVII sesji Rady Powiatu w Jaśle, w tym o fakcie posiadania pozwolenia na budowę - decyzja nr 3.43.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.  – na budowę budynku „G” – oddziału psychiatrycznego i poradni psychiatrycznej wraz z przyłączeniami, drogami dojazdowymi i p.poż oraz placem manewrowym”.

Nawiązując do Stanowiska Klubu Radnych PiS z 3 lutego 2012 roku a dotyczącego Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w którym m.in. czytamy: „Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że właściwym kierunkiem działania jest finansowanie rozbudowy szpitala w części ze środków budżetowych powiatu, w części ze środków unijnych i innych np. dotacji rządowych.”, uwzględniając troskę i poparcie Rządu dla poprawy warunków  pacjentów w oddziale psychiatrycznym w Jaśle wyrażone podczas XVI sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 września 2019 r. (pismo Pana Grzegorza Saji Dyrektora departamentu ds. Zdrowia Psychicznego) oraz fakt corocznego zwiększania  nakładów na zdrowie w budżecie Państwa, który przedkłada się na zwiększenie przychodów Szpitala Specjalistycznego w Jaśle z NFZ realizacja tej inwestycji nie powinna w całości spoczywać na barkach samorządu powiatowego.

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 w części II działalności Państwa ujętej w obszarze funkcji 20 Zdrowie został przypisany cel : zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. Założony wzrost PKB, spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń powinien przełożyć się na wzrost nakładów na zdrowie w budżecie Państwa oraz wzrost przychodów NFZ ze składek zdrowotnych. Ponadto zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia wynika z przepisów przyjętej ustawy. W latach 2020-2021 na finansowanie ochrony zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami) nie może być niższy niż:

2019 rok – 4,86% Produktu Krajowego Brutto (PKB)

2020 rok – 5,03% PKB,

2021 rok – 5,30% PKB.

            Uwzględniając powyższe dane tj. fakt realnego zwiększenia przychodów Szpitala
z NFZ w 2020 i 2021 roku, zatrudnianie przez Szpital kolejnych specjalistów i fachowców, podnoszenie kwalifikacji przez kadrę zarządzającą oraz możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych przez Szpitala z tytułu zwiększonego ryczałtu z NFZ po uzyskaniu akredytacji, pozwala z optymizmem patrzeć na realizację tego zadania przy finansowaniu
w zdecydowanie większej  części tego zadania przez Szpital czyli podmiot, który będzie z tego tytułu otrzymywał wyższe przychody i generował niższe wydatki oraz w części ze środków zewnętrznych np. dotacji rządowej.

Realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 1836R droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie ma swój początek w 2019 r. Uchwałą Nr VII/33/2019 RPJ z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok  zostało wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne  pn. „Budowa kanalizacji deszczowej  ciągu drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie”. Jak pamiętamy wypowiedzi i deklaracje Starosty Jasielskiego miał to być I etap nowoczesnej przebudowy tej drogi powiatowej, a wykonanie odwodnienia tej drogi na tym odcinku było bezwzględną koniecznością przed podjęciem dalszych działań. Miały to nie być tylko obietnice wyborcze, ale konkretne i wiarygodne deklaracje. Samorząd gminny nie pozostał obojętny i przekazał na to zadanie wnioskowane przez Zarząd Powiatu 50% kosztów budowy kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało wykonane poprzez rozkopanie i umieszczenie kanalizacji deszczowej w środku tej drogi. Teraz nie wygląda to dobrze, jest wręcz fatalnie, jest jedno wielkie bagno - jak popada to błoto, jak sucho to tumany kurzu. Jeżeli już powiedzieliśmy „A” to konsekwentnie należy wymienić pozostałe litery alfabetu i dokończyć to zadanie poprzez wykonanie nawierzchni i chodnika. Co prawda w autorskim projekcie budżetu Powiatu Jasielskiego na 2020 rok zostało zaplanowane zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie w km. 0+000 – 0+469. ” ale z bardzo niską kwotą w wysokości 50.000,00 zł nie rokującą nadziei dla mieszkańców Nawsia Kołaczyckiego na jego realne wykonanie w 2020 roku. Proponowane zwiększenie środków na tym zadaniu o 1.000.000,00 zł znacznie przybliża zakończenie przebudowy drogi powiatowej na tym odcinku i zapewne można liczyć na częściowe wsparcie tej inwestycji przez samorząd gminny.  

Biorąc powyższe pod uwagę wniosek w sprawie zmniejszenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle o 1.000.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami” (dotacja dla Szpital Specjalistycznego w Jaśle) – dział 851 rozdział 85111 zadanie nr 32 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” i przeznaczenie tych środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie w km. 0+000 – 0+469 – zadanie nr 16 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” jest w pełni uzasadniony.

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

                               

Radny Krzysztof Buba -  idąc w kwestii tej co Pani Irena Baciak podnosiła chciałbym złożyć wniosek za pośrednictwem Komisji Wnioskowej o zmianę w budżecie, proponuję.  

 

Radny Krzysztof Buba złożył wniosek o treści:

 

WNIOSEK

Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok wysoki deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, którego przyjęcie poprawi strukturę wydatków, w znacznym stopniu przyczyni się do polepszenia warunków drogowych na terenie Miasta Jasła oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

 1. Zmniejszyć wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Jaśle – dział 750 rozdział 75020, na które jest przeznaczona kwota 1.700.000,00 zł o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł, w tym z tytułu „modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” o 400.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł oraz z tytułu „podniesienie efektywności energetycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle o 600.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł

    

w miejsce zmniejszonych wydatków majątkowych:

 • zwiększyć wydatki majątkowe w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 1.000.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych - Tabela nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” pn.:
  • „9a.  Przebudowa ul. Mickiewicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R.

Radny Krzysztof Buba-  (tu bym miał prośbę do służb finansowych starostwa, żeby też uwzględnić wniosek Pana Radnego Janusza Przetacznika nie wiedziałem o tym, że będzie też w dziale 750 zmniejszenie robił).

U z a s a d n i e n i e:

Droga powiatowa Nr 1313R Jasło ul. Mickiewicza stanowi ważny punkt w układzie komunikacyjnym w naszym regionie, to droga, która oprócz tego, że prowadzi do terenów przemysłowych zlokalizowanych w podmiejskim osiedlu Gamrat, stanowi także jeden z głównych szlaków komunikacyjny dla mieszkańców kilku gmin z terenu naszego powiatu. Jej stan techniczny jest zły, duże deformacje i zapadnięcia w asfalcie, muldy itp. stwarzają zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, szczególnie na odcinku w km od 2 +600 do 3 +700. Kierowcy, którzy chcą je ominąć, często zjeżdżają na przeciwny pas ruchu powodując zagrożenie wypadkowe dla siebie, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Mieszkańcy korzystający z tej drogi wielokrotnie sygnalizowali konieczność jej remontu. Zaplanowana przebudowa wpłynie na wzrost komfortu jazdy oraz przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa.

Podpis radnego: Krzysztof Buba.

 

Radny Krzysztof Buba -  jeszcze tutaj do tego wniosku kilka uwag. Chciałbym zwrócić uwagę, że w bieżącym budżecie Zarząd, Pan Starosta miał na te dwa zadania 1 200.000,00 zł. Jakie jest wykonanie Panie Starosto? Około 80.000,00 zł., ja wielokrotnie tym tematem interesowałem się chodzi mi tutaj o remont instalacji elektrycznej w starostwie powiatowym. Z tego co mi jest widome nie zostało nic zrobione, chodź Pan Starosta obiecywał mi, że będzie, szkoda. Uważam, że skoro od kilku lat w budżecie są środki na to i my nic nie robimy to po co te pieniążki, po co je mrozić? Lepiej coś z tego zrobić, które będzie korzystne dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Utwierdziła mnie w złożeniu tego wniosku rozmowa na komisji, gdzie pytałem się co planujemy zrobić w jednym zadaniu w drugim dostałem lakoniczne odpowiedzi, także myślę, że do końca Zarząd jeszcze nie wie co chce zrobić. Myślę, że ważne tematy, ale to wypadało by dokładnie wiedzieć co chcemy zrobić, jak i za ile? To jest jedna rzecz. Jeszcze tak sobie pozwolę ad vocem do Pan Starosty, ja się ogromnie cieszę, że z Funduszu Dróg Samorządowych dostajemy pieniążki na poprawę naszej infrastruktury drogowej, ale Panie Starosto ja tak nie do końca jestem zadowolony, bo jak sobie przeanalizowałem ile powiat grodzki Krosno dostał, ile powiat krośnieński, sanocki, brzozowski, to już myślę, ten sukces, chyba nie jest  taki wielki jakby się nam wydawało.                       

Radny Franciszek Miśkowicz -  mam takie pytanie, ponieważ padło takie stwierdzenie z ust Starosty, że Zarząd będzie starał się poprawić zaniedbania w infrastrukturze oświatowej.
Jakie to będą działania poza tymi, które są zapisane w budżecie, bo tam jest zapisane na boiska i częściowo na termomodernizację, ja nie widzę innych zadań, które były by wymienione jako konkretne zadania w konkretnych placówkach oświatowych i tutaj jeszcze raz ukłon  w kierunku tego dachu na CKP-ie, bo tam owszem te świetliki zostały zrobione,
ale to nie załatwiło problemu przeciekającego stropu dachu, bo ten dach dalej przecieka i jak jest deszcz to dalej się tam leje, bo świetliki to był tylko częściowy problem, natomiast problemem jest cały dach.          

 

Radny Jan Urban -  koleżanko Irenko, moja droga, dobrze szkolna koleżanko, użyłaś słowa, że krytykuje wszystko. Nieprawdą jest, ponieważ to zdrowa krytyka, a nie bezgraniczna. Więc się nie zgodzę, że uskuteczniałem krytykowanie wszystkiego, tak tu mam zapisane, nieprawdą jest. Wskazałem i oddałem należną cześć i uznanie za określone pozyskanie środków, ale obowiązkiem radnego jest  również wskazywać pewne rzeczy, które się nie podobają. Przypominam, że mówiłem to w imieniu klubu radnych, nasze stanowisko to było artykułowane, a tutaj widzę, że koledzy  idąc za twoją namową złożyli jednak wnioski, ja tylko nie rozumiem jednego stwierdzenia nie wiem, czy mnie chciałaś obrazić, czy nie?
Co to jest ten retorysta? To później wytłumaczysz mi, bo nie znalazłem w słowniku wyrazów obcych co to znaczy?              

 

Przewodniczący zamknął dyskusję i przeszedł do głosowań kolejno składanych wniosków.

Radny Jan Czajka - do Komisji Wnioskowej wpłynął wniosek Klubu Radnych PSPP:

 

R A D A  P O W I A T U

w  Jaśle

za pośrednictwem Komisji Wnioskowej wybranej na XX sesji

Rady Powiatu w Jaśle

Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku w imieniu Klubu Radnych PSPP wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, którego przyjęcie poprawi nadzór i kontrolę Rady Powiatu w Jaśle nad realizacją budżetu Powiatu Jasielskiego w 2020 roku.

 1. W § 8 uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok wprowadzić następujące zmiany:
 • pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  dokonywania przeniesień wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach działu z  wyłączeniem planu wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,”

U z a s a d n i e n i e:

            Zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. -Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) w uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do m.in.: „dokonywania innych zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 tej ustawy. W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu zgodnie z przepisami art. 257 ustawy. Inne zmiany w planie wydatków niż wymienione  art. 257 wymagają upoważnienia, konkretnego wskazania określonych czynności, przez organ stanowiący tj. radę powiatu.  Proponowane upoważnienie Zarządu Powiatu w Jaśle do dokonywania „przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem planu wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy” pozwala na:

 • skuteczną i płynną realizację przez Zarząd wydatków bieżących w ramach działu,
 • pełną kontrolę Rady i utrzymanie dyscypliny budżetowej w obszarze  „wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi”, które zostały przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej – § 2 ust. 4 lit. a (wysokość wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane) - tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych” i bez zgody Rady wielkości te nie powinny być zmieniane. 

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Klubu Radnych PSPP.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za przyjęciem wniosku głosowało 6 Radnych.

- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 13 Radnych.

- nie głosowało 3 Radnych.

Wniosek  nie został przyjęty.

 

Radny Ryszard Lisowski - do Komisji Wnioskowej wpłynął wniosek Klubu Radnych SDM:

 

R A D A  P O W I A T U

w  Jaśle

za pośrednictwem Komisji Wnioskowej wybranej na XX sesji

Rady Powiatu w Jaśle

Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku w imieniu Klubu Radnych SDM wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, którego przyjęcie poprawi nadzór i kontrolę Rady Powiatu w Jaśle nad realizacją budżetu Powiatu Jasielskiego w 2020 roku.

 1. W § 8 uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok wprowadzić następujące zmiany:
 • pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dokonywania przeniesień pomiędzy rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków  majątkowych (dopuszcza się w ramach działu zwiększanie planu wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie wydatków bieżących), ”

U z a s a d n i e n i e:

            W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu zgodnie z przepisami art. 257 ustawy. Inne zmiany w planie wydatków niż wymienione 
w art. 257 wymagają upoważnienia, konkretnego wskazania określonych czynności, przez organ stanowiący tj. radę powiatu.  Jeżeli proponowane  w projekcie uchwały upoważnienie Zarządu Powiatu w Jaśle do dokonywania „przeniesień pomiędzy rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków  majątkowychdziała w obu kierunkach tj. umożliwia dokonywania przeniesień z planu wydatków majątkowych na plan wydatków bieżących w ramach działu to takie upoważnienie pozbawia Radę kontroli nad realizacją budżetu i może w efekcie doprowadzić do zaniechania  realizacji planowanych inwestycji (wydatków majątkowych) kosztem zwiększonych wydatków bieżących, w tym
z tytułu uposażeń i wynagrodzenia ze stosunku pracy, których limit wydatków w  ramach wydatków bieżących określa Rada w uchwale budżetowej  - § 2 ust. 4 lit. a (wysokość wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane) - tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych” oraz § 2 ust. 5 (wysokość wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok - tabela nr 4 „”Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok i bez zgody Rady wielkości te nie powinny być zmieniane. 

            Celem uniknięcia nieprozumień w zakresie interpretacji proponowanego upoważnienia i zachowania kontroli Rady nad realizacją budżetu, w tym realizacji planowanych inwestycji (wydatków majątkowych) proponuje się następujący zapis takiego upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Jaśle w brzmieniu:

„3) dokonywania przeniesień pomiędzy rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków  majątkowych (dopuszcza się w ramach działu zwiększanie planu wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie wydatków bieżących), ” który pozwala na:

 • skuteczną i płynną realizację przez Zarząd wydatków majątkowych w ramach działu, poprzez elastyczną realizację wydatków budżetowych -  zmniejszenie wydatków bieżących przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych w tym dziale,
 • utrzymanie dyscypliny budżetowej w obszarze „wydatków majątkowych” umożliwiając jednocześnie Zarządowi Powiatu w Jaśle podpisywanie umów realizacyjnych przekraczających limity na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w Tabeli nr 4 kosztem zmniejszonych wydatków bieżących w tym dziale.

Podpis radnego: Jan Urban.                                       

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Klubu Radnych SDM.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za przyjęciem wniosku głosowało 8 Radnych.

- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 13 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Wniosek  nie został przyjęty.

 

 

Radna Irena Baciak - do Komisji Wnioskowej wpłynął 1 wniosek  Radnego Janusza Przetacznika:

R A D A  P O W I A T U

w  Jaśle

za pośrednictwem Komisji Wnioskowej wybranej na XX sesji

Rady Powiatu w Jaśle

Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, który zdecydowanie poprawi bezpieczeństwa ruchu w obrębie skrzyżowania drogi nr 1837R Kołaczyce – Lubla z drogą 1842 R Sieklówka – Warzyce.

Na zadaniu „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”  – dział 750 rozdział 75020 zadnie nr 27 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok”, na które jest przeznaczona kwota 900.000,00 zł zmniejszyć wydatki na ten cel o 150.000,00 zł.

w miejsce zmniejszonych wydatków:

zwiększyć wydatki majątkowe w dziale 600 rozdział 60078 o kwotę 150.000,00 zł poprzez dodanie zadania nr 16a w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” pn. „Budowa ronda na drodze nr 1837R Kołaczyce - Lubla na skrzyżowaniu z drogą 1842R Sieklówka – Warzyce.”

W przypadku przyjęcia tego wniosku  należy konsekwentnie wprowadzić zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej PJ na lata 2020-2027.

U z a s a d n i e n i e:

Analizując wykonanie tego zadania w 2019 roku oraz możliwości ubiegania się o dodatkowe środki zewnętrzne realizacja zadania pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” w 2020 roku nie jest zagrożone i w latach przyszłych wino skutkować zmniejszenie wydatków na ten cel.

Ze względu na usytuowanie i parametry techniczne skrzyżowania dróg nr 1837R Kołaczyce - Lubla i 1842 R Sieklówka – Warzyce, a w szczególności mając na względzie poprawę bezpieczeństwa i płynność ruchu drogowego zachodzi konieczność przebudowy skrzyżowania w/w dróg poprzez budowę ronda typu „małe”.

Poza bezsprzeczną poprawą bezpieczeństwa ruchu (redukcja punktów kolizji, wymuszenie niższej prędkości na rondzie), małe ronda skuteczne uspokajają ruch drogowy oraz  zwiększają przepustowość skrzyżowań. Związane jest to głównie z tym, iż rondo nie wymusza zatrzymania się pojazdu, a jedynie jego zwolnienie. W konsekwencji ruch na rondzie jest płynny w porównaniu np. ze skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną. Ważnym aspektem mającym na to wpływ na bezpieczeństwo jest to, że na rondach samochody poruszają się w tym samym kierunku, więc nie pojawia się ryzyko najgroźniejszego zderzenia czołowego. W zależności od przyjętej koncepcji projektowej w/w ronda szacunkowy koszt projektu i budowy może wynieść od 50.000,00 do 150.000,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę wniosek w sprawie zmniejszenia wydatków na zadaniu „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”  – dział 750 rozdział 75020 zadnie nr 27 o 150.000,00 zł w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” i przeznaczenie tych środków na realizację zadania pn. „Budowa ronda na drodze nr 1837R Kołaczyce - Lubla na skrzyżowaniu z drogą 1842 R Sieklówka – Warzyce” – zadanie nr 16a w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” i przeznaczenie na to zadanie kwoty 150.000,00 zł  jest w pełni uzasadniony.

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Janusza Przetacznika o zmniejszenie kwoty 150 tys. w dz. 750 i zwiększenie o tę kwotę dz. 600 na budowę ronda.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem wniosku głosowało 8 Radnych.

- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 13 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

Wniosek  nie został przyjęty.

 

Radny Jan Czajka - do Komisji Wnioskowej wpłynął  2. wniosek Radnego Janusza Przetacznika:

R A D A  P O W I A T U

w  Jaśle

za pośrednictwem Komisji Wnioskowej wybranej na XX sesji

Rady Powiatu w Jaśle

Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, którego przyjęcie zdecydowanie poprawi montaż finansowy planowanej inwestycji oraz pozwala realnie zrealizować zadanie inwestycyjne, na które z niecierpliwością czekają mieszkańcy Nawsia Kołaczyckiego.

Na zadaniu „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami” (dotacja dla Szpital Specjalistycznego w Jaśle) – dział 851 rozdział 85111 zadanie nr 32 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok”, na które jest przeznaczona kwota 2.000.000,00 zł zmniejszyć wydatki na ten cel o 1.000.000,00 zł.

w miejsce zmniejszonych wydatków:

zwiększyć wydatki majątkowe w dziale 600 rozdział 60078 o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu nr 16 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836 R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie w km. 0+000 – 0+469. ” do łącznej kwoty 1.050.000,00 zł.

W przypadku przyjęcia tego wniosku  należy konsekwentnie wprowadzić zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej PJ na lata 2020-2027.

U z a s a d n i e n i e:

Przypomnijmy, że sprawa budowy Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jest znana tak władzom samorządowym jak również kierownictwu Szpitala od wielu lat, a realne plany jego budowy pojawiły, gdy Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 22 października 2014 r. podpisał umowę o prace projektowe z Andrzejem Chrzanowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Architects & CD Andrzej Chrzanowski”. O tym m.in. przypominałem podczas XVII sesji Rady Powiatu w Jaśle, w tym o fakcie posiadania pozwolenia na budowę - decyzja nr 3.43.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.  – na budowę budynku „G” – oddziału psychiatrycznego i poradni psychiatrycznej wraz z przyłączeniami, drogami dojazdowymi i p.poż oraz placem manewrowym”.

Nawiązując do Stanowiska Klubu Radnych PiS z 3 lutego 2012 roku a dotyczącego Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w którym m.in. czytamy: „Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że właściwym kierunkiem działania jest finansowanie rozbudowy szpitala w części ze środków budżetowych powiatu, w części ze środków unijnych i innych np. dotacji rządowych.”, uwzględniając troskę i poparcie Rządu dla poprawy warunków  pacjentów w oddziale psychiatrycznym w Jaśle wyrażone podczas XVI sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 września 2019 r. (pismo Pana Grzegorza Saji Dyrektora departamentu ds. Zdrowia Psychicznego) oraz fakt corocznego zwiększania  nakładów na zdrowie w budżecie Państwa, który przedkłada się na zwiększenie przychodów Szpitala Specjalistycznego w Jaśle z NFZ realizacja tej inwestycji nie powinna w całości spoczywać na barkach samorządu powiatowego.

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 w części II działalności Państwa ujętej w obszarze funkcji 20 Zdrowie został przypisany cel : zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. Założony wzrost PKB, spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń powinien przełożyć się na wzrost nakładów na zdrowie w budżecie Państwa oraz wzrost przychodów NFZ ze składek zdrowotnych. Ponadto zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia wynika z przepisów przyjętej ustawy. W latach 2020-2021 na finansowanie ochrony zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami) nie może być niższy niż:

2019 rok – 4,86% Produktu Krajowego Brutto (PKB)

2020 rok – 5,03% PKB,

2021 rok – 5,30% PKB.

            Uwzględniając powyższe dane tj. fakt realnego zwiększenia przychodów Szpitala z NFZ w 2020 i 2021 roku, zatrudnianie przez Szpital kolejnych specjalistów i fachowców, podnoszenie kwalifikacji przez kadrę zarządzającą oraz możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych przez Szpitala z tytułu zwiększonego ryczałtu z NFZ po uzyskaniu akredytacji, pozwala z optymizmem patrzeć na realizację tego zadania przy finansowaniu w zdecydowanie większej  części tego zadania przez Szpital czyli podmiot, który będzie z tego tytułu otrzymywał wyższe przychody i generował niższe wydatki oraz w części ze środków zewnętrznych np. dotacji rządowej.

Realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 1836R droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie ma swój początek w 2019 r. Uchwałą Nr VII/33/2019 RPJ z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok  zostało wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne  pn. „Budowa kanalizacji deszczowej  ciągu drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie”. Jak pamiętamy wypowiedzi i deklaracje Starosty Jasielskiego miał to być I etap nowoczesnej przebudowy tej drogi powiatowej, a wykonanie odwodnienia tej drogi na tym odcinku było bezwzględną koniecznością przed podjęciem dalszych działań. Miały to nie być tylko obietnice wyborcze, ale konkretne i wiarygodne deklaracje. Samorząd gminny nie pozostał obojętny i przekazał na to zadanie wnioskowane przez Zarząd Powiatu 50% kosztów budowy kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało wykonane poprzez rozkopanie i umieszczenie kanalizacji deszczowej w środku tej drogi. Teraz nie wygląda to dobrze, jest wręcz fatalnie, jest jedno wielkie bagno - jak popada to błoto, jak sucho to tumany kurzu. Jeżeli już powiedzieliśmy „A” to konsekwentnie należy wymienić pozostałe litery alfabetu i dokończyć to zadanie poprzez wykonanie nawierzchni i chodnika. Co prawda w autorskim projekcie budżetu Powiatu Jasielskiego na 2020 rok zostało zaplanowane zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie w km. 0+000 – 0+469. ” ale z bardzo niską kwotą w wysokości 50.000,00 zł nie rokującą nadziei dla mieszkańców Nawsia Kołaczyckiego na jego realne wykonanie w 2020 roku. Proponowane zwiększenie środków na tym zadaniu o 1.000.000,00 zł znacznie przybliża zakończenie przebudowy drogi powiatowej na tym odcinku i zapewne można liczyć na częściowe wsparcie tej inwestycji przez samorząd gminny.  

Biorąc powyższe pod uwagę wniosek w sprawie zmniejszenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle o 1.000.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami” (dotacja dla Szpital Specjalistycznego w Jaśle) – dział 851 rozdział 85111 zadanie nr 32 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” i przeznaczenie tych środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie w km. 0+000 – 0+469 – zadanie nr 16 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” jest w pełni uzasadniony.

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Janusza Przetacznika o zmniejszenie kwoty w dz. 851 kwoty 1 milion na zadaniu rozbudowa szpitala spec. w Jaśle i zwiększenie o tą kwotę dz.600.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za przyjęciem wniosku głosowało 6 Radnych.

- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 12 Radnych.

- wstrzymało się 3 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Wniosek  nie został przyjęty.

Radny Ryszard Lisowski - do Komisji Wnioskowej wpłynął wniosek Radnego Krzysztofa Buby:

R A D A  P O W I A T U

w  Jaśle

za pośrednictwem Komisji Wnioskowej wybranej na XX sesji

Rady Powiatu w Jaśle

Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok wysoki deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, którego przyjęcie poprawi strukturę wydatków, w znacznym stopniu przyczyni się do polepszenia warunków drogowych na terenie Miasta Jasła oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

 1. Zmniejszyć wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Jaśle – dział 750 rozdział 75020, na które jest przeznaczona kwota 1.700.000,00 zł o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł, w tym z tytułu „modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” o 400.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł oraz z tytułu „podniesienie efektywności energetycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle o 600.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł

     w miejsce zmniejszonych wydatków majątkowych:

 • zwiększyć wydatki majątkowe w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 1.000.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych - Tabela nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” pn.:
  • „9a.  Przebudowa ul. Mickiewicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R.

U z a s a d n i e n i e:

Droga powiatowa Nr 1313R Jasło ul. Mickiewicza stanowi ważny punkt w układzie komunikacyjnym w naszym regionie, to droga, która oprócz tego, że prowadzi do terenów przemysłowych zlokalizowanych w podmiejskim osiedlu Gamrat, stanowi także jeden z głównych szlaków komunikacyjny dla mieszkańców kilku gmin z terenu naszego powiatu. Jej stan techniczny jest zły, duże deformacje i zapadnięcia w asfalcie, muldy itp. stwarzają zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, szczególnie na odcinku w km od 2 +600 do
3 +700. Kierowcy, którzy chcą je ominąć, często zjeżdżają na przeciwny pas ruchu powodując zagrożenie wypadkowe dla siebie, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Mieszkańcy korzystający z tej drogi wielokrotnie sygnalizowali konieczność jej remontu. Zaplanowana przebudowa wpłynie na wzrost komfortu jazdy oraz przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa.

Podpis radnego: Krzysztof Buba.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Krzysztofa Buby o zwiększenie środków w dz. 600 na zadanie pod nazwą Przebudowa ul. Mickiewicza.  
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem wniosku głosowało 8 Radnych.

- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 14 Radnych.

Wniosek  nie został przyjęty.

Przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2020 rok. Wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok.   

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

- przeciw głosowało 6 Radnych.

- wstrzymało się 2 Radnych.

Uchwała została podjęta. Budżet został uchwalony.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie budżetu na 2020 rok. Jest to dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu, będziemy rozwijać infrastrukturę drogową, dbać o bezpieczeństwo zdrowotne powiatu, będziemy również poprawiać infrastrukturę szkolną, oświatową. Chciałem się tylko odnieść do tych wniosków, które składał Pan Janusz Przetacznik mianowicie do skrzyżowania w miejscowości Sieklówka, my jesteśmy gotowi wykonać to rondo lub inne rozwiązanie w tamtym miejscu. Zwróciliśmy się już w tym roku do władz samorządowych do burmistrza o podjęcie stosownych działań. Przy takich  zadaniach małych, drobnych zadaniach stosujemy zasadę 50% udziału samorządu miejskiego po to,  żeby wspólnie to zrealizować. Mam nadzieję, że się uda to zrealizować, nie otrzymaliśmy, żadnej odpowiedzi na nasze pismo, więc jeżeli taka odpowiedz będzie to myślę, że w ramach ogólnego zadania, które mamy, czyli w pkt.7 przebudowa dróg i mostów powiatowych, więc to zadanie może być zrealizowane.
A wracając do drogi przez Nawsie Kołaczyckie to zmieniły się warunki techniczne to nie była jakaś „kiełbasa wyborcza” i zła wola ze strony Zarządu Powiatu, ale niestety nasz wniosek został odrzucony tak jak i inny wniosek na drogę Czeluśnica - Tarnowiec, który też nie spełniał wymogów technicznych. Jesteśmy mądrzejsi trochę i lepsi o doświadczenie, ta droga jest na drugiej pozycji jeżeli chodzi o środki na likwidację skutków klęsk żywiołowych, dlatego radzę trzymać kciuki i mam nadzieję, że ta inwestycja zostanie zrealizowana, ale chcielibyśmy uzyskać środki zewnętrzne, także rozumiem i doceniam troskę Pana Przewodniczącego Klubu Ponad Podziałami, ale musimy dbać o finanse powiatu i taki jest kierunek działania, żebyśmy otrzymali dofinasowanie do tego zadania, mam nadzieję, że tak się stanie. Bardzo serdecznie dziękuję za poparcie tej inwestycji niezwykle ważnej dla mieszkańców powiatu jasielskiego w ochronie zdrowia, to może się tak zdarzyć, że pozyskamy środki zewnętrzne na to zadanie. Na dzień dzisiejszy zakładamy, że realizujemy tą inwestycję z własnych środków. Jest to zadanie wieloletnie podzielone na trzy lata. Zakładamy również sprzedaż działek tu współpracujemy z gminą Skołyszyn. Działki, które są w miejscowości Przysieki tj. około 5 hektarów, jeżeli sprzedamy działki podobnie jak to się stało w Nowym Żmigrodzie to będą dodatkowe dochody, które mogą zabezpieczyć wykonie tej inwestycji. Myślimy też o przekwalifikowaniu działek w miejscowości Trzcinica, tam jest jeszcze większy obszar i też  mogą to być dodatkowe środki, ale liczymy również na środki z rezerwy premiera lub środki,  które będą specjalnie dedykowane. Jeżeli będą środki specjalnie dedykowane dla tego zadania, a ochrona zdrowia w zakresie psychiatrii jest zwykle potrzebna i konieczna, więc my będziemy przygotowani, mamy przygotowany dobry projekt i chcemy go zrealizować. Mamy wiele przygotowanych projektów i nie prawdą jest, że ja się bardzo cieszyłem z tego, że nie możemy z tych środków unijnych skorzystać. Chcę odpowiedzieć, że  wręcz przeciwnie korzystamy na ile jest to możliwe. Możliwe jest w tej chwili skorzystanie z mikroprojektów, skorzystaliśmy z ponad 10 milionowego dofinasowania do scaleń w trzech miejscowościach gminy Tarnowiec, to są środki unijne w sześćdziesięciu, chyba kilku procentach to są środki z PROW –u i te środki wykorzystujemy plus środki z budżetu Państwa, więc to jest działanie. Natomiast nie ma takich środków, które byśmy mogli wykorzystać na drogi, a szkoda.
Nie ma takich środków, które byśmy mogli wykorzystać na termomodernizację Rząd zapowiada, że będą takie środki. W tej chwili zastanawiamy się nad skierowaniem do naboru, czy przygotowania wniosku w ramach norweskiego mechanizmu gospodarczego, ale tam są głównie na dziedzictwo kulturowe my nie mamy, żadnej palcówki kultury w naszym systemie jednostek powiatowych, więc gdybyśmy chcieli skorzystać to  musielibyśmy stworzyć albo któremuś z naszych podmiotów przypisać takie zadania zastanawiamy się nad wykorzystaniem właśnie tego byłego domu kultury, który jest w Niegłowicach, ale to na pewno będzie generowało koszty i można się nad tym zastanawiać, czy kultura w powiecie wymaga dofinasowania i generowania kosztów, czy nie? My na dzień dzisiejszy chcemy w pierwszej kolejności zabezpieczyć to co się wydaje nam najbardziej ważne, czyli oświata zdrowie i infrastruktura drogowa. Bardzo serdecznie dziękuję.                                                      

 

Ad.6h. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027.  (Druk Nr 151).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o przedstawienie radnym Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie i Wniosku Zarządu Powiatu.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która przedstawiła Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego.

Uchwała Nr 6/1/2019

z dnia 25 listopada 2019 r.

Składu Orzekającego.

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. l ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.), art. 230 ust. 3 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.) oraz §2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747)

Skład Orzekający w osobach:

 1. Edyta Gawrońska     - przewodnicząca
 2. Mariusz Hadel   - członek
 3. Piotr Świątek członek - członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2019-2027 postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020-2027 z uwagami przedstawionymi w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął (elektronicznie) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2019-2027.

Mając na uwadze przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej na 2020 rok stwierdza się, co następuje:

1.Konstrukcja projektu uchwały spełnia wymogi określone w art. 226 ust. 1 i ust. 2a ustawy o finansach publicznych.

2.Wykaz przedsięwzięć wypełnia dyspozycje art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

3.Projekt wpf zawarty w załączniku Nr 1 spełnia wymogi ustawowe wynikające z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzy kolejne lata.

4.Wartości przyjęte w projekcie uchwały w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów zgodne są z przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2020 rok, co wypełnia dyspozycje art. 229 ustawy o finansach publicznych.

5.W okresie objętym prognozą planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, co powoduje, że relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

6.Częścią projektu wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu sporządzona na okres 2020-2027

7.W latach 2020-2025 prognozuje się uchwalanie budżetów, których realizacja nie spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań - do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Z kolei w latach 2026-2027 prognozuje się uchwalanie budżetów, których realizacja nie spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań - do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących  pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Powyższe powoduje, że przedmiotowy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wypełnia dyspozycje z art. 243 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500).

8.Przedłożony projekt zapewnia przestrzeganie przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uwagi:

9.W tytule projektu uchwały, w §1 i w §3 zawarto postanowienia o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2027. WPF uchwalany jest na rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata; rokiem budżetowym jest rok 2020.

10.W §4 projektu zawarto upoważnienie dla Zarządu Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć(…)do kwoty 30 527 993,84 zł w rozbiciu na lata 2020-2023. Upoważnienie to nie powinno obejmować roku 2020, gdyż podstawą do zaciągania zobowiązań na ten rok będzie plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Stosownie do przepisów art. 246 ust.2 ustawy o finansach publicznych niniejszą opinię należy opublikować w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 1429).

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podpis: Przewodnicząca składu orzekającego mgr Edyta Gawrońska.

Skarbnik Powiatu Teresa Połeć - jeszcze się do wniosku odniosę w związku z tym, że rzeczywiście troszeczkę nam się rozjechały pewne dwie rzeczy, ponieważ projekt uchwały przedstawiony przez Zarząd obejmował rok 2019 – 2027, ale z dniem uchwalenia, czyli w tym roku, a tutaj jednak Regionalna Izba Obrachunkowa stanęła na stanowisku, że jednak powinien wchodzić w życie z dniem 1 stycznia tak jak i budżet zatem zarówno w tytule jak i w tych uregulowaniach w poszczególnych paragrafach w 1, 3 jaki i w upoważnieniach powinien pojawić się rok 2020 i zatem uwzględniając te wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej otrzymaliście Państwo tekst jednolitej uchwały w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, ale już na lata 2020-2027, gdzie właśnie w §4 nie ma już upoważnień do kwoty 30 mln tylko 21 dlatego, że 2020 roku nie ma, natomiast w tabelach zmian nie dokonywano, bo te tabele zawierały dane 2020 roku, bo przewidywane wykonanie 2019 musi być, bo tak określa wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej i rozporządzenie Ministra Finansów w związku z tym otrzymaliście Państwo tekst jednolity.       

Przewodniczący poprosił o opinię Komisję Stałą.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej - Jan Czajka:

Opinia Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Powiatu w Jaśle do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020-2027 sformułowana w dniu 9 grudnia 2019 r.

Komisja Finansowo - Budżetowa postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020-2027.

Komisja Finansowo – Budżetowa pracując nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok, analizowała również projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020-2027 na posiedzeniach w dniach 25 listopada 2019 r., 2 grudnia 2019 r., 9 grudnia 2019 r. Szczegółowych wyjaśnień w sprawie projektu uchwały udzieliła Pani mgr inż. Teresa Połeć - Skarbnik Powiatu. 

Komisja Finansowo – Budżetowa zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020-2027.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wydała pozytywną opinię.

Komisja Finansowo – Budżetowa a także pozostałe Komisje Stałe Rady Powiatu w Jaśle nie formułowały wniosków w przedmiocie projektu  Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020-2027

Komisja Finansowo – Budżetowa w głosowaniu, w którym wzięło udział siedmioro radnych członków Komisji, siedmioro osób wyraziło pozytywną opinię w sprawie projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020-2027.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 13 Radnych.

- przeciw głosowało 5 Radnych.

- wstrzymało się 3 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali niniejsze sprawozdanie w formie papierowej.

Radni nie zabierali głosu w niniejszej kwestii.

Ad. 8. Interpelacje.

Radni nie składali interpelacji na XX Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Ad. 9. Wnioski i zapytania radnych.

Radny Janusz Przetacznik -  na ostatniej sesji zwracałem się do Pana Starosty z zapytaniami, na wszystkie zapytania otrzymałem odpowiedz za co dziękuję, niemiej te odpowiedzi nie do końca mnie satysfakcjonowały, czy satysfakcjonują i chciałbym do tego tematu i do niektórych z nich wrócić. Pierwsza kwestia dotyczy świadczeń dodatkowych przyznawanych dyrektorowi, czy przyznanych Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w formie dofinasowania studiów podyplomowych.     

Radny Janusz Przetacznik złożył zapytania o  treści:

ZAPYTANIE 1.

Dotyczy:    świadczeń dodatkowych przyznanych Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w formie dofinansowania studiów podyplomowych.

Na XIX sesji Rady Powiatu w Jaśle skierowałem do Pana Starosty zapytanie dotyczące świadczeń dodatkowych, które Zarząd Powiatu w Jaśle przyznał Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w formie 50% dofinansowania studiów podyplomowych odbywanych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w wysokości 2.000,00 zł.

W odpowiedzi na to  zapytanie Starosta Jasielski pismem z dnia 9 grudnia 2019 r. znak: OK-I.2120.34.2019 i BR.0003.64.2019 m.in. cyt. „Dofinansowanie opłat za podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie stanowi elementu wynagrodzenia dyrektora, wobec czego nie podlega rygorom w/w ustawy (podobnie Sąd Najwyższy uznał, że odprawa emerytalno-rentowa należy się osobom podlegającym regulacjom w/w ustawy, bowiem nie może być traktowana jako wynagrodzenie). Podstawą prawną przedmiotowego dofinansowania jest art. 1033 Kodeksu pracy.”  Koniec cytatu i odpowiedzi na moje zapytanie ale czy to rozwiązuje problem? Czy parafrazując, wykrzyczane w Sejmie RP oświadczenie Premiera, należy uznać, że  dofinansowanie do studiów po prostu dyrektorowi się należy! A może jednak nie?

Przypominam, czego nie kwestionuje i potwierdza Pan Starosta, że Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle podlega rygorom ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2136) oraz wydanych na jej przepisom wykonawczym. Art. 5 i art. 11 w/w ustawy (lex specjalis) stanowią odpowiednio cyt.:

Art. 5. 1.  Osobom, o których mowa w art. 2, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku 
                   pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia
                   przysługuje, zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wyłącznie wynagrodzenie miesięczne.

 1. Osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4, mogą być przyznane świadczenia dodatkowe.
 2. Osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i pkt 10, może być przyznana nagroda roczna.
 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o zatrudnieniu, rozumie się przez to świadczenie pracy lub usług związanych z zarządzaniem na rzecz podmiotu, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą, o której mowa w art. 2.”

Art. 11. 1.  Świadczeniami dodatkowymi, o których mowa w art. 5 ust. 2, są świadczenia z tytułu zatrudnienia, w tym: bytowe, socjalne, komunikacyjne, oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe - inne bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach.

 1. Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4, nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tych osób.
 2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz świadczeń dodatkowych, o których mowa w ust. 1, oraz tryb ich przyznawania.”

 

A przywołany w odpowiedzi Starosty art. 1033 Kodeksu pracy stanowi cyt.: „Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Tak więc osobie kierującej niektórymi podmiotami prawnymi, a więc i Dyrektorowi  Szpitala Specjalistycznego w Jaśle poza wynagrodzeniem może być przyznana nagroda roczna jak również mogą być też przyznane świadczenia dodatkowe, na zasadach określonych w/w ustawie oraz w jej aktach wykonawczych tj. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U z 2003 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami). W/w rozporządzenie dotyczące szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych nie przewiduje możliwości przyznania dofinansowania do opłaty za kształcenie (podnoszenie kwalifikacji). Natomiast jak najbardziej w/w rozporządzenie przewiduje możliwość przyznania osobom podlegającym pod przepisy ustawy „kominowej” – cytuję za § 2 ust. 1 pkt 2: „odprawy pieniężnej w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwana dalej „odprawa pieniężną” jako świadczenie dodatkowe, które może być przyznane tym osobom. Podawanie więc w odpowiedzi czy przywoływanie Sądu Najwyższego jest zbędne, gdyż „odprawa pieniężna” znalazła się w wykazie świadczeń dodatkowych określonych przez Prezesa Rady Ministrów, które mogą być przyznane osobom podlegającym pod przepisy tej ustawy.

W związku z powyższym, ponownie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: „Na jakiej podstawie Zarząd Powiatu w Jaśle wyraził zgodę Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na studia podyplomowe z 50% ich dofinansowaniem w wysokości 2.000,00 zł?” W odpowiedzi proszę wskazać podstawę prawną tej decyzji.

Z poważaniem

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

 

Radny Janusz Przetacznik -  proszę nie powoływać się na art. 1033 kodeksu pracy, bo nie ma tutaj zastosowania co cytowałem art. 5 i 11 ustawy tzw. kominowej to było pierwsze zapytanie.

Drugie zapytanie też było z tym związane i były to dwa kolejne pytania. Tutaj już znacznie gorzej poszło, bo pewnie tak zapytałem między innymi o udzielanie dodatkowo płatnych świadczeń zdrowotnych, nadzoru i kontroli nad udzielaniem tych świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego. Zresztą Państwo będziecie mogli, czy możecie zapoznać się z udzieloną odpowiedzią na stronie internetowej. Niemniej jednak ta odpowiedz budzi co najmniej wątpliwości, że „Zarząd Powiatu sprawuje bieżący nadzór na pracą Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle poprzez comiesięczną analizę przedstawianych przez Dyrektora informacji w zakresie nieobecności w pracy oraz udzielania świadczeń zdrowotnych.” Koniec, a więc okazuję się, że nadzór i kontrola odbywa się poprzez analizowanie informacji. Widocznie  niezbyt precyzyjnie  się zapytałem, więc w  terminie późniejszym dokładnie sprecyzuję te zapytania, by już nie było wątpliwości czego oczekuję i jakich odpowiedzi w zakresie nadzoru oraz udzielania świadczeń dodatkowych, przypominam, że m.in. moje pytanie brzmiało:  Kto w imieniu Pracodawcy tj. Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ustala wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla Dyrektora Szpitala za świadczenie usług zdrowotnych oraz wyznacza termin ich udzielania?

     Nie otrzymałem odpowiedzi, może nie zbyt precyzyjnie się pytałem, ale  teraz zrobię to myślę, że z dużą  i należytą starannością.

ZAPYTANIE 2.

Dotyczy:    udzielania dodatkowo płatnych świadczeń zdrowotnych i nadzoru i kontrolę nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Na XIX sesji Rady Powiatu w Jaśle skierowałem do Pana Starosty zapytanie dotyczące m.in. świadczeń dodatkowych, które Zarząd Powiatu w Jaśle przyznał Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w formie 50% dofinansowania studiów podyplomowych oraz udzielania dodatkowo płatnych świadczeń zdrowotnych i sprawowania nadzoru i kontroli nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

W odpowiedzi na to  zapytanie Starosta Jasielski pismem z dnia 9 grudnia 2019 r. znak: OK-I.2120.34.2019 i BR.0003.64.2019 cyt. „Zarząd Powiatu sprawuje bieżący nadzór na pracą Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle poprzez comiesięczną analizę przedstawianych przez Dyrektora informacji w zakresie nieobecności w pracy oraz udzielania świadczeń zdrowotnych.” Koniec cytatu i odpowiedzi na moje zapytanie ale czy ta odpowiedź jest na temat? Dla przypomnienia moje zapytania brzmiały:

 1. Czy Zarząd Powiatu w Jaśle w umowie o pracę z Dyrektorem Szpitala dopuścił możliwość udzielania przez Dyrektora Szpitala dodatkowo płatnych świadczeń zdrowotnych i określił warunki ich udzielania, w tym wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i inne należności z tego tytułu? I kontynuując ten temat: Kto w imieniu Pracodawcy tj. Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ustala wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla Dyrektora Szpitala za świadczenie usług zdrowotnych oraz wyznacza termin ich udzielania?
 2. Czy i w jaki sposób Zarząd Powiatu w Jaśle sprawuje nadzór i kontrolę nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora Szpitala stosownie do warunków określonych w umowie o pracę?

Może nie byłem zbyt precyzyjny w tym zapytaniu, ale dowiedziałem się, czy dowiedzieliśmy się, że nadzór i kontrola polega tylko na analizie przedkładanych informacji (odpowiedź jest zamieszczona na BiP -ie i każdy może się z nią zapoznać).  Postaram się nie popełnić błędu czy nieprecyzyjnie pytać o dodatkowo płatne świadczenia zdrowotne i nadzór nad tymi czynnościami i odpowiednie zapytanie skieruję w terminie późniejszym za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.

Z poważaniem

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

 

Radny Janusz Przetacznik-  Teraz chciałbym kolejne zapytania może z nieco innej sfery tj. oświaty.

ZAPYTANIE 3.

Dotyczy:    struktury organizacyjnej  i  wydatków na kadrę zarządzającą w I LO w Jaśle

W nawiązaniu do złożonego podczas XV sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 26 sierpnia 2019 r. zapytania dotyczącego powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle po rozstrzygniętym w dniu 2 lipca 2019 r. konkursie oraz otrzymanej czy nawet otrzymanych odpowiedziach od Pana Starosty i dalszych decyzji Zarządu w tej sprawie zwracam się z następującymi zapytaniami i proszę o udzielnie odpowiedzi.

 1. Jak wyglądała struktura organizacyjna I LO w Jaśle w roku szkolnym 2018/2019, a jak wygląda w roku szkolnym 2019/2020? Do odpowiedzi proszę dołączyć schemat organizacyjny szkoły z podaniem liczby etatów przypadających na poszczególne komórki organizacyjne.
 2. Dlaczego w roku szkolnym 2019/2020 zostały utworzone dwa stanowiska zastępców dyrektora?  Od kiedy i na jaki okres, kto lub jaki organ czy podmiot powierzył  n/w osobom funkcję:
 • Zastępcy dyrektora I LO - mgr inż. Róża Bizon
 • Zastępcy dyrektora I LO - mgr Zbigniew Głowacki?

W odpowiedzi proszę wskazać na odpowiednie uregulowania prawne w tym zakresie oraz wskazać organ czy podmiot upoważniony do ich utworzenia i finalnie do powierzenia tych obowiązków.

 1. Czy wzrosły miesięczne wydatki w I LO w Jaśle w roku szkolnym 2019/2020  z powodu utworzenia drugiego stanowiska zastępcy dyrektora? W odpowiedzi proszę uwzględnić i porównać średniomiesięczne wydatki Szkoły z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich przypadające na kadrę kierowniczą (etaty kierownicze) w roku szkolnym 2018/2019 i za pierwsze 3-4 miesiące w roku szkolnym 2019/2020.  

Z poważaniem

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

Radny Janusz Przetacznik-  drugie zapytanie również  dotyczy I LO  i co z tym związanych są godziny ponadwymiarowe zadaję to pytanie z uwagi na to, że pojawiły się tam godziny ponadwymiarowe, natomiast ja prosiłem m.in. będę tutaj również powoływał się na pewne rozstrzygnięcia w tej materii w zakresie reformy oświatowej.  

ZAPYTANIE 4.

Dotyczy:    godzin ponadwymiarowych

Karta Nauczyciela wprowadziła zasadę, zgodnie z którą dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, nie mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla realizacji ramowego planu  nauczania w jednym oddziale. Zgodnie z brzmieniem art. 42 ust. 6a karty nauczyciela dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale.

Biorąc powyższe pod uwagę kieruje do Pana Starosty poniższe zapytania:

 1. Czy p.o. dyrektora I LO w Jaśle mgr Sebastian Styczyński występował do Zarządu Powiatu w Jaśle o zgodę na przydzielenie godzin ponadwymiarowych dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkole? Jeżeli tak to proszę do odpowiedzi dołączyć stosowny wniosek wraz z decyzją Zarządu Powiatu w Jaśle w tym zakresie (np. uchwała, wyciąg z protokołu). Ponadto w przypadku wyrażenia zgody na przydzielenie godzin ponadwymiarowych dla osób pełniących funkcje kierownicze w I LO w Jaśle proszę o podanie ilości wypłaconych godzin ponadwymiarowych dla poszczególnych osób pełniących funkcje kierownicze z podziałem na okresy rozliczeniowe za okres od 2 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. oraz o przewidywanym wykonaniu godzin ponadwymiarowych w miesiącu grudniu 2019 roku.

W nawiązaniu do mojego zapytania złożonego na XII sesji Rady Powiatu w Jaśle
w dniu 23 maja br. a dotyczącego zatrudnienia nauczycieli zwalnianych z likwidowanych gimnazjów w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Jasielski chciałbym zaznaczyć, że przydzielane członkom kierownictwa szkół godziny ponadnormatywne przedkładają się na możliwy wolny etat, który może zostać wypełniony (obsadzony) przez zwalnianych nauczycieli z gimnazjów. W świetle przepisów art. 224 przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe – dyrektor informuje kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. Kurator udostępnia ww. informacje na stronie kuratorium oświaty. Do 31 sierpnia 2020 roku. pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje nauczycielom  gimnazjum.

 1. Czy informacja o wolnych godzinach dydaktycznych w I LO  w Jaśle zostało poinformowane Kuratorium Oświaty w Rzeszowie? Jeżeli tak to proszę do odpowiedzi dołączyć potwierdzenie takiego postępowania.

Chciałbym jeszcze na chwile zatrzymać się przy problematyce liczby godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etat nauczycielski. Od roku szkolnego 2019/2020, zgodnie z treścią art.221 przepisy wprowadzających ustawę Prawo Oświatowe średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w szkole ponadpodstawowej nie może przekroczyć średniej liczby godzin ponadwymiarowych przypadających na etat w roku szkolnym 2016/2017. Czytając to uregulowanie wprost, oznacza to że dyrektor szkoły ponadpodstawowej nie będzie mógł przydzielić większej liczby godzin ponadwymiarowych niż przypadająca w roku szkolnym 2016/2017  na etat nauczycielski. Regulacja ta miała zapobiegać nadmiernemu przydzielaniu godzin ponadwymiarowych nauczycielom w roku szkolnym, w którym w szkołach ponadpodstawowych spotykają się dwa roczniki, co umożliwi zatrudnianie nauczycieli gimnazjów. Ograniczenie to nie dotyczy nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Uwzględniając powyższe uregulowania proszę o przedłożenie następujących informacji  dotyczących godzin ponadwymiarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle wg poniższego zestawienia:

Liczba godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2016/2017

 

Liczba godzin ponadwymiarowych w projekcie arkusza organizacji pracy I LO w Jaśle  na rok szkolny 2019/2020 wg projektu złożonego w maju 2019 r.

 

           

 1. Czy arkusz organizacji pracy I LO w Jaśle na rok szkolny 2019/2020 po maju br. był zmieniany (aneksowany)? Jeżeli tak to proszę w odpowiedzi uwzględnić poniższe dane dotyczące liczby godzin ponadwymiarowych po zatwierdzonych zmianach i podać przyczyny (uzasadnienie) wprowadzanych zmian.

Liczba godzin ponadwymiarowych w aneksie nr 1 z dnia ….

 

Liczba godzin ponadwymiarowych w aneksie nr 2 z dnia …..

 

Liczba godzin ponadwymiarowych w aneksie nr 3 z dnia …..

 

Liczba godzin ponadwymiarowych w aneksie nr 4 z dnia …..

 

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

ZAPYTANIE 5.

Dotyczy:    statut i struktura organizacyjna  I LO w Jaśle

W nawiązaniu do złożonego podczas XV sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 26 sierpnia 2019 r. zapytania dotyczącego powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle po rozstrzygniętym w dniu 2 lipca 2019 r. konkursie oraz otrzymanej czy nawet otrzymanych odpowiedziach od Pana Starosty i dalszych decyzji Zarządu Powiatu chciałbym kontynuować ten temat.

            Na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle pod adresem internetowym http://1lojaslo.pl/pliki/Statut%20ILO%2026XI19.pdf można zapoznać się z treścią nowego Statutu Szkoły wprowadzonego uchwałą numer 1/2019/2020 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle z dnia 26 listopada 2019 r. Po serii kontroli i audytów wewnętrznych, użytych przez Zarząd Powiatu w Jaśle stwierdzeniach typu czy w rodzaju „uchybienia”, „nieprawidłowości” z ciekawością zajrzałem do nowych uregulowań zamieszczonych na stronie Szkoły. Nie będę w tej chwili ich omawiał szczegółowo. Z niecierpliwością poczekam na efekty pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady i jej autorską propozycję rozpatrzenia wniesionej skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle w zakresie nieprzestrzegania przepisów prawa oraz przekroczenia uprawnień określonych ustawami przez Zarząd Powiatu w Jaśle podczas przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.

            Ale może wspólnie, choć na chwilę zajrzymy na stronę Szkoły i dowiedzmy się czegoś więcej o Szkole i jej organach. I tak w zakładce „Rok szkolny 2019/2020”  - „Nauczyciele” trafiamy na taką informację dotyczącą pracowników I LO w roku szkolnym 2019/2020 cyt.:

p.o. Dyrektor I LO - mgr Sebastian Styczyński

Zastępca dyrektora I LO - mgr inż. Róża Bizon

Zastępca dyrektora I LO - mgr Zbigniew Głowacki”,

a w zakładce „Statut (od 30 XI 2019)” możemy się zapoznać z treścią zamieszczonego (opublikowanego) Statutu Szkoły wprowadzonego uchwałą numer 1/2019/2020 Rady Szkoły
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle z dnia 26 listopada 2019 r.

            Czytając aktualny Statut I LO w Jaśle oraz ten już historyczny z 2017 roku, bo obowiązujący do 29 listopada 2019 r., trafiam na następujące uregulowania zawarte w § 11,
a dotyczące „Wicedyrektora szkoły” cyt.:

„1.  W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły.

 1. Wicedyrektor realizuje zadania przydzielone przez dyrektora szkoły.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub niemożliwości wykonywania przez niego jego zadań, zastępuje go wicedyrektor.”

i dalej w § 12 ust.6 dotyczące „kompetencji rady pedagogicznej” w pkt 9 czytamy cyt.: „9) opiniowanie kandydata na stanowisko wicedyrektora szkoły oraz jego odwołanie,”.

            Pomijam już ewidentny błąd dotyczący nomenklatury kadry kierowniczej Szkoły niezbyt dobrze świadczący o profesjonalizmie i dobrym przygotowaniu kandydata tj. osoby której Zarząd Powiatu w Jaśle powierzył obowiązki dyrektora, ale w „historycznym” oraz tym aktualnym Statucie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
w Jaśle jest mowa tylko o stanowisku wicedyrektora szkoły a nie o stanowiskach zastępców dyrektora I LO czy wicedyrektorów szkoły! Jak mnie uczono, w tym również w jasielskim liceum, stanowisko to liczba pojedyncza, a nie mnoga. Choć liczba mnoga jest niewątpliwie lepsza, a już najlepsza gdy nie ma żadnych ograniczeń.

Aż mi się wierzyć nie chce, że Pan Starosta, z wykształceniem prawniczym, będący zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu (art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym), toleruje samowolne tworzenie kierowniczych stanowisk pracy i generowanie zwiększonych wydatków bieżących przez podległych mu kierowników. Nieubłaganie ciśnie się pytanie Panie Starosto: jak Pan sprawuje albo do czego się sprowadza zwierzchnictwo służbowe Starosty Jasielskiego nad kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych? Liczę na głębszą refleksję w tym temacie, gdyż nie po raz pierwszy poruszam ten temat przy okazji składania zapytań, interpelacji czy też skarg.  Tu i teraz zajmijmy się I LO w Jaśle i proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania:

 1. Czemu służyły albo czemu służą kolejne kontrole i audyty prowadzone w I LO w Jaśle zlecane przez Pana lub Zarząd Powiatu w Jaśle po rozstrzygniętym w dniu 2 lipca 2019 r. konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle? Jeżeli zostały już zakończone jakieś kontrole, audyty itp. zlecone w 2019 roku w I LO to proszę do odpowiedzi przedłożyć wnioski i zalecenia pokontrolne wydane przez odpowiednie (kompetentne) organy wraz z harmonogram realizacji. Jeżeli jeszcze trwają to proszę o określenie terminu ich zakończenia, a po ich zakończeniu poproszę o przedłożenie wniosków i zaleceń pokontrolnych wydanych przez odpowiednie (kompetentne) organy wraz z harmonogram realizacji.
 2. Od kiedy i na jaki okres, kto lub jaki organ czy podmiot powierzył n/w osobom funkcję:
 • Zastępcy dyrektora I LO - mgr inż. Róży Bizon,
 • Zastępcy dyrektora I LO - mgr Zbigniewowi Głowackiemu?

       W odpowiedzi proszę wskazać na odpowiednie uregulowania prawne w tym zakresie oraz wskazać organ czy podmiot upoważniony do ich utworzenia i finalnie do powierzenia tych obowiązków.

 1. Czy aktualnie trwająca kontrola w I LO w Jaśle przeprowadzała kontrolę działalności p.o. dyrektora I LO i Rady Pedagogicznej w przedmiocie „opiniowania kandydata na stanowisko wicedyrektora szkoły” ? Jeżeli tak to do odpowiedzi proszę dołączyć uwierzytelniony wyciąg z protokołu kontroli dotyczący tej kwestii wraz
  z wyciągiem z protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej I LO w tym zakresie. Jeżeli nie to wnioskuję o zlecenie kontroli działalności p.o. Dyrektora I LO w zakresie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej i przebiegu oraz wyników posiedzenia Rady Pedagogicznej, na której nastąpiło zaopiniowanie kandydata lub kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora albo wicedyrektora Szkoły i przedstawienie wyników tej kontroli po jej zakończeniu.
 2. Czy aktualnie trwająca kontrola w I LO w Jaśle przeprowadzała kontrolę działalności p.o. dyrektora w przedmiocie godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2019/2020? Jeżeli tak to do odpowiedzi proszę dołączyć uwierzytelniony wyciąg z protokołu kontroli dotyczący tej kwestii. Jeżeli nie to wnioskuję o zlecenie kontroli działalności p.o. Dyrektora I LO w zakresie godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2019/2020 i przedstawienie wyników tej kontroli po jej zakończeniu.
 3. Czy aktualnie trwająca kontrola w I LO w Jaśle przeprowadzała kontrolę działalności p.o. dyrektora w przedmiocie ewentualnego zwiększenia wydatków bieżących Szkoły z tytułu zwiększenia liczby osób zarządzających Szkoła? Jeżeli tak to do odpowiedzi proszę dołączyć uwierzytelniony wyciąg z protokołu kontroli dotyczący tej kwestii. Jeżeli nie to wnioskuję o zlecenie kontroli działalności p.o. Dyrektora I LO w tym i przedstawienie wyników tej kontroli po jej zakończeniu.
 4. W jaki sposób był i jest sprawowany nadzór nad działalnością I LO w Jaśle przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle w roku szkolnym 2019/2020 ze szczególnym uwzględnieniem postanowień § 25 pkt 3 i pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaśle tj. wykonywaniem czynności z zakresu prawa pracy wobec p.o. dyrektora oraz organizacji pracy i finansowania działalności I LO?

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

Radny Janusz Przetacznik -  proszę Państwa to trzy zapytania dotyczące działalności jasielskiego liceum i liczę, że otrzymam odpowiedź. Natomiast tak jak stwierdziłem w tym zapytaniu dotyczącym sprawowania kontroli i nadzoru, a przede wszystkim zwierzchnictwa. Chciałbym do tego tematu powrócić również przy okazji dyrektora szpitala i o tym będę mówił w kolejnym zapytaniu, które prześlę przez Pana Przewodniczącego z prośbą o udzielenie odpowiedzi.       

Radny Jan Urban - rzadko zdąża mi się robić zapytania, bo zawsze twierdzę, że w wyniku  normalnej rozmowy można uzyskać to co się chce wiedzieć. Popełniłem nierozważnie błąd, za co z góry przyjmując postawę pokorną przepraszam, że ośmieliłem się złożyć zapytanie. Niczego ono strasznego nie dotyczyło, mianowicie prosiłem uniżenie o parę rzeczy, żeby mi powiedzieć na temat akredytacji szpitala i co się okazało? Na sztukę mu odpowiemy, zadałem kilka punktów, a było ich osiem, wcale nie trudne, dotyczyły one ilości punktów dostałem odpowiedz ile uzyskał w 2012. Jaką ilość punktów w postępowaniu akredytacyjnym uzyskał szpital dostałem później już, a po co będziemy odpowiadać. Wcale mi się nie wydawało, że  to nie upierdliwe pytania, ale takie normalne, rzeczowe pytania. Byłem nauczony, jestem przekonany, że jeżeli nam wszystkim chodzi o wspólne dobro to na parę rzeczy można odpowiedzieć i z głowy. Wiem, że mam jeszcze proszę Państwa w trybie dostępu do informacji publicznej prawo domagania się pewnych rzeczy, ale jeżeli ja pytałem na przykład o rzecz: Czy Zarząd Powiatu w Jaśle został poinformowany o przeprowadzonym postępowaniu akredytacyjnym w 2017 r. i o jego wynikach? To wystarczyło powiedzieć tak, albo nie, nie dostałem na to odpowiedzi. Czy dotyczyło to dalej tych decyzji dotyczących postępowania akredytacyjnego w 2017, czy w protokołach audytorów, którzy kontrolowali szpital ta tematyka jest poruszana? Nie dostałem odpowiedzi. Takie proste rzeczy, których było kilka zostały skwitowane, mało tego jeszcze zostałem pouczony, że posiadanie akredytacji w 2017 nie rzutowało zwiększonym kontraktem, a w moim zapytaniu ja się tylko odnosiłem do roku 2018, bo wiem, że w 2017 takiej rzeczy nie było. Do czego zmierzam? Jeżeli radny prosi, nie było to natarczywe, złośliwe i na osiem pytań, które złożyłem dostałem odpowiedź na tylko na dwa i ogólną informację. Czy dyrektor szpitala i kiedy uruchomił procedury umożliwiające ponowne ubieganie się szpitala o akredytację? To takie ogólne, ale głównie to się odniesiono do tego, że szpital posiada certyfikat ISO. Jeżeli my oczekujemy i zostajemy permanentnie pouczani, że jesteśmy warchołami i wichrzycielami. Normalnej ludzkiej odpowiedzi nie ma, to nie dziwcie się Państwo, że my zabieramy czas aby pytać o rzeczy, które są istotne, bo tutaj chodziło o konkretne pieniądze. Apeluję do Zarządu i do Pana Starosty aby był łaskaw odpowiedzieć,, abym nie musiał, bo to jest już pewnego rodzaju horendum, żeby radny występował w trybie dostępu do informacji publicznej, bo przecież to jest normalna, rzecz, że jest zapytanie i jest odpowiedz na to zapytanie. Wcale nic złego te pytania nie dotyczyły, bo proszę państwa  pytanie: Jaki jest skład zespołu zajmującego się wdrożeniem akredytacji? Czy było coś niedobrego, czy pytanie, które wynikało tylko z troski: Kiedy dyrektor szpitala planuje złożyć wniosek do CMJ – tu o udzielenie akredytacji? Przecież to były proste rzeczy, które przy odrobinie dobrej woli można odpowiedzieć. Odebrałem tą odpowiedz, o której mówię na dwa punkty plus pouczenie mnie, bo ktoś nie doczytał, że ja odnosiłem się do roku 2018. Chcemy się nawzajem szanować, to naprawdę niech to działa w obydwie strony. Z wyrazami szacunku Jan Urban.                     

Ad. 10. Sprawy różne.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - w imieniu Zarządu Powiatu chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych w miłej rodzinnej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia. Nich Boża dziecina błogosławi wam wszystkim, waszym rodzinom, Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku i żebyśmy ten budżet zrealizowali i te wszystkie również wnioski, które dzisiaj były składane, żeby się spełniły. Wszystkiego najlepszego.      

 

Radna Irena Baciak - ja tylko króciutko szanowny Radny Panie Janie Urbanie, orator, retor, retorysta – w ujęciu Johanna Mochingera - mówca goniący jedynie za retorycznymi ozdobnikami, lubiący prowadzić wywody nad danym tematem.

 

Radny Janusz Przetacznik - w sprawach różnych m.in. chciałbym wrócić do mojego wystąpienia do Pana Przewodniczącego z dnia 7 listopada. Nie otrzymałem, żadnej informacji, wzmianki, a dotyczyło m.in. kwestii związanych  z  przeredagowaniem BIP-u  w starostwie w zakładce skargi oraz informowania radnych i otrzymywania materiałów dotyczących skarg. Tematy związane z poruszanymi w tym piśmie sprawami m.in. Pan Przewodniczący rozstrzygnął poprzez umieszczenie treści skarg w protokole z posiedzeń Rady, gdyż radni wcześniej tych skarg nie otrzymywali, stąd rozpatrywanie było jakie było, inne. W piśmie zwracałem się z pewnym trybem. Również 19 listopada złożyłem skargę na działalność Starosty. Już nauczony przykrym doświadczeniem jak to funkcjonuje, już teraz dokładnie na zasadzie, że nie jedna, a dwie skargi. Dzisiaj jest 19 grudzień, 30 dniowy termin minął, żadnych informacji na temat terminu rozpatrzenia tej skargi nie otrzymałem. 12 listopada też skarga wpłynęła na działalność Zarządu, a którą m.in. cytowałem. Pan Przewodniczący był łaskaw udzielić odpowiedz, że ta  skarga zostanie rozpatrzona w terminie późniejszym. Natomiast bardziej interesuje mnie, jako radnego temat dotyczy organizacji wewnętrznej pracy Rady interesuje mnie, czy to pismo, które do Pana skierowałem na temat skarg na działania Zarządu i  powiatowych jednostek organizacyjnych, tak jak stanowi ustawa o samorządzie powiatowym, czy Pan Przewodniczący rozpatrzył to pismo, bo nie chciałbym, żeby Pan się nad nim pochylał Natomiast chciałem aby Pan rozpatrzył tą propozycję i udzielił mi odpowiedzi.   

Przewodniczący Rady Robert Snoch -  wszystkie skargi, sprawy maksymalnie myślę, że w ciągu 7 dni są kierowane do odpowiednich komisji i instytucji, nic u mnie na biurku nie leży także na pewno jest w toku.              

 

Radny Jan Urban - chciałem tylko koleżance Radnej Irenie podziękować za wytłumaczenie,  dziękuje serdecznie, jak to warto na nauczycielu zawsze można polegać.

 

Radny Jan Muzyka - ja też do kolegi Jana mogę tak powiedzieć, czuje się pomówiony, bo dwa razy tutaj słowo padło warchoł, ja przynajmniej nie słyszałem takiego słowa tutaj na tej sali, żeby z naszych ust takie słowo padło, ani na żadnym innym forum przynajmniej w moim towarzystwie takie słowo nie padło. Także Panie Janie, nie wiem, mógłby Pan przeprosić.   

 

Ad. 11. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XX Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 15.38.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz                                     

     

Przewodniczący Rady

   Robert Snoch

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 03, luty 2020 13:24 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03, luty 2020 13:26 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03, luty 2020 13:28 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03, luty 2020 13:42 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03, luty 2020 13:52 Paweł Krajciewicz