Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Umowa o dofinansowanie projektu edukacyjnego podpisana

W środę, 8 lutego 2017 r., w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Logo-1

Celem Projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu Powiatu Jasielskiego, tj. Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle, Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle, Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, Zespołu Szkół
Nr 3 w Jaśle oraz Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle poprzez ściślejsze powiązanie oferty edukacyjnej tych placówek z wymaganiami rynku pracy oraz uzupełnienie/podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Projekt ten będzie realizowany do 30 września 2019 r.

Wsparciem zostanie objętych 939 uczniów, którzy wezmą udział w stażach w zakładach pracy oraz w zajęciach laboratoryjnych, warsztatach, szkoleniach i kursach. Natomiast 47 nauczycieli kształcenia zawodowego uczestniczyło będzie w studiach podyplomowych, kursach
i szkoleniach doskonalących, co pozwoli im poszerzyć kompetencje zawodowe. Ponadto
w szkołach zostaną wyposażone i doposażone pracownie kształcenia zawodowego, dzięki czemu możliwe będzie organizowanie kształcenia zawodowego w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy.

Wartość projektu wynosi 2.446.760,24 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych
i budżetu państwa w kwocie 2.201.841,24 zł (90 %) oraz wkład własny Powiatu Jasielskiego
w kwocie 244.919,00 zł (10 %).

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj