Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

ZAWIADOMIENIE

spjaslo-1Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, zwołuję XL Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 r.
a) wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
b) wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2016 r.
8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Robert Snoch

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj